BE INVOLVED IN PÅ SVENSKA

Översättning av "be involved in" i Svenska

S Synonymer

Resultat: 845, Tid: 0.1716

delta i involveras i vara inblandade i vara delaktiga i engageras i vara involverade i medverka i vara involverad i delaktiga i ingå i vara engagerade i vara engagerad i bli inblandad i inbegripas i bli delaktiga i medverka vid delta på delta vid bli inblandat i bli involverat i ska delta i skall involveras i

Exempel på Be Involved In i en mening

The EESC should be involved in setting up and evaluating th.
EESK bör delta i planeringen och utvärderingen av denna plattform.
Those who will be involved in the implementation of th.
De som kommer att delta i genomförandet av politiken.
Volunteers should also be involved in these training.
Även frivilliga bör involveras i dessa utbildningsinsatser.
Those clients may be involved in all sorts of dodgy t.
Dessa klienter kan vara inblandade i alla slags skumma affärer.
I think i should be involved in the decision making.
Jag bör delta i beslutsprocessen från och med nu.
Ige may be involved in the immunological response to some helminth.
Ige kan involveras i den immunologiska reaktionen för vissa helmintinfektioner.
Söderstedt says these guys could be involved in the as.
Enligt söderstedt kan de där vara inblandade i attentatet. -hur då?
All the parties concerned should be involved in the contin.
Alla berörda parter bör involveras i den fortsatta processen.
Civil society should always be involved in these kinds.
Det civila samhället bör alltid delta i projekt av denna typ.
We should be involved in the nominations of ambassador.
Vi bör få vara delaktiga i utnämningen av ambassadörer och av eu:s särskilda representanter.
Other countries may be involved in speci.
Andra länder kan delta i specifika åtgärder.
It is suspected that chronic lack of oxygen may be involved in chemodectoma.
Man misstänker att kronisk syrebrist kan vara inblandade i chemodectoma utveckling.
All the major economies must be involved in this post-201.
Alla stora ekonomier måste vara delaktiga i denna ram efter 2012.
Older people should be involved in identifying issues and participating in t.
Äldre bör involveras i att fastställa frågeställningarna och delta i forskningen.
Civil society must be involved in the planning and implementation of the.
Det civila samhället måste engageras i planeringen och genomförandet av dessa projekt.
The citizens must be involved in the decision-mak.
Medborgarna måste engageras i beslutsprocessen.
The banking system should be involved in distributing information and supporting funding and guarantee.
Bankväsendet involveras i informationsspridning och i stödet till finansierings- och garantiprogram,
It could be involved in studying technical development within th.
Den kan delta i granskning av teknisk utveckling inom gemenskapen.
We must all be involved in t.
Vi måste alla vara delaktiga i den här processen.
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth.
Eosinofiler kan vara involverade i det immunologiska svaret på vissa maskinfektioner.
Volvo's vision is that no volvo trucks will be involved in traffi.
Volvos vision är att inga volvolastbilar ska vara inblandade i trafikolyckor.
Civil society should always be involved in these kinds.
Det civila samhället bör alltid medverka i projekt av denna typ.
The roma should therefore be involved in any deci.
Romerna bör därför vara delaktiga i beslutsfattandet.
Other enzymes may be involved in the.
Andra enzymer kan vara involverade i metabolismen.
The customer must be involved in.
Kunden måste involveras i processen.
(27) how could citizens be involved in the.
( 27) hur kan medborgarna engageras i utvärderingen?
Representatives of the civil society must be involved in the implementation of the tw.
Det civila samhällets företrädare måste delta i genomförandet av de två mekanismerna.
The social partners must be involved in implementing t.
Arbetsmarknadens parter bör medverka i systemets genomförande.
They think opie might be involved in.
De tror att opie kanske kan vara involverad i en skottlossning.
Public and private stakeholders must be involved in t.
Offentliga och privata intressenter måste engageras i denna process.

Resultat: 845, Tid: 0.1716

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "be involved in"


to participate in
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer