ONE OF THE FOLLOWING PÅ SVENSKA

Översättning av one of the following i Svenska

Resultat: 1675, Tid: 0.089

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda One Of The Following i en mening och deras översättningar

Please select one of the following certificates:.
Välj ett av följande certifikat:.
It shall be subjected to one of the following testing programmes:.
De ska ha genomgått något av följande testprogram:.
At least one of the following four systemic symptoms:.
Minst ett av följande fyra systemiska symtom:.
Licences shall carry one of the following entries in box 22:.
Licensen skall i fält 22 ha en av följande angivelser:.
With reference to one of the following geographical areas:.
Med hänvisning till något av följande geografiska områden:.
Two anchorages may be provided if one of the following conditions is fulfilled:.
Två förankringar får finnas om ett av följande villkor är uppfyllt:.
Select one of the following alternatives for more information.
Välj något av nedanstående alternativ för att få mer information.
Administrative penalties shall take one of the following forms, or both:.
Administrativa påföljder skall ha en av följande former, eller båda:.
The potatoes fulfil one of the following requirements:.
Potatisen ska uppfylla ett av följande krav:.
Turn on narrator by doing one of the following on your phone:.
Aktivera skärmläsaren genom att göra något av följande på telefonen:.
Certificates issued retrospectively shall be endorsed with one of the following phrases:.
Certifikat som utfärdas i efterhand skall ha en av följande påskrifter:.
They meet one of the following conditions:.
De uppfyller ett av följande villkor:.
Insert one of the following texts between inverted commas here:.
Här ska ett av följande textstycken infogas mellan citattecknen:.
Stop using when one of the following symptoms occurs:.
Sluta använda något av följande när symptomen inträffar:.
All delays shall be attributable to one of the following delay classes and sub-classes:.
Alla förseningar ska hänföras till någon av följande klasser och underklasser:.
EUR.1 movement certificates issued retrospectively shall be endorsed with one of the following phrases:.
Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall ha en av följande påskrifter:.
The aided investment must fulfil one of the following two conditions:.
Den stödbeviljade investeringen ska uppfylla ett av följande två villkor:.
Supplemented by one of the following traditional terms:.
Åtföljda av något av följande traditionella uttryck:.
The measurement uncertainty may be taken into account according to one of the following approaches:.
Mätosäkerheten kan beaktas enligt någon av följande metoder:.
Tell your doctor if you have one of the following conditions:.
Tala om för läkaren om du har något av följande tillstånd:.
Poultrymeat shall be marketed in one of the following conditions:.
Fjäderfäkött skall saluföras i ett av följande tillstånd.
The competent authority shall choose one of the following means of marking the animals:.
De behöriga myndigheterna skall välja en av följande metoder för märkning:.
One of the following geographical areas:.
Ett av följande geografiska områden:.
The product is provided in one of the following configurations:.
Produkten tillhandahålls i en av följande konfigurationer:.
The insured person belongs to one of the following categories:.
Den försäkrade tillhör någon av följande kategorier:.
New vehicle' a vehicle meeting one of the following conditions:.
Nytt fordon: ett fordon som uppfyller ett av följande villkor:.
This function requires that you have one of the following versions of SharePoint:.
Denna funktion kräver att du har någon av följande versioner av SharePoint:.
Each hand will result in one of the following events for the player:.
Varje hand kommer resultera i en av följande händelser för spelaren:.
The type designation may be followed, as appropriate, by one of the following indications:.
Typbeteckningen får åtföljas av en av följande uppgifter:.
Select one of the following product pages:.
Välj någon av följande produktsidor:.

Resultat: 1675, Tid: 0.089

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"One of the following" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer