FOR THAT PURPOSE PÅ SVENSKA

Översättning av for that purpose i Svenska

S Synonymer

Resultat: 719, Tid: 0.1046

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda For That Purpose i en mening och deras översättningar

Which are approved for that purpose by the competent authority; and.
Som godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten, och.
For that purpose, they shall use the template set out in the annex.
De ska för detta ändamål använda den mall som finns i bilagan.
An amendment is introduced for that purpose in recital 19.
En ändring införs i detta syfte i skäl 19.
A program you can use for that purpose is driveimage XML.
Ett program du kan använda för detta ändamål är driveimage XML.
The council may designate an official of the general secretariat for that purpose.
Rådet kan besluta att utse en tjänsteman i generalsekretariatet för denna uppgift.
For that purpose, the high representative shall enter into the necessary arrangements with BAFA.
I detta syfte ska den höga representanten ingå nödvändiga överenskommelser med bafa.
For that purpose, they shall use the standard document referred to in article 20.
För detta ändamål skall de använda det standarddokument som avses i artikel 20.
For that purpose, national regulatory authorities shall:.
I detta syfte skall de nationella regleringsmyndigheterna.
For that purpose, the mission shall sign an agreement with the commission.
I detta syfte ska uppdraget teckna ett avtal med kommissionen.
For that purpose the EUTL shall record all processes.
För detta ändamål ska eu:s transaktionsförteckning notera alla processer.
For that purpose, germany should present an annual phasing-out plan from 2013.
I detta syfte bör tyskland från 2013 lägga fram en årlig utfasningsplan.
For that purpose, france shall use the questionnaire annexed to this decision.
För detta ändamål skall frankrike använda det frågeformulär som bifogats detta beslut.
For that purpose, member states shall ensure that:.
För detta ändamål ska medlemsstaterna se till att:.
For that purpose, national regulatory authorities shall:.
I detta syfte ska de nationella regleringsmyndigheterna.
For that purpose, the agency shall have the following tasks:.
I detta syfte ska byrån utföra följande uppgifter:.
For that purpose, the supervisory authorities should co-operate with each other and the commission.
För detta ändamål bör tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl sinsemellan som med kommissionen.
For that purpose, EU BAM rafah shall sign an agreement with the commission.
I detta syfte ska EU BAM rafah teckna ett avtal med kommissionen.
For that purpose, marine strategies shall be developed and implemented in order to:.
För detta ändamål ska marina strategier utarbetas och genomföras för att.
For that purpose, EUCAP sahel niger shall sign an agreement with the commission.
I detta syfte ska eucap sahel niger teckna ett avtal med kommissionen.
For that purpose the head of mission shall sign a contract with the commission.
I detta syfte ska uppdragschefen teckna ett avtal med kommissionen.
For that purpose, a uniform reference to competent authorities should be established.
I detta syfte bör en enhetlig hänvisning till behöriga myndigheter införas.
For that purpose, the commission shall consult the agency and the ENTSO for electricity.
I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och entso för el.
For that purpose, the commission shall consult the agency and the ENTSO for gas.
I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och entso för gas.
Replies were received within the deadline set for that purpose.
Svaren mottogs inom den tidsfrist som fastställts för ändamålet.
Indicators may be used for that purpose.
Indikatorer kan användas för ändamålet.
For that purpose, i will anoint my sword.
Jag ska smörja min klinga.
Only the personal data required for that purpose is processed.
Det är endast de personuppgifter som behövs för ändamålet som behandlas.
Notes, furthermore, that no system existed for that purpose in CEBS;
Inget system för detta ändamål fanns i CEBS.
For that purpose, member states have decided to develop more effective military capabilities.
Medlemsstaterna har i detta syfte beslutat ta fram effektivare militära resurser.
Member states may for that purpose impose stricter requirements on AIFM or the AIF.
De får därvid införa ytterligare krav för aif-förvaltare eller aif-fonder.

Resultat: 719, Tid: 0.1046

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"For that purpose" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer