IN ORDER TO AVOID PÅ SVENSKA

Översättning av in order to avoid i Svenska

Resultat: 1335, Tid: 0.0824

Exempel på att använda In Order To Avoid i en mening och deras översättningar

It amends directive 1999/44/EC in order to avoid overlaps between the two instruments.
Den ändrar direktiv 1999/44/EG för att undvika överlappningar mellan de två instrumenten.
This is in order to avoid distortions of the internal market.
Detta är för att förhindra snedvridningar på den inre marknaden.
This is important in order to avoid rumours and uncertainty.
Detta är viktigt för att undvika ryktesspridning eller ovisshet.
In order to avoid browning, ascorbic acid(E 300) can be used.
För att undvika brunfärgning kan askorbinsyra(E 300) användas.

In order to avoid attracting attention, they journeyed alone to egypt with jesus.
För att inte väcka uppmärksamhet reste de ensamma med jesus till egypten.
So in order to avoid jail time i enlisted in the army.
för att slippa fängelse sökte jag värvning i armén.
In order to avoid problems with gambling, please keep the following in mind:.
För att undvika problem med spelande, vänligen ha följande i åtanke:.
Financial management should however be reconsidered in order to avoid additional complexity.
Den ekonomiska förvaltningen bör dock omprövas för att undvika ytterligare komplexitet.
They usually remain silent about their daily problems in order to avoid difficulties.
De brukar tiga om sina dagliga svårigheter för att slippa problem.

This is counterproductive and encourages more outsourcing in order to avoid social liability.
Detta är kontraproduktivt och uppmuntrar mer utkontraktering för att undvika socialt ansvar.
But, in order to avoid chaos they have absolute authority.
Men för att undvika kaos har de absolut auktoritet.
In order to avoid these difficulties for citizens, a uniform rule is required.
För att bespara allmänheten dessa problem behövs en enhetlig regel.
Special attention will be made in order to avoid double funding.
Man kommer att fästa särskild vikt vid att undvika dubbel finansiering.
In order to avoid delays at national level, an efficient governance between all stakeholders is foreseen.
För att undvika förseningar på nationell nivå planeras en effektiv styrning mellan alla berörda aktörer.
Calls on the centre to improve its planning in order to avoid such situations in the future;
Parlamentet uppmanar centrumet att förbättra sin planering för att undvika sådana situationer i framtiden.
It also retains its intrinsic temperature in order to avoid the maximum heat exchange with the human body.
Den behåller också sin inneboende temperatur i syfte att undvika att den värmeväxling med den mänskliga kroppen.
For households, a tax exemption could be granted, in order to avoid a sharp price increase.
För hushåll skulle skattebefrielse kunna beviljas för att undvika en tvär prishöjning.
The EESC urges the commission to facilitate social dialogue agreements in order to avoid social dumping, flags of convenience, and obstacles to the internal market.
EESK uppmanar kommissionen att främja den sociala dialogen i syfte att undvika social dumpning, bekvämlighetsflagg och hinder på den inre marknaden.
(2) strengthening of the provisions on data protection in order to avoid the possible misuse of personal data.
(2) bestämmelserna om uppgiftskydd förstärks för att förhindra eventuellt missbruk av personuppgifter.
(8) in order to avoid encouraging production and increased expenditure it is appropriate to maintain individual ceilings for producers.
(8) för att inte stimulera produktionen och öka utgifterna bör de individuella taken för producenterna bibehållas.
(a) increasing the compatibility of consumer legislation in order to avoid barriers to trade;
ökad överensstämmelse mellan konsumentlagstiftningarna i syfte att undvika handelshinder.
The description has been changed in order to avoid misunderstandings between this article and article 211.
Beskrivningen har ändrats för att undvika missförstånd mellan denna artikel och artikel 211.
Sold by date, in order to avoid spoilage which can lead to serious illness.
Måste säljas före ett visst datum för att förhindra förruttnelse– –vilket kan göra en svårt sjuk. och kött.
We must also learn from the experience of the current GSM market in order to avoid reproducing the mistakes that might have been made in the past.
Man bör dessutom ta lärdom av den nuvarande gsm-marknaden för att inte upprepa de misstag som kanske har gjorts tidigare.
Where appropriate, synergies with existing IT systems shall be sought in order to avoid double spending.
Där så är lämpligt ska synergier med befintliga it-system eftersträvas i syfte att undvika dubbla utgifter.
Install a powerful antimalware tool in order to avoid infecting your system in this or any other way.
Installera en kraftfull antimalware tool för att undvika infektera ditt system i detta eller annat sätt.
In order to avoid any discrimination, the french authorities were invited to review the threshold mechanism.
För undvikande av diskriminering har de franska myndigheterna uppmanats att se över systemet med tröskelvärden.
They have to be protected from electrostatic discharges in order to avoid serious consequences for the patient.
De måste skyddas mot elektrostatisk urladdning för att förhindra att patienterna utsätts för allvarliga skador.
In order to avoid any discrimination, the french authorities were invited to consider introducing a compulsory, transparent tendering mechanism for the award of designation policies.
För undvikande av diskriminering har de franska myndigheterna uppmanats att överväga att införa ett obligatoriskt och öppet upphandlingssystem för avtal med utsedd försäkringsinstitution.
In order to avoid any doubt about the applicable provisions in these specific circumstances, implementing regulation(EU) 2016/1867 should be explicitly repealed.
I syfte att undvika eventuella tvivel om de tillämpliga bestämmelserna under dessa specifika omständigheter bör genomförandeförordning(EU) 2016/1867 uttryckligen upphävas.

Resultat: 1335, Tid: 0.0824

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"In order to avoid" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer