DOES NOT EXCEED PÅ SVENSKA

Översättning av does not exceed i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2373, Tid: 0.1274

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Does Not Exceed i en mening och deras översättningar

Photography does not exceed that measure.
Bilden inte överstiger åtgärden.
The average of all the measurement values does not exceed the emission limit values,
Medelvärdet av alla mätvärden inte överskrider gränsvärdena för utsläpp,
Official taxisazba in prague does not exceed 28 CZK/ km.
Den officiella taxi takten i prag inte överstiger 28 CZK/ km.
The period for payment does not exceed any of the following time limits:.
Betalningsperioden inte överskrider någon av följande tidsfrister:.
Your doctor will check that your haemoglobin does not exceed a certain level.
Din läkare kommer att kontrollera att hemoglobinvärdet inte överstiger en viss nivå.
The TODRH does not exceed the take-off distance available(TODAH).
Den erforderliga startsträckan(TODRH) inte överskrider den tillgängliga startsträckan(TODAH).
Between buildings does not exceed 200 metres are defined as localities or.
Avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter.
Their duration does not exceed six months.
Om deras varaktighet inte överskrider sex månader.
The content of each soluble packaging does not exceed a volume of 25 ml;
Innehållet i varje upplösbar förpackning inte överstiger 25 ml,
The validity of the temporary certificate does not exceed three months; and.
Det tillfälliga kompetensbevisets giltighetstid inte överskrider tre månader, och.
(a) the period of such permission does not exceed three months; and.
(a) perioden för ett sådant tillstånd inte överskrider tre månader, och.
The stocking rate per m2 floor space does not exceed, in the case of:.
Beläggningstätheten per m2 golvyta inte överskrider.
(qq) annual traffic volume does not exceed 900000 passenger movements annually;
Den årliga trafikvolymen överstiger inte 900 000 passagerarrörelser per år.
(rr) annual traffic volume does not exceed 50000 tonnes freight throughput annually;
Den årliga trafikvolymen överstiger inte 50 000 ton frakt per år.
The quantity produced does not exceed 1/10 of the whole harvest.
Den producerade kvantiteten överskrider inte 1/10 av hela skörden.
(a) the coefficient of variation does not exceed that given in annex IV;
variationskoefficienten överstiger inte den som anges i bilaga 4.
(b) the standard error does not exceed that given in annex IV.
standardavvikelsen överstiger inte den som anges i bilaga 4.
The base to be used does not exceed 50% of GNI.
Beräkningsunderlaget överskrider inte 50 % av BNI.
The number of candidates does not exceed the number of seats to be filled.
Antalet kandidater överstiger inte antalet lediga platser.
Does not exceed 31,8 GHz; and.
De överstiger inte 31,8 ghz, och.
(c) the issuer does not exceed 50% of the average daily volume.
emittenten överskrider inte 50 procent av den genomsnittliga dagliga volymen.
Funding does not exceed 4% or so of the gross domestic product of an individual member state.
Finansieringen överstiger inte 4 % av varje enskild medlemsstats bruttonationalprodukt.
The number of cells in provenge does not exceed the number of cells from the leukapheresis.
Antalet celler i provenge överstiger inte antalet celler från leukaferesen.
The credit period does not exceed 12 months and the accounts payables are therefore not discounted.
Kreditperioden överstiger inte 12 månader och leverantörsskulderna diskonteras därför inte.
The corresponding nominal amount does not exceed EUR 500000.
Motsvarande nominella belopp överstiger inte 500000 euro.
Prison officers' remuneration does not exceed EUR 500 a month.
Kriminalvårdarnas ersättning överstiger inte 500 euro per månad.
Capacity increase does not exceed 5% in any of the plausible relevant markets.
Kapacitetsökningen överstiger inte 5 procent på några av de rimliga relevanta marknaderna.
The undertaking's annual gross written premium income does not exceed EUR 5 million;
Företagets årligen tecknade bruttopremieinkomster överstiger inte 5 miljoner EUR.
The number of trees per eligible hectare does not exceed a maximum density.';
Antalet träd per stödberättigande hektar överstiger inte en maximal trädtäthet.”.
Exceeds 31,8 ghz but does not exceed 43,5 GHz; and.
De överstiger 31,8 ghz, men överstiger inte 43,5 ghz, och.

Resultat: 2373, Tid: 0.1274

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

"Does not exceed" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer