ECONOMIC AND SOCIAL PÅ SVENSKA

Översättning av economic and social i Svenska

S Synonymer

Resultat: 17604, Tid: 0.1754

ekonomiska och sociala (12380) ekonomiskt och socialt (226) ekonomiska och samhälleliga (47) "ekonomisk och social (33) ekonomiska och social (24)

Exempel på att använda Economic And Social i en mening och deras översättningar

March 2003: opinion of the european economic and social committee CCMI/001.
Mars 2003: ekonomiska och sociala kommitténs yttrande CCMI/001.
Economic and social cohesion, p.
Agenda 2000: "ekonomisk och social sammanhållning", s.
B ð economic and social committee 1.
B— ekonomiska och sociala kommittén 1.
Agenda 2000: economic and social cohesion.
Agenda 2000: "ekonomisk och social sammanhållning".

Integration and economic and social cohesion are two sides of the same coin.
Integration och ekonomisk och social sammanhållning är två sidor av samma mynt.
Demographic tendencies- economic and social impacts(debate).
Demografiska tendenser- ekonomiska och sociala konsekvenser(debatt).
A world in deep economic and social imbalance will never be safe.
En värld i djup obalans, ekonomiskt och socialt, blir aldrig säker.
The commission is also contributing to economic and social reconstruction.
Kommissionen bidrar också till ekonomisk och social återuppbyggnad.
Information report on economic and social cohesion in poland.
Utarbetande av informationsrapport om "ekonomisk och social sammanhållning/Polen".
Political situation and economic and social affairs in ukraine.
Den politiska situationen och ekonomiska och sociala frågor i ukraina.
Political, economic and social developments.
Den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen.
Building a political, economic and social partnership forms part of our strategy.
Att skapa ett politiskt, ekonomiskt och socialt partnerskap ingår i vår strategi.
Research on economic and social development,
Forskning om ekonomisk och social utveckling,
The european economic and social committee has delivered an opinion.
Europeiska ekonomiska och social kommittén har avgivit ett yttrande.
Information report on: economic and social cohesion in poland.
Utarbetande av informationsrapport om "ekonomisk och social sammanhållning i Polen".
(c) equal participation in political, economic and social decisionmaking;
Jämlikt deltagande i politiskt, ekonomiskt och socialt beslutsfattande.
Recent economic and social developments.
Den aktuella ekonomiska och sociala utvecklingen.
From economic and social optimisation to environmental optimisation.
Från ekonomisk och social till miljömässig optimering.
Contribution from the bulgarian economic and social council.
Bidrag från bulgarien ekonomiska och social råd.
This is about economic and social control.
Det här handlar om ekonomisk och samhällelig kontroll.
Economic and social cohesion in poland.
Ekonomisk och social sammanhållning i polen".
Social dialogue and economic and social rights in turkey(2001).
Den sociala dialogen och ekonomiska och sociala rättigheter i turkiet(2001).
Economic and social cooperation.
Ekonomiskt och socialt samarbete.
This opens up new opportunities for economic and social development.
Därigenom uppstår nya möjligheter till ekonomisk och samhällelig utveckling.
Economic and social committee.
Ekonomiska och social kommittén.
Promoting economic and social development in the border areas;
Att främja ekonomisk och social utveckling i gränsområdena.
Economic and social cohesion in poland.
Ekonomisk och social sammanhållning/Polen".
Women in economic and social decision-making.
Kvinnor i ekonomiskt och samhälleligt beslutsfattande.
The agreement covers a broad range of political, economic and social cooperation.
Avtalet täcker ett brett område för politiskt, ekonomiskt och socialt samarbete.
Another major theme is women in decision-making positions in economic and social life.
Ett annat viktigt tema är kvinnors delaktighet i ekonomiskt och samhälleligt beslutsfattande.

Resultat: 17604, Tid: 0.1754

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "economic and social"


"Economic and social" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer