IN THIS CHAMBER PÅ SVENSKA

Översättning av in this chamber i Svenska

Resultat: 525, Tid: 0.2577

Engelsk-svenska ordbok
i denna kammare här i parlamentet i parlamentet i denna sal i denna församling här i salen i denna plenisal i plenum

Exempel på att använda In This Chamber i en mening och deras översättningar

Decisions in this chamber often promise more than they can deliver.
Beslut i denna kammare lovar ofta runt men håller ibland tunt.
It is rare in this chamber to see a public service being defended.
Det är ovanligt att vi här i parlamentet hör en offentlig tjänst försvaras.

Unfortunately, there is no political will in this chamber to do that.
Tyvärr finns inte den politiska viljan i denna kammare för detta.
Besides, 14 years in this chamber were not spent in vain.
De 14 år jag har tillbringat här i parlamentet har alltså inte varit förgäves.
I am simply talking about following the order of question time in this chamber.
Jag talar endast om hur frågestunden genomfördes här i salen.
Each of us in this chamber was directly affected.
Var och en av oss här i parlamentet berördes direkt.
I call on everyone in this chamber to recognise that.
Jag uppmanar alla här i parlamentet att erkänna detta.
In this chamber, there is widespread satisfaction.
Här i parlamentet råder utbredd belåtenhet.
Look at the audience in this chamber, hardly anyone is here.
Titta på åhörarna i kammaren, det är knappt någon här.
This was demonstrated once again in this chamber this morning.
Det framgick återigen i den här kammaren i morse.
I am speaking in this chamber today in support of this line.
Jag talar i kammaren i dag till stöd för denna hållning.
Nobody in this chamber seeks confrontation for its own sake.
Ingen i det här parlamentet söker konfrontation för konfrontationens egen skull.
We, in this chamber, represent the citizens.
Vi här i kammaren företräder medborgarna.
How many people in this chamber have changed?
Hur många i den här kammaren har ändrat sig?
So much for the talk in this chamber about listening to the people!
Så var det med pratet här i kammaren om att lyssna på folket!
For many in this chamber, soil protection is a sore point.
För många i kammaren är markskydd en öm punkt.
We have heard many times in this chamber the question of food security.
Vi har många gånger här i kammaren hört frågan om livsmedelssäkerhet.
For some of us in this chamber, that is also extremely important.
För vissa av oss i kammaren är detta också ytterst viktigt.
On this matter, we in this chamber seem to be of the same opinion.
Det verkar som vi alla i kammaren är av samma åsikt.
We need to take serious account of this in this chamber and in this parliament.
Vi måste verkligen ta hänsyn till detta i kammaren och parlamentet.
I share the reservations voiced earlier in this chamber by mrs kinnock.
Jag delar de reservationer som gladys kinnock tidigare gav uttryck för i kammaren.
The tragedy in turin also raises another matter for consideration in this chamber.
Tragedin i turin väcker också en annan fråga som parlamentet bör överväga.
Otherwise, we would not be discussing this matter in this chamber today.
Annars skulle vi inte diskutera frågan i parlamentet i dag.
We should not stoop to peddle rumours in this chamber.
Vi borde verkligen inte nedlåta oss till att sprida några rykten här i plenum.
I am sure there are not many people in this chamber who understand what bench-marking or peer review means.
Jag är övertygad om att det inte finns så särskilt många i denna kammare som vet vad kvalitetsutredning och inbördes granskning betyder.
After all, it is no secret that the majority in this chamber advocate that in any case.
Det är ju ingen hemlighet att majoriteten i denna kammare förespråkar det i alla fall.
However, i shall state in this chamber that i believe that legislation is also required for institutional public-private partnerships.
Jag vill dock säga här i parlamentet att jag anser att lagstiftning också behövs för institutionella offentlig-privata partnerskap.
In previous times mr cohn-bendit has said in this chamber that opponents of this treaty are mentally ill.
Vid tidigare tillfällen har daniel cohn-bendit här i parlamentet sagt att de som motsätter sig detta fördrag är mentalt sjuka.
Too often we stand up in this chamber and talk about various great plans, schemes and motions, etc.
Alltför ofta reser vi oss upp i denna kammare och talar om olika stora planer, projekt och motioner och så vidare, och de påverkar inte folks liv.
Mr president, i am very happy that almost all political groups have joined forces in this chamber to address this very serious and alarming problem.
Jag är mycket glad över att nästan alla politiska grupper i parlamentet gemensamt försöker lösa detta mycket allvarliga och alarmerande problem.

Resultat: 525, Tid: 0.2577

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"In this chamber" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer