IS TO PROVIDE PÅ SVENSKA

Översättning av is to provide i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1109, Tid: 0.0487

Exempel på att använda Is To Provide i en mening och deras översättningar

The main objective is to provide you prosperity, sovereignty and divine guidance.
Huvudsyftet är att ge er välstånd, suveränitet och gudomlig vägledning.
The mission of JUE is to provide preparatory education for higher studies.
Jue:s uppdrag är att tillhandahålla förberedande utbildning för högre studier.
The aim of the recommendations is to provide guidance for group-level decisions.
Syftet med rekommendationerna är att ge vägledning för beslut på gruppnivå.
Our aim is to provide you as a customer with the best service possible.
Vår målsättning är att ge dig som kund bästa möjliga service.

The objective is to provide the best possible service to the citizen.
Målet är att erbjuda medborgarna bästa möjliga service.
But the aim is to provide the legislation.
Men målet är att tillhandahålla lagstiftningen.
The aim is to provide support for strategic sustainability thinking early in the innovation process.
Målet är att ge stöd för strategiskt hållbarhetstänkande tidigt i innovationsprocessen.
The program's purpose is to provide exactly what corliss says it provides:.
Programmets syfte är att förse exakt det som corliss säger att det förser:.
The mission of JUE is to provide pathway programmes to higher studies.
Jue:s uppdrag är att tillhandahålla pathway utbildning.

Fertilizer means material, the main function of which is to provide nutrients for plants.
Gödselmedel: material vars främsta funktion är att förse växter med näring.
The challenge is to provide an online tool which lets the user make choices.
Utmaningen är att skapa ett online-verktyg som låter användaren göra sitt val och.
Our next priority is to provide better information to the citizens of the european union.
Nästa prioritering är att ge europeiska unionens medborgare bättre information.
Our focus is to provide cost effective services that suit your requirements.
Vårt fokus är att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster som uppfyller dina krav.
The aim is to provide maximum security for union citizens in all member states.
Syftet är att tillhandahålla högsta möjliga säkerhet för eu-medborgarna i alla medlemsstater.
Our goal is to provide our customers with.
Vårt mål är att förse våra kunder med ett releva.
Our goal is to provide those answers.
Vårt mål är att leverera de svaren.
The goal is to provide a multifaceted perspective on the circular economy.
Målet är att ge ett mångsidigt perspektiv på cirkulär ekonomi.
The aim is to provide role models and highlight good examples.
Syftet med priset är att skapa förebilder och visa på goda exempel.
Our aim is to provide high-quality parliamentary services.
Vårt mål är att tillhandahålla parlamentstjänster av hög kvalitet.
The aim is to provide role models and highlight good examples.
Syftet med priset är att skapa förebilder och visa på goda exempel.
Our main task is to provide you with good access to quality-controlled information.
Bibliotekariernas främsta uppgift är att ge dig god tillgång till kvalitetsgranskad information.
Another goal they share is to provide well-being to present and future generations alike.
Ett annat mål är att producera välbefinnande för nuvarande och kommande generationer.
The goal is to provide industry and authorities with cutting-edge knowledge from the academy.
Målet är att förse näringsliv och myndigheter med spetskunskap från akademin.
The focus of our business is to provide our professional expertise in installation.
Fokuset i vår verksamhet är att leverera vårt yrkeskunnande inom installation.
The key is to provide your target audience with stories they prefer.
Nyckeln är att förse din målgrupp med innehåll som de vill ha.
It's main purpose is to provide workshops and recitations.
Dess huvuduppgift är att tillhandahålla seminarier och föredrag.
The objective is to provide better services to citizens and create business opportunities.
Målet är att ge medborgarna bättre service och skapa affärsmöjligheter.
The objective is to provide for a coherent legal framework for legal metrology.
Målet är att skapa en enhetlig rättslig ram för legal metrologi.
Our goal is to provide our customers with a relevant base of drawings.
Vårt mål är att förse våra kunder med ett relevant ritningsunderlag.
Our task, however, is to provide information.
Men vår uppgift är att tillhandahålla information.

Resultat: 1109, Tid: 0.0487

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

"Is to provide" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer