IN DEVELOPING COUNTRIES PÅ SVENSKA

Översättning av in developing countries i Svenska

Resultat: 2952, Tid: 0.194

Engelsk-svenska ordbok
i utvecklingsländerna i utvecklingsländer i u-länderna utvecklingsländernas i u-länder i utvecklings­länderna i tillväxtländer

Exempel på att använda In Developing Countries i en mening och deras översättningar

Small exporters in developing countries are hit hardest by complex procedures and red tape.
Små exportörer i utvecklingsländerna drabbas hårdast av komplicerade förfaranden och pappersexercis.
Subject: drinking water in developing countries and industrialised countries.
Angående: dricksvatten i u-länderna och i-länderna.

The future of agriculture in developing countries is directly linked to our debate today.
Framtiden för jordbruket i utvecklingsländerna är direkt kopplad till vår debatt i dag.
Surely there is nothing more important in developing countries than education.
Det kan väl inte finnas något viktigare än utbildning i utvecklingsländerna?
(SV) mr kamall calls for the far-reaching opening up of the service markets in developing countries.
Syed kamall kräver långtgående öppnande av utvecklingsländernas tjänstemarknader.
Mr kallio stressed the importance of structured reforms of the agricultural sector in developing countries.
Seppo kallio underströk vikten av strukturella reformer inom jordbrukssektorn i u-länderna.
In developing countries, population pressure and poverty have created unsustainable development patterns.
I utvecklingsländerna har befolkningstryck och fattigdom skapat ohållbara utvecklingsmönster.
The capacity in developing countries to apply these instruments is weak.
Utvecklingsländernas kapacitet att tillämpa dessa instrument är mycket svag.
The european Union's external policy can promote agricultural development in developing countries.
Genom sin utrikespolitik kan EU ingripa för att främja jordbrukets utveckling i utvecklings­länderna.
The support for capacity-building efforts in developing countries and countries with economies in transition;
Stöd till kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi,
Interventions in developing countries and regions which:.
Insatser i utvecklingsländer och utvecklingsregioner som.
WWF finland works to protect nature in developing countries in asia and africa.
WWF finland arbetar för att skydda naturen i u-länder i asien och afrika.
Sustainable tourism in developing countries- resolution 9.
Hållbar turism i utvecklingsländer resolution 9.
Mortality amongst women in developing countries is still tragically and unacceptably high.
Dödligheten bland kvinnor i utvecklingsländer är fortfarande tragiskt och oacceptabelt hög.
This is not just a problem in developing countries but also in eastern europe.
Detta är inte bara ett problem i utvecklingsländer utan även i östeuropa.
For the poor people in developing countries, the dividing line is not so clear.
För de fattiga i utvecklingsländer är inte skiljelinjen så skarp.
In addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
För övrigt kan investeringar i utvecklingsländer spela en avgörande roll här.
Rehabilitation and reconstruction action in developing countries, particularly ACP states.
Åtgärder för återanpassning och återuppbyggnad i utvecklingsländer, särskilt avs-länderna.
In developing countries CBR is important since it is connected to work.
I utvecklingsländer är CBR viktigt eftersom arbete är det.
Much needs to be done in developing countries to increase statistical capacity.
Mycket behöver göras i utvecklingsländerna för att öka kapaciteten inom statistikområdet.
Economic growth in developing countries has now reached its lowest level since 2003.
Den ekonomiska tillvxten i utvecklingslnderna har nu ntt sin lgsta niv sedan 2003.
Promote the inclusion of MDG targets in developing countries' own development strategies.
Främjande av integreringen av millenniemålen i utvecklingsländernas egna utvecklingsstrategier.
We have ambitious targets of money to be spent in developing countries.
Det finns ambitiösa mål för hur mycket pengar vi ska satsa på utvecklingsländerna.
Everyone knows that poverty is the rule in developing countries.
Vem vet? fattigdomen är en regel för utvecklingsländerna.
Poverty and food insecurity in developing countries will not be eradicated without substantial investment in rural areas.
Fattigdom och livsmedelsosäkerhet i utvecklingsländerna kommer inte att kunna utrotas utan avsevärda investeringar i landsbygdsområdena.
Many of their cooperation partners in developing countries were using dropbox business and the Institute's partners knew the product well.
Många av deras samarbetspartners i u-länderna använde redan dropbox business och institutets partners kände väl till produkten.
Mr muchiri pleaded for a stronger role for small producers in developing countries and better integration of regional markets.
Stephen muchiri efterlyste en större roll för små producenter i utvecklingsländerna och bättre integrering av de regionala marknaderna.
The arrangements made in doha are crucial for allowing people in developing countries better access to medicines, particularly those for diseases associated with poverty.
De avtal som träffats i doha är avgörande för att ge utvecklingsländernas befolkning bättre tillgång till mediciner, särskilt sådana för behandling av fattigdomsrelaterade sjukdomar.
Poverty, war and instability in developing countries have a direct impact on our continent.
Fattigdom, krig och instabilitet i utvecklingsländerna har en direkt inverkan på vår kontinent.
Due to a crisis created by soaring food prices in developing countries, the € 1 billion food facility was approved in december 2008 as an EU rapid reaction response to developing countries.
E n kris till följd av stigande livsmedelspriser i u-länderna ledde till att livsmedelsmiljarden godkändes i december 2008 som eu:s omedelbara svar till u-länderna.

Resultat: 2952, Tid: 0.194

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"In developing countries" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer