IN ALL CASES PÅ SVENSKA

Översättning av in all cases i Svenska

S Synonymer

Resultat: 807, Tid: 0.0489

Exempel på att använda In All Cases i en mening och deras översättningar

In all cases stern tubes shall be enclosed in watertight spaces.
Axelhylsor skall i samtliga fall vara inneslutna i vattentäta utrymmen.
Data relating to missing documents shall in all cases be indicated in the declaration.
Uppgifter om saknade handlingar skall under alla omständigheter anges i deklarationen.
These measures led in all cases to immediate positive reactions.
Dessa åtgärder ledde i samtliga fall till omedelbara positiva reaktioner.
In all cases complaints shall receive replies.
Klagomålen skall under alla omständigheter besvaras.

The payment authority is in all cases the caisse des dépôts et consignation.
Utbetalande myndighet är i samtliga fall caisse des dépôts et consignation.
The certifying body in all cases retains overall responsibility.
Det attesterande organet skall emellertid under alla förhållanden ha det övergripande ansvaret.
The council reiterates its firm opposition to the death penalty in all cases.
Rådet upprepar sitt starka motstånd mot dödsstraffet under alla förhållanden.
It was necessary in all cases toprevent germany evading the consequences of the recovery decision.
Tyskland bör under alla omständigheter förhindras att undgå följderna avåterkravsbeslutet.
In all cases of conquest, three things are possible.
Vid alla erövringar kan utgången vara av tre slag.

In all cases adequate and reliable documentation shall be provided.
I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.
The EU reiterates its firm opposition to the death penalty in all cases.
EU upprepar sitt starka motstånd mot dödsstraffet under alla förhållanden.
The european union opposes the death penalty in all cases.
Europeiska unionen är emot dödsstraff i alla situationer.
In all cases, the EU type-approval shall be valid for at least 36 months.
I samtliga fall ska eu-typgodkännandet vara giltigt i minst 36 månader.
In all cases complaints shall receive replies.
Klagomålen ska under alla omständigheter besvaras.
In all cases adequate and reliable documentation shall be provided.
I samtliga fall ska lämplig och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.
In all cases, the following formalities shall be carried out:.
Under alla omständigheter skall följande formaliteter fullgöras:.
In all cases, INR should be monitored on a regular schedule.
Under alla omständigheter skall INR övervakas regelbundet.
In all cases results shall:.
I samtliga fall ska resultaten.
In all cases, adequate justification and documentation shall be provided.
I samtliga fall ska tillräcklig motivering och dokumentation tillhandahållas.
In all cases, the type-approval shall be valid for at least 36 months.
I samtliga fall ska typgodkännandet vara giltigt i minst 36 månader.
In all cases it is important to find defects early.
I samtliga fall är det viktigt att upptäcka fel tidigt.
In all cases the wishes of the country concerned prevail.
I samtliga fallen kommer det berörda landets vilja att gälla.
A first reading of the text has been completed in all cases.
En inledande textbehandling har i samtliga fall slutförts.
Now you know in all cases, so just move on.
Nu vet du i alla fall, så det är bara att gå vidare.
We got in all cases, not children.
Vi fick i alla fall inte barn.
General supportive measures should be initiated in all cases of overdose.
Allmänt understödjande åtgärder bör initieras vid alla fall av överdosering.
Almost in all cases, they have only small clothes.
Nästan i alla fall, de har bara små kläder på sig.
Yes, but in all cases.
Ja, men i alla fall...
The problem quickly resolved in all cases upon the discontinuation of the medication.
Problemet löst snabbt i alla fall vid nedläggningen av medicineringen.
But i think in all cases enumerate them.
Men jag tänker i alla fall räkna upp dem.

Resultat: 807, Tid: 0.0489

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER

S Synonymer till "in all cases"


"In all cases" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer