APPLY TO ALL PÅ SVENSKA

Översättning av apply to all i Svenska

Resultat: 671, Tid: 0.4175

Engelsk-svenska ordbok
gälla alla tillämpas på alla gäller alla tillämpliga på alla gälla all tillämpas på all omfatta alla avser alla tillämplig på alla gäller all tillämpligt på alla tillkommer för alla avse alla

Exempel på att använda Apply To All i en mening och deras översättningar

Shall apply to all family members residing in the same state.
Ska gälla alla familjemedlemmar som är bosatta i samma stat.
A WNTE exemption shall apply to all engine and vehicle manufacturers.
Ett wnte-undantag ska gälla alla motor- och fordonstillverkare.

Other forms of support might apply to all types of renewables.
Andra former av stöd kan tillämpas på alla typer av förnybara energikällor.
They will apply to all schemes notified from january 2001 onwards.
De är också tillämpliga på alla ordningar som anmälts från och med januari 2001.
The following copyright notice shall apply to all tomtom products:"© 1992 – 2018 tomtom.
Följande copyrightmeddelande ska gälla alla tomtom-produkter:"© 1992– 2018 tomtom.
Under the original commission proposal, the directive would apply to all EU airports.
Enligt kommissionens ursprungliga förslag skulle direktivet tillämpas på alla flygplatser inom EU.
The incoterms chosen(latest version) shall apply to all deliveries.
Incoterms valt(senaste versionen) skall tillämpas på alla leveranser.
The procurement directives do not apply to all public contracts.
Upphandlingsdirektiven är inte tillämpliga på alla o ent-liga kontrakt.
The amended directive will also apply to all railway workers and offshore workers.
Det ändrade direktivet skall också omfatta alla arbetstagare vid järnvägen och offshore.
The rules will apply to all banks and credit market companies.
Reglerna ska gälla alla banker och kreditmarknadsföretag.
Core indicators apply to all types of organisations.
Kärnindikatorer avser alla typer av organisationer.
Should we have community objectives that apply to all member States?
Måste vi ha gemenskapsmål som är tillämpliga på alla medlemsstater?
The same rules would apply to all other manufacturing sectors and to the extractive industries.
Samma regler skulle omfatta alla andra tillverkningssektorer och utvinningsindustrin.
These principles will apply to all agencies, not just london.
Dessa principer kommer att gälla alla myndigheter, inte bara london.
The call to improve corporate governance should apply to all players.
Uppmaningen att förbättra företagsstyrningen bör omfatta alla aktörer.
Some members believe that this procedure should apply to all aspects of family law.
Några medlemmar anser att förfarandet bör gälla alla aspekter av familjerätten.
Safety standards apply to all the relevant types of boat;
Säkerhetsnormerna avser alla typer av berörda vattenfarkoster.
Please Note: terms & Conditions apply to all platinum pass winners.
Notera: regler och villkor tillkommer för alla platinum pass-vinnare.
Under the original commission proposal, the directive would apply to all EU airports.
Enligt kommissionens ursprungliga förslag skulle direktivet gälla alla flygplatser i EU.
The following options apply to all & kde; applications:.
Följande väljare gäller alla& kde;- program:.
This regulation shall apply to all social security legislations concerning the following in particular:.
Denna förordning skall tillämpas på all lagstiftning om social trygghet som gäller.
The general tab contains options which apply to all alarm types.
Fliken allmänt innehåller alternativ som gäller alla typer av alarm.
The rights and obligations stipulated by Finland's constitution apply to all children living in finland.
Rättigheterna och skyldigheterna enligt finlands grundlag gäller alla barn som bor i finland.
This directive should apply to all traders, whether public or private.
Detta direktiv bör vara tillämpligt på alla näringsidkare, offentliga såväl som privata.
The community provisions on social security apply to all national legislation on:.
Eu-bestämmelserna om social trygghet tillämpas på all nationell lagstiftning vid.
These guidelines apply to all forms of joint production agreements and horizontal subcontracting agreements.
Dessa riktlinjer gäller alla former av gemensamma produktionsavtal och horisontella underleverantörsavtal.
(a) core indicators shall apply to all types of organisations.
(a) kärnindikatorer ska avse alla typer av organisationer.
The rules apply to all banks and credit market companies.
Reglerna gäller alla banker och kreditmarknadsföretag.
The same rules apply to all winter-over students.
Samma regler gäller alla vinterelever.
GATS disciplines apply to all committed services with two exceptions:.
Bestämmelserna i gats-avtalet gäller alla berörda tjänster med två undantag:.

Resultat: 671, Tid: 0.4175

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Apply to all" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer