IF YOU ARE TAKING PÅ SVENSKA

Översättning av if you are taking i Svenska

Resultat: 1184, Tid: 0.1515

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda If You Are Taking i en mening och deras översättningar

If you are taking ritonavir or indinavir, medicines for HIV.
Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel mot HIV.
Do not take fampyra if you are taking any other medicine containing fampridine.
Ta inte fampyra om du tar något annat läkemedel som innehåller fampridin.
Do not take hepsera if you are taking any medicines containing tenofovir.
Ta inte hepsera om du tar något annat läkemedel som innehåller tenofovir.
Do not breast-feed if you are taking rasilez HCT.
Amma inte om du tar rasilez HCT.
Do not take noxafil if you are taking any of the following:.
Ta inte noxafil om du tar något av följande:.
Do not take victrelis if you are taking any of the medicines above.
Ta inte victrelis om du tar något av ovanstående läkemedel.
Tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following medicines:.
Berätta för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:.
You must not become pregnant if you are taking ZEPATIER with ribavirin.
Du får inte bli gravid om du tar ZEPATIER med ribavirin.
You must not breast-feed if you are taking capecitabine teva.
Du ska inte amma om du tar capecitabine teva.
If you are taking warfarin or other medicines used to thin the blood.
Om du tar warfarin eller andra läkemedel som används för att förtunna blodet.
You must not use PANTECTA control if you are taking atazanavir.
Du får inte ta PANTECTA control om du tar atazanavir.
Be sure to tell your doctor if you are taking the chinese herbal medication shosaikoto.
Berätta för din läkare om du tar den kinesiska örtmedicinen shosaikoto.
Be sure to tell your doctor if you are taking the chinese herbal medicine shosaikoto.
Berätta för din läkare om du tar den kinesiska örtmedicinen shosaikoto.
Do not take lynparza if you are taking any other anticancer medicines.
Ta inte lynparza om du redan tar något annat cancerläkemedel.
Do not take thelin if you are taking ciclosporin A.
Ta inte thelin om du nu tar ciklosporin a.
Always consult your doctor if you are taking medication or supplements.
Rådfråga alltid en läkare innan du tar något nytt läkemedel eller kosttillskott.
This is especially important if you are taking:.
Detta är särskilt viktigt om du använder:.
If you are taking a proton pump inhibitor, take epclusa with food.
Om du tar en protonpumpshämmare, ta epclusa tillsammans med mat.
Tell your doctor if you are taking:.
Tala om för din läkare om du använder:.
If you are taking fluvoxamine which is usually used to treat depression, ciprofloxacin or.
Om du tar fluvoxamin som vanligtvis används för att behandla depression, ciprofloxacin eller.
In some rare cases, especially if you are taking other medicines that suppress the immune system, reactivation of HBV can be life-threatening.
I vissa sällsynta fall, speciellt ifall du tar mediciner som hämmar immunsystemet, kan reaktivering av HBV vara livshotande.
If you are taking simvastatin, lovastatin, atorvastatin and some similar medicinescalled HMG-.
Om du tar simvastatin, lovastatin, atorvastatin och vissa liknande läkemedelsom kallas HMG-.
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.
Berätta för din läkare eller apotek ifall du tar eller nyligen tagit några andra läkemedel, inklusive de som är receptfria.
In particular, do not take victrelis if you are taking any of the following medicines:.
I synnerhet, ta inte victrelis om du tar några av följande läkemedel:.
In some rare cases, especially if you are taking other medicines that suppress the immune system, reactivation of HBV can be life-threatening.
I vissa sällsynta fall, speciellt ifall du tar andra läkemedel som hämmar immunsystemet, kan reaktivering av HBV vara livshotande.
If you are taking fluvoxamine which is usually used to treat depression, ciprofloxacin or.
Om du tar fluvoxamin som vanligen används för att behandla depression, ciprofloxacin eller.
Tell your doctor if you are taking azathioprine or 6- mercaptopurine with humira.
Berätta för din läkare om du tar azatioprin eller 6-merkaptopurin tillsammans med humira.
If you are taking other medicines that contain efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil, lamivudine or adefovir dipivoxil.
Om du tar andra läkemedel som innehåller efavirenz, emtricitabin, tenofovirdisoproxil, lamivudin eller adefovir dipivoxil.
If you are taking medicines containing ketoconazole or itraconazole to treat fungal infections you should not take revatio.
Om du tar läkemedel innehållande ketokonazol eller itrakonazol för behandling av svampinfektioner ska du inte ta revatio.
If you are taking warfarin or any other medicines used to thin the blood.
Om du tar warfarin eller några andra läkemedel som används för att förtunna blodet.

Resultat: 1184, Tid: 0.1515

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"If you are taking" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer