INTERNAL AND EXTERNAL PÅ SVENSKA

Översättning av internal and external i Svenska

Resultat: 714, Tid: 0.2342

Engelsk-svenska ordbok
interna och externa inre och yttre intern och extern internt och externt interna och yttre såväl inrikes som utrikes inrikespolitisk och utrikespolitisk invärtes och utvärtes och utvändiga

Exempel på att använda Internal And External i en mening och deras översättningar

The number of internal and external border regions has increased considerably.
Antalet regioner med interna och externa gränser har ökat väsentligt.
Use internal and external lining made of impact-absorbent material.
Använd inre och yttre inklädnad bestående av ljuddämpande material.

Multi user support for both internal and external collaborators.
Fleranvändarstöd för både interna och externa medarbetare.
Internal and external flexibility.
Intern och extern flexibilitet.
The communications office is responsible for the authority's internal and external communication.
Kommunikationsstaben ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation.
The traditional distinction between internal and external security is becoming increasingly blurred.
Den traditionella åtskillnaden mellan inre och yttre säkerhet blir allt vagare.
It requires both internal and external righteousness.
Den kräver både inre och yttre rättfärdighet.
DU 3.1 internal and external communication.
DU 3.1 intern och extern kommunikation.
Internal and external references(Guidelines 16 and 17).
Interna och externa hänvisningar(riktlinje 16 och 17).
Issue information, internal and external, on RJ's research support.
Ge information, internt och externt, om rj:s forskningsstödjande verksamhet.
Internal and external service.
Service internt och externt.
It is a parasiticide which is active against many internal and external parasites.
Det är ett parasitmedel aktivt mot många invärtes och utvärtes parasiter.
Figure 1. internal and external course training by industry and sector in 2005.
Intern och extern kursutbildning efter näringsgren och sektor år 2005.
Internal and external dimensions of development.
Interna och externa dimensioner av utveckling.
At östra kyrkogården some 60 persons work with internal and external maintenance.
På östra kyrkogården arbetar ungerfär 60 personer med inre och yttre skötsel.
A clear separation of internal and external defects.
Tydlig separation av in- och utvändiga defekter.
Input from both internal and external advisors have been considered in the valuations.
I värderingarna har information från både interna och externa rådgivare beaktats.
Internal and external lining made of impact-absorbent material.
Inre och yttre infodring bestående av ljuddämpande material.
Guarantees for internal and external safety and security;
Garantier för intern och extern säkerhet och trygghet.
The EESC believes that internal and external flexicurity have to be treated in an equal way.
EESK anser att intern och extern flexibilitet måste behandlas lika.
It is of course notoriously difficult to separate internal and external restrictions.
Fast det är givetvis svårt att skilja mellan inre och yttre begränsningar.
Ensure comparability of all elements and relations between internal and external imbalances.
Skapa jämförbarhet för alla delar och förbindelser mellan interna och externa obalanser.
Internal and external aspects of counter-terrorism policies- conclusions.
Inre och yttre aspekter av terrorismbekämpning– slutsatser.
Easier internal and external communication of the work done and results produced.
Enklare intern och extern kommunikation av arbetet och resultaten som produceras.
Operational information shall be effective and customized for internal and external stakeholders.
Verksamhetsinformationen ska vara effektiv och kundanpassad för interna och externa intressenter.
Internal and external equity management.
Intern och extern aktieförvaltning.
Internal and external borders, common visa policy:.
Inre och yttre gränser, gemensam viseringspolitik:.
Internal and external factors affecting the eyes and vision.
Inre och yttre faktorer, som påverkar ögonen och synen.
Internal and external monitoring(ICS controls or key figures).
Intern och extern övervakning(ICS-kontroller eller sifferkod).
Internal and external journeys between riddarholmen and paris.
Inre och yttre resor mellan riddarholmen och paris.

Resultat: 714, Tid: 0.2342

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Internal and external" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer