RENEWABLE ENERGY SOURCES PÅ SVENSKA

Översättning av renewable energy sources i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2091, Tid: 0.1743

Engelsk-svenska ordbok
förnybara energikällor förnybar energi förnyelsebara energikällor förnybara energikällorna förnybara energikällornas förnybara källor förnybara energislag förnybara energikällor till förnybara energiresurser

Exempel på att använda Renewable Energy Sources i en mening och deras översättningar

Figure 04. electricity production with renewable energy sources 2000- 2008(21.10.2009) figure 05.
Figur 04. elproduktion med förnybara energikällor 2000- 2008(21.10.2009).
The sufficiency of renewable energy sources is a problem.
Den begränsade tillgången på förnybar energi är ett problem.

Allocations for alternative and renewable energy sources advanced since 1994 amount to 180 million.
Lånen till alternativa och förnybara energikällor uppgår till 180 miljoner sedan 1994.
Are the plants for the production of renewable energy sources as well eligible for investment aids?
Är produktionsanläggningarna för förnybar energi också berättigade till investeringsstöd?
In this context, the integration of renewable energy sources constitutes an important factor.
I det sammanhanget är integreringen av förnyelsebara energikällor en viktig faktor.
Electricity production with renewable energy sources grew by 15 per cent in 2008(21.10.2009).
Elproduktionen med förnybara energikällor ökade med 15 procent år 2008(21.10.2009).
Percentage of electricity produced from renewable energy sources, EU-27(2005).
Andel elektricitet från förnybara energikällor, EU-27(2005).
The altener programme for the promotion of renewable energy sources(Council decision 93/500/EEC);
Altenerprogrammet för främjande av förnybar energi(rådets beslut 1993/500/EEG).
Increased use of renewable energy sources has a potential that needs to be tapped.
Ökat utnyttjande av förnybara energislag har en potential som behöver exploateras.
Renewable energy sources can give increased costs.
Förnyelsebara energikällor kan ge ökade kostnader.
Logically, all renewable energy sources should be treated in equal and technology-neutral ways.
Utgångspunkten bör naturligtvis vara att alla förnybara energikällor behandlas jämlikt och teknikneutralt.
Important breakthrough for renewable energy sources _ Expertanswer.
Viktigt genombrott för förnyelsebara energikällor _ Expertsvar.
Accelerating the market penetration of renewable energy sources;
Ökning av de förnybara energikällornas marknadspenetration.
Integration of new and renewable energy sources into energy sysrems,
Integrering av nya och förnybara energikällor i energisystemen.
Commission adopts working paper on electricity from renewable energy sources and the internal market.
Kommissionen antar ett arbetsdokument om el från förnybara energikällor och den inre marknaden.
Renewable energy sources and rational use of energy(City of munich Germany);
Förnybara energikällor och rationell energiförbrukning(Staden münchen Tyskland).
Renewable energy sources are important, though they cannot replace conventional sources.
Förnybara energikällor är viktiga även om de inte kan ersätta de konventionella källorna.
Renewable energy sources can potentially contribute to all three.
Förnybara energikällor kan potentiellt sett bidra till alla tre.
The key contribution of renewable energy sources in this context is widely supported.
Förnybara energikällors viktiga bidrag i detta sammanhang åtnjuter stort stöd.
The share of renewable energy sources in total energy consumption rose to 30 per cent.
Andelen förnybara energikällor av den totala energiförbrukningen steg till 30 procent.
Developing renewable energy sources and improving network infrastructure.
Utveckla förnybar energi och förbättra nätinfrastrukturen.
Decentralised renewable energy sources embedded in local settings;
Decentraliserade förnybara energikällor som är lokalt förankrade.
Increase substantially the global share of renewable energy sources in the energy mix,
På global nivå kraftigt öka andelen förnybar energi i energisammansättningen,
Eenergy(cleaner and renewable energy sources and carriers),
Energi(renare och förnybara energikällor och energibärare).
1.Renewable energy sources have much potential in the EU and need support.
1.De förnybara energikällorna har stor potential inom EU och behöver stödjas.
1.Renewable energy sources still have much potential in the EU and need support.
1.De förnybara energikällorna har fortfarande stor potential inom EU och behöver stödjas.
Share of renewable energy sources in production of electricity and heat grew in 2012(5.11.2013).
Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012(5.11.2013).
More renewable energy sources are needed to reduce external dependence and emissions.
Fler förnybara energikällor behövs för att minska det externa beroendet och utsläppen.
Marine energy: renewable energy sources to be developed.
Havsenergi: förnybara energi-källor som bör utvecklas.
Share of renewable energy sources in EU final energy consumption.
Andel förnybara energikällor i eu:s slutliga energiförbrukning.

Resultat: 2091, Tid: 0.1743

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "renewable energy sources"


renewable
revolving
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"Renewable energy sources" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer