BE INVOLVED IN PÅ SVENSKA

Översättning av be involved in i Svenska

S Synonymer

Resultat: 989, Tid: 0.1174

delta i (181) bli inblandad i (7) ska delta i (2) bli involverat i (2) bli inblandat i (2)

Exempel på att använda Be Involved In i en mening och deras översättningar

The EESC should be involved in setting up and evaluating this platform.
EESK bör delta i planeringen och utvärderingen av denna plattform.
Those who will be involved in the implementation of the policy, or.
De som kommer att delta i genomförandet av politiken.
Volunteers should also be involved in these training programmes.
Även frivilliga bör involveras i dessa utbildningsinsatser.
Those clients may be involved in all sorts of dodgy transactions.
Dessa klienter kan vara inblandade i alla slags skumma affärer.

I think i should be involved in the decision making from now on.
Jag bör delta i beslutsprocessen från och med nu.
Ige may be involved in the immunological response to some helminth infections.
Ige kan involveras i den immunologiska reaktionen för vissa helmintinfektioner.
Söderstedt says these guys could be involved in the assassination.
Enligt söderstedt kan de där vara inblandade i attentatet. -hur då?
All the parties concerned should be involved in the continued process.
Alla berörda parter bör involveras i den fortsatta processen.
Civil society should always be involved in these kinds of projects.
Det civila samhället bör alltid delta i projekt av denna typ.
We should be involved in the nominations of ambassadors and eusrs.
Vi bör få vara delaktiga i utnämningen av ambassadörer och av eu:s särskilda representanter.
Other countries may be involved in specific actions.
Andra länder kan delta i specifika åtgärder.
It is suspected that chronic lack of oxygen may be involved in chemodectoma development.
Man misstänker att kronisk syrebrist kan vara inblandade i chemodectoma utveckling.
All the major economies must be involved in this post-2012 framework.
Alla stora ekonomier måste vara delaktiga i denna ram efter 2012.
Older people should be involved in identifying issues and participating in the research.
Äldre bör involveras i att fastställa frågeställningarna och delta i forskningen.
Civil society must be involved in the planning and implementation of these projects.
Det civila samhället måste engageras i planeringen och genomförandet av dessa projekt.
The citizens must be involved in the decision-making process.
Medborgarna måste engageras i beslutsprocessen.
The banking system should be involved in distributing information and supporting funding and guarantee programmes,
Bankväsendet involveras i informationsspridning och i stödet till finansierings- och garantiprogram,
It could be involved in studying technical development within the community.
Den kan delta i granskning av teknisk utveckling inom gemenskapen.
We must all be involved in this process.
Vi måste alla vara delaktiga i den här processen.
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections.
Eosinofiler kan vara involverade i det immunologiska svaret på vissa maskinfektioner.
Volvo's vision is that no volvo trucks will be involved in traffic accidents.
Volvos vision är att inga volvolastbilar ska vara inblandade i trafikolyckor.
Civil society should always be involved in these kinds of projects.
Det civila samhället bör alltid medverka i projekt av denna typ.
The roma should therefore be involved in any decision making.
Romerna bör därför vara delaktiga i beslutsfattandet.
Other enzymes may be involved in the metabolism.
Andra enzymer kan vara involverade i metabolismen.
The customer must be involved in the process.
Kunden måste involveras i processen.
(27) how could citizens be involved in the evaluation?
(27) hur kan medborgarna engageras i utvärderingen?
Representatives of the civil society must be involved in the implementation of the two mechanisms.
Det civila samhällets företrädare måste delta i genomförandet av de två mekanismerna.
The social partners must be involved in implementing this measure.
Arbetsmarknadens parter bör medverka i systemets genomförande.
They think opie might be involved in a shooting.
De tror att opie kanske kan vara involverad i en skottlossning.
Public and private stakeholders must be involved in this process.
Offentliga och privata intressenter måste engageras i denna process.

Resultat: 989, Tid: 0.1174

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer