PURSUANT TO ARTICLE PÅ SVENSKA

Översättning av pursuant to article i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3827, Tid: 0.1608

Engelsk-svenska ordbok
enligt artikel enligt artiklarna

Exempel på att använda Pursuant To Article i en mening och deras översättningar

Decisions pursuant to article 66 of the ECSC treaty.
Beslut enligt artikel 66 i eksg-fördraget.
Rule 42 initiative pursuant to article 225 of the treaty on the functioning of the european union.
Artikel 42 initiativ enligt artikel 225 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt.

Aid granted pursuant to article 3 of decision no 3632/93/ECSC.
Stöd som beviljats enligt artikel 3 i beslut nr 3632/93/EKSG.
An institution created pursuant to article 136 of the belgian constitution.
En institution inrättad enligt artikel 136 i den belgiska konstitutionen.
Fiji- follow-up to consultations pursuant to article 96 of the cotonou agreement IV.
Fijiöarna uppföljning av samrådet enligt artikel 96 i cotonouavtalet IV.
Report pursuant to article 30 of directive 2003/87/EC.
Rapport enligt artikel 30 i direktiv 2003/87/EG.
Where applicable, the reports submitted pursuant to article 14 of directive 2009/31/EC,
Om tillämpligt, de rapporter som lämnas enligt artikel 14 i direktiv 2009/31/EG.
Aid granted pursuant to article 3 or4(") of decision no 3632/93/ECSC.
FÖRESLAGET STÖD ENLIGT ARTIKEL 3 ELLER 4 C i BESLUT NR 3632/93/EKSG a b.
Allowances allocated to individual account holders pursuant to article 40 and article 41.
Utsläppsrätter som fördelats till enskilda kontoinnehavare enligt artiklarna 40 och 41.
The organisation of a fallback procedure pursuant to article 42 and 46;
Organisation av ett reservförfarande i enlighet med artiklarna 42 och 46.
Compatibility pursuant to article 107(3)(b) TFEU.
Förenlighet med artikel 107.3 b i euf-fördraget.
The directives adopted pursuant to article 16 of this directive,
De direktiv som har antagits i enlighet med artikel 16 i detta direktiv,
European parliament resolutions pursuant to article 8 of decision 1999/468/EC.
Europaparlamentets resolutioner i enlighet med artikel 8 i beslut 1999/468/EG.
Financial support from the cohesion fund set up pursuant to article 161.
Ekonomiskt stöd ur den enligt artikel 161 upprättade sammanhållningsfonden.
A site classified pursuant to article 4 of directive 79/409/EEC, or.
Ett område som klassificerats i enlighet med artikel 4 i direktiv 79/409/EEG, eller.
The assistance provided by the central authorities pursuant to article 55 shall be free of charge.
Centralmyndigheternas biträde i enlighet med artikel 55 skall vara kostnadsfritt.
Cancellation pursuant to article 11(b)(3).
Annullering i enlighet med artikel 11b.3.
The euratom scientific and technical committee pursuant to article 134 of the Treaty;
Euratoms vetenskapliga och tekniska kommitté i enlighet med artikel 134 i Euratomfördraget;
The information provided pursuant to article 5 of directive 85/337/EEC;
Informationen i enlighet med artikel 5 i direktiv 85/337/EEG.
The concentration fulfils the criteria for referral pursuant to article 6.
Koncentrationen uppfyller villkoren för hänskjutande i artikel 6,
It shall apply to all intervention centres designated pursuant to article 8.
Det skall gälla för alla interventionsorter som anges för tillämpningen av artikel 8.
Pursuant to article 59, I'm informing you of my desire to dissolve our partnership.
Enligt paragraf 59 så vill jag omplaceras som partner.
(s) approve binding corporate rules pursuant to article 47;
godkänna sådana bindande företagsbestämmelser som avses i artikel 47.
Pursuant to article 175(1) of the Treaty: 12 july 2000.
I enlighet med artikel 175.1 i fördraget: 12 juli 2000.
Pursuant to article 2 of directive 88/410/EEC:.
I enlighet med artikel 2 i direktiv 88/410/EEG:.
The existence of an alert following the security verification pursuant to article 40;
Uppgifter om registrering efter den säkerhetskontroll som avses i artikel 40.
(e) disposal of forfeited stocks, pursuant to article 17(15) to(17);
(e) förfogande över förverkade lager enligt artikel 17, moment 15 till 17;
Funds frozen pursuant to article 2 and authorisations granted pursuant to articles 5, 6 and 7;
Tillgångar som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 5, 6 och 7,
Reallocations made pursuant to article 21(4), article 23(1) and article 32(2) of regulation(EEC) no 2847/93;
Nya tilldelningar enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning(EEG) nr 2847/93,
The first reference date for the reporting pursuant to article 3 shall be 31 december 2017.
Första referensdatum för rapporteringen enligt artikel 3 är den 31 december 2017.

Resultat: 3827, Tid: 0.1608

SE ÄVEN
SYNONYMER

S Synonymer till "pursuant to article"


pursuant to section
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Pursuant to article" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer