BE DESCRIBED AS PÅ SVENSKA

Översättning av Be described as i Svenska

Resultat: 385, Tid: 0.0435

Exempel på att använda Be described as i en mening och deras översättningar

It can be described as a basic measure of stability and performance of a society.
Det kan beskrivas som ett grundläggande mått på ett samhälles stabilitet och resultat.
Thus it cannot be described as a screening assay for endocrine activity.
Därför kan den inte beskrivas som en screeninganalys av endokrin aktivitet.
Friction can be described as the resistance between the two surfaces abut each other.
Friktion kan betecknas som det motstånd som finns mellan två ytor ligger an mot varandra.
The type of infiltration can be described as infiltration by capillary forces aided by gravity.
Typen av infiltrering kan beskrivas som infiltration genom kapillärkrafter understödda av tyngdkraften.
In general, they may be described as: 14:6.2(160.3) 1.Havonal.
Allmänt taget kan de beskrivas som: 14:6.2( 160.3) 1.
Therefore, it could not be described as free capital.
Pengarna kan alltså inte betecknas som fritt eget kapital.
This could only be described as nothing other than a bright orange fireball.
Detta kan bara beskrivas som något annat än ett ljust orange fireball.
I do not think this can be described as better regulation.
Jag tycker inte att det kan kallas bättre lagstiftning.
The economy in the former Soviet Union may be described as.
Ekonomin i f.d. Sovjet kan kanske beskrivas som.
NIBE's markets can generally be described as fragmented.
NIBEs marknader kan generellt sett betecknas som fragmenterade.
It can be described as cramps or something that's pulsating.
Det kan beskrivas som kramper eller något som pulserar.
Judaism can be described as a trunk of a tree.
Judendomen kan man beskriva som en stam till ett träd.
The Task Manager can best be described as a tool that runs on the surface.
Aktivitetshanteraren kan bäst beskrivas som ett verktyg som körs på ytan.
The present financial structures could be described as hazy and must be changed.
De befintliga finansiella strukturerna, som man kunde beteckna som gråzoner, måste ändras.
Wealth inequality can be described as the unequal distribution of assets within a population.
Rikedom ojämlikhet kan beskrivas som den ojämna fördelningen av tillgångar inom en population.
The groupings concerned could even be described as fanatic.
De aktuella grupperingarna kan till och med beskrivas som fanatiska.
In man, the disposition of tacrolimus after intravenous infusion may be described as biphasic.
Hos människa kan dispositionen av takrolimus efter intravenös infusion beskrivas som bifasisk.
From October 2008 onwards, the ECB's monetary policy can be described as active and flexible.
Från och med oktober 2008 kan ECB:s penningpolitik beskrivas som aktiv och flexibel.
The outcome of the climate summit in Cancún could hardly be described as a great achievement.
Resultatet av klimattoppmötet i Cancún kan knappast beskrivas som en stor framgång.
The music can be described as typical commercial 80s pop.
Musiken kan enklast beskrivas som typisk kommersiell 80-talspop.
I like a bar where the average patron would be described as"crotchety.
Jag gillar barer där medelgästen kan beskrivas som "nyckfull.
Mr President, in the wine trade I would be described as an.
Herr talman! I vinbranschen skulle jag nog beskrivas som en.
Capital develops in a manner that may be described as three steps forward and two steps backward.
Kapitalet utvecklas på ett sätt som kan beskrivas som tre steg fram och två steg tillbaka.
the 6th Environment Action Programme, which can be described as a particularly operational part of the SDS, having a timespan of ten years.
Miljöpelaren innefattar det sjätte miljöhandlingsprogrammet, som kan betecknas som ett speciellt verksamhetsinriktat inslag i strategin för hållbar utveckling, med tioårig löptid.
The RollOn can be described as a smooth raising support developed for safe transfers to and
RollOn kan beskrivas som ett smidigt uppresningsstöd utvecklat för säkra förflyttningar till och från sittande läge.
The world of noumena may be described as the subjective aspect of the world of phenomena which is objective.
Noumenons värld kan beskrivas som den subjektiva aspekten av fenomenvärlden vilken är objektiv.
Many of the tracks must be described as almost epical, with its various twists and parts.
Många av spåren måste nästan betecknas som episka, med sina olika vändningar och partier.
activities of seven-circuited Havona is enormous. In general, they may be described as.
Omfånget av aktiviteterna i det sjukretsade Havona är enormt. Allmänt taget kan de beskrivas som.
Jiangxi Province, said:"Now the cultural identification team of experts can be described as: cohabitation.
Liu sade: "Det är kulturell identifikation team av experter kan beskrivas som: sammanboende.
It can also be described as the concept of being able to reach or not being prevented from reaching.
Det kan också beskrivas som begreppet av att ha förmågan att nå eller inte

Resultat: 385, Tid: 0.0435

Ord för ord översättning


described
- beskrivs beskrivningen i anges i beskrivet i skildrat

S Synonymer till "be described as"


be characterised as
renumbered as
it to be classified as
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer