GOODS AND SERVICES PÅ SVENSKA

Översättning av goods and services i Svenska

Resultat: 1608, Tid: 0.2534

Engelsk-svenska ordbok
varor och tjänster varu- och tjänstemarknaderna varors och tjänsters varornas och tjänsternas varorna och tjänsterna varu- och tjänstemarknader

Exempel på att använda Goods And Services i en mening och deras översättningar

A company's goods and services must be visible on the market.
Ett företags varor och tjänster måste synas på marknaden.
Internal market strategy for goods and services(rolling programme).
Strategi för den inre marknaden för varor och tjänster(löpande program).

Consumers should have access to goods and services in other countries.
Konsumenter ska ha tillgång till varor och tjänster i andra länder.
A12 other goods and services 12 12 5 5 6 5.
A12 övriga varor, tjänster och utbildning 12 12 5 5 6 5.
Book & order book rooms, order goods and services.
Boka& beställ boka och beställ varor, tjänster och lokaler.
Fair competition results in goods and services being developed favourably for consumers.
En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna.
Product: goods and services total, goods, services,(3).
Produkt: varor och tjänster totalt, varor, tjänster,(3).
It guarantees mobility of persons, goods and services throughout the union.
Den garanterar personers, varors och tjänsters rörlighet i hela unionen.
It facilitates mobility of persons, goods and services throughout the union.
Den underlättar personers, varors och tjänsters rörlighet i hela unionen.
Goods and services provided by voluntary organizations are exempt from VAT.
Varor och tjänster som tillhandahålls av frivilligorganisationer är befriade från moms.
Th GDP is the value of all goods and services produced in a year.
BNP är värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år.
Goods and services should be understood as defined by the treaty.
Varor och tjänster i den betydelse som fastställts i fördraget.
End use of goods and services on the european market will be taxed.
Varorna och tjänsterna kommer att beskattas vid slutanvändning på den europeiska marknaden.
The contract includes both goods and services:.
Kontraktet omfattar både materiel och tjänster:.
Tariffs lowered on industrial goods and services.
Tulltaxan har sänkts i industri gods och servics.
The things we use to produce goods and services.
Det som star till buds att tillverka varor och tjanster av.
Facilitating access to resources, rights, goods and services for all.
Främja allas tillgång till resurser, gods och tjänster för alla.
Improving the functioning of product(goods and services) markets.
Att förbättra funktionen för produktmarknadernavaru- och.
In some cases it is possible to supply substitute goods and services.
I vissa fall är det möjligt att ersätta varorna och tjänsterna med andra.
Speciality:« expertise of goods and services».
Specialitet: «expertis av varor och tjänster».
To shed light on the advantages and disadvantages of various goods and services.
Genom att upplysa om fördelar och nackdelar med olika tjänster och varor.
Goods and services will be listed in a directory.
Varorna och tjansterna kommer at redovisas i en katalog.
Treatment of covered goods and services exemption for goods and services originating in least-developed and certain developing countries.
Behandling av varor och tjänster som omfattas undantag för varor och tjänster med ursprung i de minst utvecklade länderna och i vissa utvecklingsländer.
The EU has also benefitted, expanding markets for its goods and services and creating new jobs for europeans.
Även EU har dragit fördel av detta: varu- och tjänstemarknaderna har expanderat och nya arbetstillfällen har skapats för eu-medborgarna.
We need new goods and services, and should support new forms of innovation.
Vi behöver nya varor och tjänster och bör stödja nya former av innovation.
The volume of goods and services that is produced by one person working during one year.
Den volym av varor och tjänster som produceras av en person som arbetar ett år.
The obligation for contracting authorities to accept self-declarations regarding the origin of goods and services during in the bidding, should also work in this direction.
Skyldigheten för upphandlande myndigheter att godta egen försäkran när det gäller varors och tjänsters ursprung under anbudsförfarandet bör också fungera i denna riktning.
There is greater price transparency, which stimulates the positive effect of competition on the market for goods and services;
Prisinformationen har blivit tydligare, vilket påverkar konkurrensen på varu- och tjänstemarknaderna positivt.
Such conditions of permitted advertising should include criteria of objective comparison of the features of goods and services.
Dessa villkor för tillåten reklam bör inbegripa kriterier för objektiv jämförelse av varors och tjänsters egenskaper.
Most member states need to step up the pace of reforms to foster competition and raise productivity in the market for goods and services.
De flesta medlemsstater måste höja tempot i reformerna för att främja konkurrensen och öka produktiviteten på varu- och tjänstemarknaderna.

Resultat: 1608, Tid: 0.2534

SE ÄVEN
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Goods and services" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer