ARE RELATED TO PÅ SVENSKA

Översättning av are related to i Svenska

S Synonymer

Resultat: 592, Tid: 0.1156

är relaterade till (179) beror på (6) är förbundna med (3) hör ihop med (3) är närstående till (3)

Exempel på att använda Are Related To i en mening och deras översättningar

These targets are related to the performance of the company.
Målen är relaterade till företagets resultat.
(1) are related to the safety of the aeroplane and its occupants; and.
Är relaterade till flygplanets och de ombordvarandes säkerhet och som.
The remaining drug law offences are related to‘drug use' alone.
Övriga brott avser enbart ”användning av narkotika”.
These are related to skills gaps and infrastructure deficiencies.
Dessa strukturella problem är kopplade till kompetensglapp och brister i infrastrukturen.

On arms. all these are related to one term pimples.
Om vapen. alla dessa är relaterade till en termin finnar.
Legal proposals are related to three basic Regulations:.
Lagförslagen avser tre grundförordningar:.
Some of the indications are related to pathophysiological conditions not clearly defined.
Vissa av indikationerna gäller patofysiologiska tillstånd som inte är klart definierade.
Physical problems that are related to why a woman doesn't want to have sex.
Fysiska problem som är relaterade till att kvinnan inte vill ha sex.
The budgets are related to infrastructure and data collection.
Budgetarna är kopplade till infrastruktur och insamling av data.
Most of the news items this week are related to development of the unstable tree.
De flesta nyheterna denna vecka gäller utvecklingen av det instabila trädet.
Later disease: signs are related to joint degeneration and osteoarthritis.
Senare sjukdom: skyltar är relaterade till gemensam degeneration och artros.
The annexes to directive 95/50/EC are related to the annexes to directive 94/55/EC.
Bilagorna till direktiv 95/50/EG har anknytning till bilagorna till direktiv 94/55/EG.
What genes are related to alpha-1 antitrypsin deficiency?
Vilka gener är kopplade till alfa-1 antitrypsinbrist?
The most frequent adverse reactions are related to water loss.
De vanligaste biverkningarna är kopplade till vattenförlust.
Early disease: signs are related to joint looseness or laxity.
Tidig sjukdom: skyltar är relaterade till gemensam glapp eller slapphet.
Are related to the safety of the aeroplane and its occupants; and.
Har anknytning till flygplanets och de ombordvarandes säkerhet, och.
The analgesic effects of fentanyl are related to its plasma level.
Den analgetiska effekten av fentanyl är relaterad till dess plasmanivå.
Possible risks are related to specific nanomaterials and specific uses.
Eventuella risker gäller specifika nanomaterial och specifika användningsområden.
These error messages are related to the validation of the ANSI/NIST records and defined as:.
Dessa felmeddelanden gäller kontrollen av ansi/nist-posterna och ska uttryckas som.
The incidence and severity of lipoatrophy are related to cumulative exposure.
Incidensen och lipoatrofins svårighetsgrad är relaterad till kumulativ exponering.
Recommendations that are related to our business.
Som är relaterade till vår verksamhet.
These latter issues are related to the structural developments mentioned above.
De senare frågorna är knutna till de strukturella förändringar som nämnts ovan.
The policy objectives are related to competitiveness and environmental issues.
De strategiska målen är kopplade till konkurrens- och miljöfrågor.
Blood only runs so deep when you're related to vampires.
Blod rinner bara så djupt när man är relaterad till vampyrer.
Variations of purely administrative nature that are related to the identity and contact details of:.
Rent administrativa ändringar som gäller namn och kontaktuppgifter för.
Rabbits are related to beavers and squirrels.
Kaniner är besläktade med bävrar och ekorrar.
There are some additional pieces of information that are related to installing:.
Det finns lite ytterligare information som är relaterad till installering:.
The EU funds finnish projects that are related to the development of expertise or innovations.
EU finansierar finländska projekt som gäller utveckling av kompetens och innovativitet.
You're related to him, aren't you?
Du är släkt med honom,eller hur?
Endotherms"? You're proposing that we are related to a mammalian species?
Menar ni att vi är besläktade med en däggdjursart?

Resultat: 592, Tid: 0.1156

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Are related to" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer