MEASURES TO ENSURE PÅ SVENSKA

Översättning av measures to ensure i Svenska

S Synonymer

Resultat: 838, Tid: 0.1295

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Measures To Ensure i en mening och deras översättningar

They shall take all necessary measures to ensure that these penalties are enforced.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas.
They shall take all necessary measures to ensure that they are implemented.
De skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas.
Member states shall take adequate measures to ensure the participation of small organisations by:.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa små organisationers deltagande genom att.
Identify measures to ensure development of new technologies is rewarded.
Fastställa åtgärder för att se till att utveckling av ny teknik lönar sig.
Measures to ensure the transparency of recommendations made by the scientific committee for food,
Åtgärder för att garantera öppenhet om vetenskapliga livsmedelskommitténs rekommendationer,
Take measures to ensure common standards for nuclear safety within the european Union;
Vidta åtgärder för att säkerställa gemensamma standarder för kärnsäkerhet inom europeiska unionen,
Measures to ensure proper packaging and labelling of hazardous waste – Article 5.
Åtgärder för att säkerställa korrekt emballering och märkning av farligt avfall– artikel 5.
Subject: measures to ensure legal certainty.
Angående: åtgärder för att säkra rättssäkerheten.
Other relevant measures to ensure the traceability of animals.
Andra lämpliga åtgärder för att garantera att djuren kan spåras.
The commission proposes various measures to ensure that port reception facilities are used.
Kommissionen föreslår olika åtgärder för att se till att hamnarnas mottagnings­anordningar används.
Member states should adopt binding measures to ensure good coastal zone management.
Medlemsstaterna bör anta bindande åtgärder för att trygga en god förvaltning av kustområden.
identifying specific measures to ensure effective cooperation between the member States;
fastställa särskilda åtgärder för att garantera ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna,
Member states shall take the necessary measures to ensure the following:.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa.
Measures to ensure sufficient administrative capacity.
Åtgärder för att säkra tillräcklig förvaltningskapacitet.
Measures to ensure collaboration between public and private organisations.
Åtgärder för att se till att offentliga och privata organisationer samarbetar.
Measures to ensure that the instrumentation is performing as required;
Åtgärder för att se till att alla mätinstrument fungerar som de ska.
General measures to ensure the financing of public pensions expenditure.
Generella åtgärder för att garantera finansieringen av de offentliga pensionsutgifterna.
Member states shall take measures to ensure that processing operations are publicized.
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att tillse att behandlingarna görs offentligt tillgängliga.
Member states shall take measures to ensure compliance with paragraphs 2 to 5.
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att garantera att bestämmelserna i punkt 2–5 efterlevs.
Measures to ensure market access and competition.
Åtgärder för att garantera marknadstillträde och konkurrens.
The necessary measures to ensure the protection of public health have been adopted.
De nödvändiga åtgärderna för att säkerställa skydd för folkhälsan har antagits.
Step up measures to ensure the long-term sustainability of public finances.
Intensifiera åtgärderna för att garantera de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.
(c) measures to ensure compliance with the ceilings.
åtgärder som säkerställer att taken respekteras.
Member states shall take all necessary measures to ensure that each transhipment of dissostichus spp.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att varje omlastning av dissostichus spp.
Member states shall take all necessary measures to ensure that each landing of dissostichus spp.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att all landning av dissostichus spp.
Brochure on 58 concretes measures to ensure the success of the lisbon strategy.
Broschyren "58 åtgärder för att lyckas med lissabonstrategin".
The european commission has introduced measures to ensure the safety and health of workers.
Europeiska kommissionen har vidtagit åtgärder för att säkerställaarbetstagarnas säkerhet och hälsa.
Technical and organisational measures to ensure data protection and data security.
Tekniska och organisatoriska åtgärder för säkerställande av dataskydd och datasäkerhet.
Taking appropriate operational measures to ensure the proper functioning of the transit systems;
Vidta lämpliga operativa åtgärder för att se till att transiteringsförfarandena fungerar väl,
Member states shall take all necessary measures to ensure that safety components:.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerhetskomponenter.

Resultat: 838, Tid: 0.1295

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

"Measures to ensure" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer