GREENHOUSE GAS EMISSIONS PÅ SVENSKA

Översättning av greenhouse gas emissions i Svenska

Resultat: 2623, Tid: 0.1822

Engelsk-svenska ordbok
utsläppen av växthusgaser växthusgasutsläpp utsläpp av växthusgaser växthusgasutsläppen växthusutsläppen utsläppen av växthusgas växthusgas­utsläpp utsläpp av växthusgas

Exempel på att använda Greenhouse Gas Emissions i en mening och deras översättningar

Reducing greenhouse gas emissions is a central objective of the kyoto protocol.
Att minska utsläppen av växthusgaser är ett av kyotoprotokollets centrala mål.
G4-EN17 other indirect greenhouse gas emissions(scope 3) emissions.
G4-EN17 andra indirekta växthusgasutsläpp(scope 3) utsläpp.

Environmental impact: greenhouse gas emissions decrease slightly in all member states.
Miljöeffekter: utsläppen av växthusgaser minskar något i alla medlemsstater.
EU greenhouse gas emissions decrease in 2005 — 15 jun 2007.
Eu:s utsläpp av växthusgaser minskade 2005— 15 jun 2007.
Development of greenhouse gas emissions by sector in finland in 1990-2012.
Utvecklingen av finlands växthusgasutsläpp efter sektor åren 1990–2012.
Since 1990 greenhouse gas emissions have continued to rise relentlessly in most industrialised countries.
Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser fortsatt att öka i flertalet industriländer.
EMISSIONS G4-EN15 direct greenhouse gas emissions(scope 1) emissions.
UTSLÄPP G4-EN15 direkta växthusgasutsläpp(scope 1) utsläpp.
Worldwide, greenhouse gas emissions continue to rise every year.
I hela världen ökar utsläppen av växthusgaser för varje år.
Figure Finland's greenhouse gas emissions 1990 – 2003.
Bild finlands utsläpp av växthusgaser 1990 2003.
An ambitious commitment to reduce greenhouse gas emissions in line with the 2050 roadmaps.
Ett kraftfullt åtagande att minska växthusgasutsläppen i linje med färdplanerna för 2050.
Information about greenhouse gas emissions is reported annually to the UN framework convention on climate change.
Uppgifter om växthusgasutsläppen rapporteras årligen till fn:s klimatkonvention.
Finlands greenhouse gas emissions 2014 have been reported to the EU and UNFCCC(15.4.2016).
Finlands utsläpp av växthusgaser 2014 har rapporterats till EU och fn:s klimatkonvention(15.4.2016).
Greenhouse gas emissions are still on the increase in many member states.
Utsläppen av växthusgaser ökar fortfarande i många medlemsstater.
G4-EN16 indirect greenhouse gas emissions(scope 2) emissions.
G4-EN16 indirekta växthusgasutsläpp(scope 2) utsläpp.
To mitigate these effects, greenhouse gas emissions must be reduced.
För att mildra effekterna måste utsläppen av växthusgaser minska.
G4-EN15 direct greenhouse gas emissions(scope 1) emissions.
G4-EN15 direkta växthusgasutsläpp(scope 1) utsläpp.
A reduction in greenhouse gas emissions from agriculture;
En minskning av utsläpp av växthusgaser från jordbruket.
Over half of greenhouse gas emissions are created in and by cities.
Mer än hälften av växthusgasutsläppen genereras i och av städerna.
Households' share of greenhouse gas emissions was nine per cent.
Hushållens andel av växthusgasutsläppen var 9 procent.
Figure 12. Finland has decoupled greenhouse gas emissions from economic growth.
Bild 12. Finland har frikopplat ekonomisk tillväxt från växthusgasutsläpp.
Low greenhouse gas emissions and electricity use.
Låga utsläpp av växthusgaser och låg energiförbrukning.
Greenhouse gas emissions decreased in manufacturing and energy supply in 2012.
Växthusgasutsläppen minskade inom industrin och energiförsörjningen år 2012.
Greenhouse gas emissions in finland by sector in 2011(15.4.2013) appendix figure 3.
Växthusgasutsläpp i finland efter sektor år 2011(15.4.2013) figurbilaga 3.
The link between greenhouse gas emissions and climate change has now been recognised.
Kopplingen mellan utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar har nu påvisats.
Greenhouse gas emissions grew in energy supply and transportation in 2013.
Växthusgasutsläppen ökade inom energiförsörjning och transport år 2013.
Greenhouse gas emissions and transmission losses over the technical lifecycle of the project;
Växthusgasutsläpp och överföringsförluster under projektets tekniska livscykel.
EN17 other relevant indirect greenhouse gas emissions emissions and wastes reporting system under development.
EN17 andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser utsläpp och avfall rapporteringssystem under utveckling.
Greenhouse gas emissions in europe by country, 2011 GIF PDF excel.
Växthusgasutsläpp i europa efter land, 2011 GIF PDF excel.
Greenhouse gas emissions in the EU in 2001.
Utsläpp av växthusgaser i EU 2001.
Greenhouse gas emissions per person in the EU countries, 1990 and 2006.
Växthusgasutsläppen per person i eu-länderna, 1990 och 2006.

Resultat: 2623, Tid: 0.1822

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Greenhouse gas emissions" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer