IN THIS PROCESS PÅ SVENSKA

Översättning av in this process i Svenska

Resultat: 835, Tid: 0.2301

Engelsk-svenska ordbok
i denna process i detta förfarande i detta arbete i detta processaa

Exempel på att använda In This Process i en mening och deras översättningar

The involvement of local and regional authorities in this process is invaluable.
De lokala och regionala myndigheternas deltagande i denna process är ovärderlig.
In this process, the elections play an important role.
I denna process spelar valet en viktig roll.

However, member States' regulatory authorities need to be involved in this process.
Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter måste dock delta i detta förfarande.
In this process we are going to use both quantitative and qualitative research approaches.
I denna process kommer vi att använda både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.
Civil society organisations should also be involved in this process.
Det civila samhällets organisationer bör involveras i detta arbete.
Other political events intervened in this process.
Andra politiska händelser ingrep i detta processaa.
The dialogue between the social partners could play an important role in this process.
Dialogen mellan arbetsmarknadens parter kan spela en viktig roll i detta arbete.
In this process, the EESC calls for recognition and support from the EU institutions.
I denna process efterlyser EESK erkännande och stöd från eu-institutionerna.
Employees should be actively involved in this process.
De anställda bör involveras aktivt i detta arbete.
ENCOURAGES the commission to keep member states informed and involved in this process.".
UPPMUNTRAR kommissionen att hålla medlemsstaterna informerade om och inbegripna i denna process.".
In this process various.
I denna process olika.
In this process it is advisable administering:.
I denna process är det lämpligt administrera:.
The european union is ready to assist and provide expertise in this process.".
Europeiska unionen är redo att bistå och tillhandahålla expertis i denna process.".
Suppliers considered high-risk are prioritised in this process.
Leverantörer som bedöms innebära en högre risk prioriteras i detta arbete.
The european union supports the central role of the quartet in this process.".
Europeiska unionen stöder kvartettens centrala roll i denna process.".
In this process, transfer of genes from one plant to another.
I denna process överförs gener från en växt till en annan.
The UNEP should be given a leading role in this process.
UNEP(FN:s miljövårdsprogram) bör tillerkännas en framstående position i detta arbete.
National human rights organisations should also be involved in this process.
Även nationella sammanslutningar för mänskliga rättigheter bör involveras i denna process.".
The UNEP should be given a leading role in this process.
UNEP bör tillerkännas en framstående position i detta arbete.
I have learned a lot mentally in this process.
Jag har lärt mig mycket mentalt i denna processen.
In any event, your involvement in this process has got to be.
Allt du gör för oss under denna process måste vara.
They need to be involved in this process.
De måste engageras i den processen.
The importance of the role of the european parliament in this process stands out clearly.
I denna process har europaparlamentets betydelse kommit att klart framstå.
The first step in this process requires to select the type of investment.
Det första steget i processen kräver att du väljer typ av investering.
The leading role in this process is being played by the united nations.
Huvudrollen i den här processen spelas av förenta nationerna.
The cor would willingly participate in this process.
Rek vill gärna delta i en sådan process.
The first step in this process must be elections.
Det första steget i den processen måste vara att hålla val.
The member states must be engaged in this process.
Medlemsstaterna måste engageras i den processen.
The commission has been engaged in this process from the start.
Kommission har varit med i den här processen från första början.
The role of the US constitution in this process needs to be fully explained.
Den amerikanska konstitutionens roll i den här processen måste förklaras fullt ut.

Resultat: 835, Tid: 0.2301

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"In this process" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer