BOKSTAVS ORDBOKEN

Sök i Engelsk-Svenska lexikon i en skrivelse


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
POPULÄRA FRÅGOR
VAD FOLK ÖVERSÄTTA JUST NU
Engelsk - Svenska populära ord och deras översättningar

 Engelsk -  Svenska

ha måste behöva har hade behöver får hava behövde
can
kunna kan får kunde kunnat fick fått
was
vara finnas ha bli ligga stå var är har blev
komma skola bli kommer ska skall får blir skulle
skola ska skall skulle
annan övrig andra annat övriga andras övrigt
vilja kunna ha skulle vill kan hade ska skall kunde
veta kände känna vet... förstå fatta vet känner visste förstår
måste måsta skola skall får ska bör borde skulle
kunna kan kunde kunnat fick får fått
vilja ha önska vill ville önskar har önskade hade önskan
måste behov behöva kräva nödvändig behöver behövs behövde behovet kräver
info upplysning uppgift uppgifter upplysningar uppgifterna upplysningarna uppgiften upplysnings-
folk invånare befolkning medborgare person människor personer folket människors människorna
see
se träffa kolla titta jfr förstå inse ser såg förstår
tid gång dags tidpunkt tillfälle stund länge gången tiden tidpunkten
tro tänka nog tycka anse mena tror tycker anser tänker
voro ha finnas bli stå komma ligga var är har
arbete arbeta jobba verk funka virka sticka fungerar arbeta/inget arbetsplatsen
svara sa sade sagt säger svarade påpekade nämnde påpekat nämnda
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer