IN THIS SECTOR PÅ SVENSKA

Översättning av in this sector i Svenska

Resultat: 874, Tid: 0.2382

Engelsk-svenska ordbok
inom denna sektor på detta område i branschen inom dessa sektorer

Exempel på att använda In This Sector i en mening och deras översättningar

There is much in this sector that has to be changed.
Det är mycket inom denna sektor som måste förändras.
Cooperation between training institutions and companies in this sector should be increased.
Samarbetet mellan utbildningsinstituten och företagen på detta område bör ökas.

Miracles can do in this sector of the metal bell.
Mirakel kan göra inom denna sektor av metall klocka.
The number of unemployed workers in this sector is increasing.
Antalet arbetslösa inom denna sektor stiger.
It is also noted that these price fluctuations are normal in this sector.
Det bör också noteras att dessa prisfluktuationer är normala i branschen.
But also a sign that new thinking is really needed in this sector.
Men också ett tecken på att det verkligen behövs nytänkande i branschen.
There is also concern that they may reduce competitiveness in this sector.
Det finns också farhågor om att åtgärderna kan minska konkurrenskraften i branschen.
They are in this sector.
De är i det här området.
Three major projects were under implementation in this sector during 1996.
Tre viktiga projekt var under genomförande i den här sektorn under 1996.
We have a commitment from the main european companies in this sector.
De stora europeiska företagen inom detta område har engagerat sig.
There are several sites in this sector with ruins of romulan origin.
Det finns flera platser i denna sektor med romulanska ruiner.
Profits in this sector can, however, be significant.
Lönsamheten i denna sektor kan emellertid vara betydande.
One rigid solution in this sector will not suit everyone.
En schablonmässig lösning inom den här sektorn lämpar sig inte för alla.
The scope for growth in this sector is still very great.
Utrymmet för tillväxt i den här sektorn är fortfarande mycket stort.
At the same time, however, needs in this sector are changing rapidly:.
Samtidigt förändras behoven inom denna sektor i snabb takt:.
At the same time, training provision in this sector remains severely fragmented.
Samtidigt präglas utbildningsutbudet på detta område fortfarande av stark splittring.
Developments in this sector are not necessarily going in the right direction:.
Utvecklingstrenderna inom sektorn rör sig inte nödvändigtvis i rätt riktning:.
Employment in this sector and in high and medium high-tech manufacturing declined.
Sysselsättningen inom industrisektorn och inom högteknologisk och medelhögteknologisk tillverkning minskade.
Especially in this sector one should therefore expect a decline in price-cost margins.
Särskilt i dessa sektorer skulle man därför förvänta sig en minskning av vinstmarginalerna.
Experience with subcontracting in this sector could be exported to other sectors.
Erfarenheterna av underentreprenad inom den här sektorn skulle kunna överföras till andra sektorer.
Future investment in this sector should be given serious consideration.
Framtida investeringar i denna sektor bör övervägas noga.
Personnel and equipment in this sector were right sized last month.
Personal och utrustning inom sektorn minskade förra månaden.
Barriers in this sector restrict innovation and choice for consumers.
Hindren inom den här sektorn begränsar innovationen och konsumenternas valfrihet.
The number of political commissars in this sector is far from sufficient".
Antalet politiska kommissarier är i denna sektor högst otillräckligt.".
Our extensive experience in this sector allows us to offer our clients:.
Vår omfattande erfarenhet på området ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder:.
Structural policy in this sector, aims at guiding and speeding up restructuring.
Strukturpolitiken inom sektorn har till syfte att rikta och påskynda omstruktureringen.
Our trade balance deficit with the mercosur countries in this sector is alarming.
Underskottet i vår handelsbalans med mercosurländerna inom den här sektorn är oroväckande.
Companies in this sector also report a deterioration.
Företag i denna sektor rapporterar också en försämring.
The priorities in this sector should concentrate on measures to:.
Prioriteringarna inom den här sektorn bör avse följande:.
Then we will have a real market in this sector.
Då har vi fått en riktig marknad på området.

Resultat: 874, Tid: 0.2382

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer