IN THIS DEBATE PÅ SVENSKA

Översättning av in this debate i Svenska

Resultat: 717, Tid: 0.2563

Engelsk-svenska ordbok
i denna debatt i denna diskussion

Exempel på att använda In This Debate i en mening och deras översättningar

I find the same thing here in this debate in this chamber.
Jag finner samma sak här i denna debatt i parlamentet.
One of the most controversial issues in this debate is the question of thresholds.
En av de hetaste frågorna i denna diskussion är den om tröskelvärdena.

Another issue in this debate is qualified migration.
En annan fråga i denna debatt rör kvalificerad invandring.
In this debate, we should also take account of the role of men.
I denna debatt borde vi också ta hänsyn till männens roll.
Several speakers in this debate have drawn attention to that.
Flera talare har under debatten fäst uppmärksamheten på det.
We must rejoice in this debate held today on this 8 march.
Vi måste vara glada över denna debatt som hålls i dag denna 8 mars.
We are naturally very closely involved in this debate and this situation.
Naturligtvis är vi dock väldigt involverade i den här debatten och den här situationen.
Much has been said in this debate about the constitutional treaty and its future.
Mycket har sagts i debatten om konstitutionsfördraget och dess framtid.
But the missing link in this debate is, of course, that of consumer demand.
Den felande länken i debatten är dock givetvis konsumentefterfrågan.
I am prompted to take part in this debate because of the focus on agriculture.
Jag deltar i den här debatten på grund av dess jordbruksinriktning.
Several comments have been made in this debate that aptly demonstrate this.
Flera kommentarer under debatten har tydligt visat detta.
The atmosphere in this debate is entirely different.
Stämningen vid denna debatt är helt annorlunda.
I look forward to hearing your views in this debate.
Jag ser fram emot att få höra era åsikter under denna diskussion.
However, that can only be a first step in this debate.
Detta kan dock endast vara en första åtgärd i diskussionen.
In this debate, i should like to make three appeals.
I den här debatten skulle jag vilja komma med tre olika uppmaningar.
Indeed, what point is there in this debate?
Vad är det egentligen för mening med denna debatt?
Secondly, the institutions cannot be neutral in this debate.
För det andra kan institutionerna inte vara neutrala i den här diskussionen.
In this debate we shall examine.
Under denna debatt ska vi behandla.
I was itching to intervene in this debate.
Jag längtade efter att få komma in i debatten.
In this debate, the opinion REX/329(R/CESE 420/2011 rev.).
Under debatten kommer även yttrande REX/329(R/CESE 420/2011 rév.).
In this debate the influence of speculation has been mentioned several times.
I debatten har spekulationens påverkan nämnts många gånger.
I look forward to hearing the points you wish to raise in this debate.
Jag ser fram emot att höra era synpunkter under debatten.
Now the floor will be taken for the first time in this debate by a woman.
Nu välkomnar jag den första kvinnan under den här debatten.
Let me comment on some of the important points raised in this debate.
Låt mig nu ta ställning till några viktiga punkter i dagens debatt.
We must not lose sight of that in this debate.
Det är något som vi inte bör förbise under den här diskussionen.
That is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue.
Det är vad vi måste uppnå i denna debatt, det är det resultat som vi måste sträva efter.
Even in this debate there has been dissension on what culture actually is.
Även i denna diskussion har det förekom mit olika åsikter om vad kultur egentligen är.
Mr president, as romano prodi said in this debate last year, in europe we are all minorities.
Herr talman! som romano prodi sade i denna debatt förra året, i europa är vi alla minoriteter.
Parliament has achieved a great deal in this debate and should be very proud of its contribution.
Parlamentet har uppnått en hel del i denna debatt och borde vara mycket stolt över sitt bidrag.
This is what i wanted to emphasise in this debate in which both the commission and parliament have a back seat.
Det var detta jag ville understryka i denna diskussion i vilken varken kommissionen eller parlamentet spelar huvudrollen.

Resultat: 717, Tid: 0.2563

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"In this debate" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer