BE SEEN IN PÅ SVENSKA

Översättning av be seen in i Svenska

S Synonymer

Resultat: 630, Tid: 0.0523

ses i (413) ses på (32) betraktas i (15) ses hos (10) uppträda hos (9)

Exempel på att använda Be Seen In i en mening och deras översättningar

The enlargement process must be seen in this perspective.
Utvidgningsprocessen måste ses i detta perspektiv.
Results could be seen in a matter of days.
Resultaten kan ses på några dagar.
The effects can be seen in demographic and economic changes.
Effekterna kan ses i demografiska och ekonomiska för ändringar.
These amendments must be seen in the whole context of the data-protection scheme.
Dessa ändringsförslag måste betraktas i hela sammanhanget med uppgiftsskyddssystemet.

These can be seen in the results of.
Dessa kan ses på resultaten av blodprover.
Guillotines can't be seen in broad daylight.
Giljotiner kan inte ses i fullt dagsljus.
The european social model must be seen in this context.
Den europeiska sociala modellen måste betraktas i detta sammanhang.
Shivering may be seen in more than 1 in 10 pigs after vaccination.
Skakningar kan ses hos fler än 1 av 10 svin efter vaccinationen.
These can be seen in the results of blood and/or urine tests.
Dessa kan ses på resultaten av blod- och urinprover.
Coughing up blood may be seen in certain diseases or with prolonged and violent coughing.
Hosta upp blod kan ses i vissa sjukdomar eller långvariga och våldsamma hosta.
Similar lesions may be seen in vaccinated dogs and cats.
Liknande lesioner/skador kan ses hos vaccinerade hundar och katter.
This is a vast exaggeration, as may be seen in the following tables:.
Det är en grov överdrift, vilken syns i följande tabell:.
The following comments should also be seen in this context.'".
Följande kommentarer bör också betraktas i detta budgetsammanhang.".
The current signal strength can be seen in the display of the phone.
Den aktuella täckningen kan ses på mobliens display.
Sometimes love can be seen in a single expression.
Ibland kan kärleken ses i ett enda ansiktsuttryck.
This should in particular be seen in the co-operation with the developing world.
Detta bör särskilt ses inom ramen för samarbetet med utvecklingsländerna.
Batfish can be seen in many dive sites around koh tao.
Batfish ses på många dykplatser runt koh tao. BANNERFISH.
Rohace mountains, part of western tatras can be seen in the distance.
Rohace berg, en del av västra tatras syns i fjärran.
Diarrhea may also be seen in some animals.
Diarré kan också ses hos vissa djur.
Small building of cable railway can be seen in the distance on the left side.
Liten byggnad av linbana kan ses i avståndet på vänster sida.
The latter one can be seen in the picture to the left.
Den senare kan ses på bilden till vänster.
All of this can be seen in a myriad of images below.
Allt detta kan beskådas i ett myller av bilder här nedan.
The car can be seen in many journal films from nazi parades.
Bilen kan ses i många journalfilmer från nazi parader.
Rohace hills can be seen in the distance.
Roháče kullar kan ses på avstånd.
Never be seen in a group.
Aldrig synas i grupp!
The results can be seen in my photo gallerythese images are password protected.
Resultatet kan beskådas i mitt fotogalleribilderna är lösenordsskyddade.
Practice questions can be seen in both english and spanish.
Övningsfrågor kan ses i både engelska och spanska.
Batfish can be seen in many dive sites around koh tao.
Batfish ses på många dykplatser runt koh tao.
Peaks of high tatra mountians can be seen in the distance.
Toppar av hög tatra mountians kan ses i avståndet.
Russian cooperation has to be seen in the longer term.
Samarbetet med ryssland måste ses på längre sikt.

Resultat: 630, Tid: 0.0523

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer