ARE RELATED TO PÅ SVENSKA

Översättning av "are related to" i Svenska

Resultat: 465, Tid: 0.2246

är relaterade till avser är kopplade till rör gäller har anknytning till är relaterad till är besläktade med är knutna till är släkt med anknyter till hänför sig till sammanhänger med beror på hör till har samband med förbinds till hör samman med avser de är förknippade med förhåller sig till är närstående till hör ihop med är förbundna med berör

Exempel på Are Related To i en mening

These targets are related to the performance of.
Målen är relaterade till företagets resultat.
The remaining drug law offences are related to‘drug.
Övriga brott avser enbart ”användning av narkotika”.
(1) are related to the safety of the aeroplane and its oc.
Är relaterade till flygplanets och de ombordvarandes säkerhet och som.
These are related to skills gaps and infrastructure d.
Dessa strukturella problem är kopplade till kompetensglapp och brister i infrastrukturen.
All these are related to one.
Alla dessa är relaterade till en termin finnar.
Legal proposals are related to three basic.
Lagförslagen avser tre grundförordningar:.
Some of the indications are related to pathophysiological conditions not clea.
Vissa av indikationerna gäller patofysiologiska tillstånd som inte är klart definierade.
Physical problems that are related to why a woman doesn't want.
Fysiska problem som är relaterade till att kvinnan inte vill ha sex.
The budgets are related to infrastructure and dat.
Budgetarna är kopplade till infrastruktur och insamling av data.
Most of the news items this week are related to development of the un.
De flesta nyheterna denna vecka gäller utvecklingen av det instabila trädet.
Later disease: signs are related to joint degeneration and os.
Senare sjukdom: skyltar är relaterade till gemensam degeneration och artros.
What genes are related to alpha-1 antitrypsin.
Vilka gener är kopplade till alfa-1 antitrypsinbrist?
The annexes to directive 95/50/EC are related to the annexes to Directi.
Bilagorna till direktiv 95/50/EG har anknytning till bilagorna till direktiv 94/55/EG.
Early disease: signs are related to joint loosene.
Tidig sjukdom: skyltar är relaterade till gemensam glapp eller slapphet.
The most frequent adverse reactions are related to.
De vanligaste biverkningarna är kopplade till vattenförlust.
Possible risks are related to specific nanomaterials and sp.
Eventuella risker gäller specifika nanomaterial och specifika användningsområden.
The analgesic effects of fentanyl are related to its p.
Den analgetiska effekten av fentanyl är relaterad till dess plasmanivå.
Are related to the safety of the aeroplane and its oc.
Har anknytning till flygplanets och de ombordvarandes säkerhet, och.
Recommendations that are related to o.
Som är relaterade till vår verksamhet.
The policy objectives are related to competitiveness and environme.
De strategiska målen är kopplade till konkurrens- och miljöfrågor.
Rabbits are related to beavers an.
Kaniner är besläktade med bävrar och ekorrar.
These error messages are related to the validation of the ANSI/NIST records and.
Dessa felmeddelanden gäller kontrollen av ansi/nist-posterna och ska uttryckas som.
The incidence and severity of lipoatrophy are related to cumulati.
Incidensen och lipoatrofins svårighetsgrad är relaterad till kumulativ exponering.
Variations of purely administrative nature that are related to the identity and contact.
Rent administrativa ändringar som gäller namn och kontaktuppgifter för.
These latter issues are related to the structural developments ment.
De senare frågorna är knutna till de strukturella förändringar som nämnts ovan.
Endotherms"? You're proposing that we are related to a mammal.
Menar ni att vi är besläktade med en däggdjursart?
Blood only runs so deep when you're related >.
Blod rinner bara så djupt när man är relaterad till vampyrer.
There are some additional pieces of information that are related to.
Det finns lite ytterligare information som är relaterad till installering:.
Synthetic cathinones are related to the active substance of th.
Syntetiska katinoner är besläktade med det verksamma ämnet i drogen kat.
The EU funds finnish projects that are related to the development of expertise or.
EU finansierar finländska projekt som gäller utveckling av kompetens och innovativitet.

Resultat: 465, Tid: 0.2246

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer