ECONOMIC AND POLITICAL PÅ SVENSKA

Översättning av economic and political i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1005, Tid: 0.0379

ekonomiska och politiska (460) ekonomisk och politisk (188) ekonomiskt och politiskt (66) den ekonomiska och politiska (15) det ekonomiska och politiska (5)

Exempel på att använda Economic And Political i en mening och deras översättningar

Through the atlantic, europe establishes economic and political ties with america and africa.
Via atlanten knyter europa ekonomiska och politiska band med amerika och afrika.
China's growing economic and political self-confidence is an overwhelmingly positive development.
Kinas växande ekonomiska och politiska självförtroende är en i överväldigande grad positiv utveckling.
The results of economic and political dialogue will be fed into negotiations.
Resultaten av den ekonomiska och politiska dialogen ska beaktas i förhandlingarna.
Obviously we also use economic and political means to achieve security goals.
Naturligtvis använder vi också ekonomiska och politiska medel för att nå säkerhetsmässiga mål.

The potential for social, economic and political destabilisation is therefore real.
Social, ekonomisk och politisk destabilisering är därför en reell möjlighet.
Our support contributes to economic and political development in poor countries.
Vårt stöd bidrar till fattiga länders ekonomiska och politiska utveckling.
It is the culmination of an unprecedented degree of economic and political co-operation.
Det utgör kulmen på en ekonomisk och politisk samarbetsprocess som saknar motstycke.
Banks are facing a tough economic and political climate and a fast-changing regulatory landscape.
Banker upplever ett tufft ekonomiskt och politiskt klimat och ett snabbföränderligt regelverk.
All of europe has entered an era of economic and political counter-reforms.
Hela europa har gått in i en tidsålder av ekonomiska och politiska motreformer.
D communication on economic and political cooperation in the baltic region(*).
D meddelande om det ekonomiska och politiska samarbetet i de baltiska länderna.(*).
Uneven economic and political development is an absolute law of capitalism.
Olikmässig ekonomisk och politisk utveckling är en ovillkorlig lag för kapitalismen.
However, we do want close economic and political cooperation.
Vi vill emellertid ha ett nära ekonomiskt och politiskt samarbete.
Ethiopia occupies a strategic economic and political place in the region.
Etiopien har en strategisk ekonomisk och politisk plats i regionen.
Economic and political conditions have made things considerably more difficult.
De ekonomiska och politiska förhållandena har gjort det avsevärt svårare i många avseenden.
In the long term economic and political freedom cannot be divided.
I det långa loppet kan inte ekonomisk och politisk frihet vara åtskilda.
The SAA represents an important economic and political opportunity.
Stabilitets- och associeringsavtalet utgör en viktig ekonomisk och politisk möjlighet.
The process of rapid social, economic and political change goes on.
Processen med snabba sociala, ekonomiska och politiska förändringar fortsätter.
(The EU's economic and political future and the new Treaty).
(EU:s ekonomiska och politiska framtid och det nya fördraget).
Thus, a new economic and political system is close at hand.
Således ligger ett nytt ekonomiskt och politiskt system nära till hands.
Asian countries are a crucial economic and political partners for the EU.
Länderna i asien är viktiga ekonomiska och politiska parter för EU.
In china too, economic and political reforms are needed.
Även där behövs det ekonomiska och politiska reformer.
ERA in a new economic and political context.
Det europeiska området för forskningsverksamhet i ett nytt ekonomiskt och politiskt sammanhang.
Our economic and political problems are ethical and spiritual problems.".
Våra ekonomiska och politiska problem är etiska och andliga problem.".
Women also remain underrepresented in economic and political decision making processes22.
Kvinnor är också fortfarande underrepresenterade i det ekonomiska och politiska beslutsfattandet22.
Pressing ahead with economic and political union.
Fortsatt arbete med en ekonomisk och politisk union.
The need for economic and political reforms in this country is greater than ever.
Behovet av ekonomiska och politiska reformer i landet är större än någonsin.
The focus should not always be on economic and political linkage.
Fokus bör inte alltid ligga på att länka samman ekonomi och politik.
Economic and political analysis, literary critiques.
Ekonomiska och politiska analyser, litteraturkritik.
Price stability – a condition for economic and political confidence – has been maintained.
Prisstabiliteten– en förutsättning för tilltron till ekonomin och politiken– har upprätthållits.
These agreements should be consistent with regional economic and political integration processes.
Dessa överenskommelser bör vara förenliga med regionala ekonomiska och politiska integrationsprocesser.

Resultat: 1005, Tid: 0.0379

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

"Economic and political" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer