BE TAKEN INTO ACCOUNT PÅ SVENSKA

Översättning av be taken into account i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2759, Tid: 0.1986

beaktas (1297) ta hänsyn till (220) beaktas i (76) att beaktas (52) tas i beaktande (51)

Exempel på att använda Be Taken Into Account i en mening och deras översättningar

This future mechanism should therefore already be taken into account by this regulation.
Denna framtida mekanism bör därför beaktas redan i denna förordning.
This difference in approach has to be taken into account in the negotiations.
Denna skillnad bör man ta hänsyn till i förhandlingarna.
Those international standards should also be taken into account in this regulation.
Dessa internationella standarder bör beaktas även i denna förordning.
This should also be taken into account when evaluating the effectiveness of spending.
Detta bör också beaktas i utvärderingen av effekten av dessa utgifter.

Possible interactions should therefore be taken into account by the physician:.
Läkaren bör därför ta hänsyn till eventuella interaktioner:.
This should be taken into account in patients with diabetes mellitus.
Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.
These and other lessons will be taken into account for the next CIS round.
Dessa och andra lärdomar kommer att beaktas vid nästa cis-omgång.
This future mechanism should therefore already be taken into account in this regulation.
Denna framtida mekanism bör därför beaktas redan i denna förordning.
The ESM should, therefore, be taken into account by this regulation.
ESM bör därför beaktas i denna förordning.
Perhaps that could be taken into account in future scheduling.
Kanske kan man ta hänsyn till detta vid den framtida tidsplaneringen.
This recommendation will be taken into account in the proposal for the future legal basis.
Denna rekommendation kommer att beaktas i den framtida rättsliga grunden.
These substances should be taken into account in the safety assessment of the product.
Dessa ämnen bör beaktas vid säkerhetsbedömningen av produkten.
The following shall be taken into account:.
Följande ska tas i beaktande:.
ILO standards should be taken into account concerning decent work.
Ilo-standarderna bör beaktas i fråga om anständigt arbete.
Therefore, no third party contribution can be taken into account at this stage.
Därför kan inga bidrag från tredje part beaktas i detta skede.
There must always be taken into account for fuel security and flight options.
Det måste alltid beaktas för bränsle säkerhet och optioner flyg.
This must also be taken into account.
Detta måste också tas i beaktande.
This must be taken into account.
Detta måste tas med i beräkningen.
All these requirements will be taken into account in the single eurosystem tender procedure.
Alla dessa krav kommer att beaktas i eurosystemets gemensamma anbudsförfarande.
Only projects which are potentially economically viable should be taken into account.
Endast projekt med potentiell ekonomisk livskraft bör tas i beaktande.
Debts arising from subsidiaries' operations may not be taken into account.
Skulder som härrör från dotterföretags verksamhet får inte medräknas.
Renal function and risk of volume depletion should be taken into accountsee section 4.
Njurfunktion och risk för volymförlust bör beaktasse avsnitt 4.
For the approval of a private inspection body, the following shall be taken into account:.
Vid godkännande av privat kontrollorgan skall följande omständigheter tas i beaktande:.
(a) only fully paid-up funds may be taken into account;
endast till fullo inbetalda belopp får medräknas.
Those international standards should also be taken into account in this regulation.
Dessa internationella standarder bör även beaktas i denna förordning.
This change of name should be taken into account.
Denna ändring av namnet bör tas i beaktande.
Therefore, all cardiovascular risk factors should be taken into account.
Därför bör alla kardiovaskulära riskfaktorer tas i beaktande.
If so, what situations should be taken into account?
Om ja, vilka situationer bör tas i beaktande?
Member States' bilateral contributions should also be taken into account.
Medlemsstaternas bilaterala bidrag bör också tas i beaktande.
It is also clear that Israel's security concerns have to be taken into account.
Det är även tydligt att israels säkerhetsintressen måste tas i beaktande.

Resultat: 2759, Tid: 0.1986

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Be taken into account" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer