IN SUCH CASES PÅ SVENSKA

Översättning av in such cases i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2621, Tid: 0.0457

i sådana fall (1784) i så fall (170) i sådant fall (28) i sådana ärenden (13) i dylika fall (11)

Exempel på att använda In Such Cases i en mening och deras översättningar

In such cases has the person indeed been saved?
Har personen i sådana fall verkligen räddats?
In such cases you should contact your local police.
Kontakta i så fall polisen på din hemort.
It is not always in such cases, a doctor immediately to the site.
Det är inte alltid i sådana fall en läkare omedelbart till platsen.
In such cases the party concerned shall inform the joint committee.
I sådana fall skall den berörda parten underrätta gemensamma kommittén.

This was consistent with the Commission's previous practice in such cases.
Detta överensstämmer med kommissionens tidigare praxis i sådana ärenden.
In such cases the pension contributions shall be borne by the budget of the agency.
I så fall skall avgiften till pensionssystemet betalas av byrån.
Will the court rule in such cases?
Skall domstolen döma i dylika fall?
In such cases, member states shall ensure that those products:.
I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att dessa produkter.
In such cases, they shall determine the use of such copies;
I så fall skall de avgöra på vilket sätt kopiorna skall användas.
In such cases treatment with antihistamines i. v. should be considered.
I sådant fall bör behandling med antihistaminer i. v. övervägas.
In such cases, patients should be monitored closely for tolerability of nintedanib.
I så fall bör patienternas tolerabilitet för nintedanib följas upp noggrant.
It is probably"Greek", as the french say in such cases.
Det är antagligen "grekiska" som fransmännen brukar säga i dylika fall.
In such cases, all contributions should be amended.
I sådana fall bör alla bidrag ändras.
In such cases small quantities can influence prices on the market.
I sådana fall kan även små kvantiteter påverka priset på marknaden.
In such cases, the deteriorated component shall be qualified without testing.
I så fall ska den försämrade komponenten kvalificeras utan provning.
Obliquely crossed cylinders and other surgical techniques are being proposed in such cases.
Obliquely korsade cylindrar och andra kirurgiska tekniker är föreslagna i sådan fall.
In such cases the export authorisation shall be annotated accordingly at the time of issue.
I sådant fall skall detta anges på exporttillståndet vid utfärdandet.
In such cases, the european parliament and the council shall be immediately informed.
I sådana fall ska europaparlamentet och rådet omedelbart underrättas.
In such cases the contaminant can overwhelm the sample.
I sådan fall kan föroreningen förkrossa ta prov.
In such cases, they constitute probative evidence as defined in list A;
I så fall utgör de bevis i förteckning a:s mening.
In such cases treatment with antihistamines i. v. should be considered.
I sådant fall bör behandling med antihistaminer i.v. övervägas.
Test titrations with validation are recommended to achieve accurate titration in such cases.
Testa titrations med godkännande rekommenderas att uppnå exakt titration i sådan fall.
In such cases, article 19 shall not apply.
I sådana fall ska artikel 19 inte tillämpas.
In such cases, marketing is not considered automated decision-making.
I så fall definieras inte marknadsföring som automatiskt beslutsfattande.
In such cases, we will amend our data protection notice accordingly.
I sådant fall kommer vi att uppdatera vår information om personuppgiftsbehandling på motsvarande sätt.
In such cases the applicant shall be informed by the CRL.';
I så fall ska referenslaboratoriet underrätta sökanden om detta.”.
In such cases the laboratory shall be independent and competent.
I sådana fall ska laboratoriet vara oberoende och behörigt.
In such cases diseases such as diarrhoea and influenza can lead to death.
I sådana fall kan sjukdomar som diarré och influensa leda till döden.
In such cases, this regulation shall not apply.
I sådana fall skall inte denna regel tillämpas.
In such cases, the interest rate of the loan will be reduced by 3%;
Räntesatsen skall i sådana fall minskas med 3 procentenheter.

Resultat: 2621, Tid: 0.0457

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "in such cases"


in that instance
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer