RIGHTS AND OBLIGATIONS PÅ SVENSKA

Översättning av rights and obligations i Svenska

Resultat: 1093, Tid: 0.0986

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Rights And Obligations i en mening och deras översättningar

Read more on the infofinland page rights and obligations of occupants.
Läs mer på infofinlands sida rättigheter och skyldigheter för boende.
Checklist for parents _ Children's and youths' rights and obligations _ Bringing up children in finland.
Minneslista för föräldrar _ Barns och ungdomars rättigheter och skyldigheter _ Fostran av barn i finland.
Rights and obligations under leases to which IAS 17 leases applies.
Rättigheter och förpliktelser enligt leasingavtal på vilka IAS 17, leasingavtal, tillämpas.
Where can i find out what rights and obligations i have as a student?
Var kan jag hitta mina rättigheter och skyldigheter som student?
The existing rights and obligations to negotiate interconnection should therefore be maintained.
De existerande rättigheterna och skyldigheterna att förhandla om samtrafik bör därför bibehållas.
the passenger's rights and obligations according to law or other statutory instruments;
resenärens rättigheter och skyldigheter enligt lag eller annan författning,
Read about your rights and obligations as an erasmus student.
Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som erasmusstudent.
Foreigners living in finland have nearly the same rights and obligations as finnish citizens.
Utlänningar som bor i finland har nästan samma rättigheter och skyldigheter som finländarna.
Rights and obligations for undertakings.
Rights and obligations must be the same for all EU citizens and companies.
Rättigheter och skyldigheter måste vara desamma för alla eu-medborgare och företag.
This regulation establishes rights and obligations for international rail passengers.
I denna förordning fastställs rättigheter och skyldigheter för internationella tågresenärer.
The assignment of rights and obligations between service provider and trading venue;
Tilldelning av rättigheter och skyldigheter mellan tjänsteleverantören och handelsplatsen,
All those residing in finland have statutory rights and obligations.
Alla som är bosatta i finland har rättigheter och skyldigheter enligt lag.
It presupposes the same opportunities, rights and obligations in all areas of life.
Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.
Husband and wife have equal rights and obligations.
Man och hustru har lika rätt och skyldigheter.
The clear distribution of rights and obligations will allow it to work smoothly.
Den tydliga fördelningen av rättigheter och skyldigheter kommer att möjliggöra en smidig funktion.
Rights and obligations of applicants.
Knows the tasks, rights and obligations for the constructor.
Känner till byggherrens uppgifter, rättigheter och skyldigheter.
They also brief immigrants on their rights and obligations in their new host society.
De informerar även invandrare om deras rättigheter och skyldigheter i det nya värdsamhället.
Even when the task disappears, the establishment's rights and obligations are, in practice, taken over by another body,
Även när ett uppdrag avlägsnas övertas institutionens rättigheter och förpliktelser i praktiken av en annan organisation.
This agreement creates reciprocal rights and obligations in accordance with the procedures set out herein.
Detta avtal skapar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i enlighet med de förfaranden som avtalet föreskriver.
or more states or international organisations agreements establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedures.
stater eller internationella organisationer ingå avtal som upprättar en associering med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda förfaranden.
To learn about your rights and obligations, about swedish democracy and about how swedish society is organised.
Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat.
The proposal for a directive sets out the core rights and obligations of users and providers of payment services.
I direktivförslaget definieras de centrala rättigheterna och skyldigheterna för användare och tillhandahållare av betaltjänster.
You are not entitled to transfer your rights and obligations under this agreement to a third party.
Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part.
Uncertainty among economic operators and national administrations regarding rights and obligations relating to the implementation of the mutual recognition principle;
De ekonomiska aktörerna och de nationella myndigheterna är osäkra om rättigheterna och skyldigheterna i samband med tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande.
more states or international or ganizations agreements establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedure.
slater eller internationella organisationer ingå avtal som innebär en associering med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda förfaranden.
A clarification of the basic rights and obligations of the importers claiming preferential treatment on the basis of statements on origin made out by their foreign suppliers;
De grundläggande rättigheterna och skyldigheterna klargörs för de importörer som begär förmånsbehandling på grundval av deklarationer om ursprung utfärdade av deras utländska leverantörer.
or more states or international organisations agreements establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedure.
stater eller internationella organisationer ingå avtal som innebär en associering med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda förfaranden.
Equal rights and obligations for woman and man in the custody and care of children after separation.
Lika rättigheter och skyldigheter för kvinna och man i vårdnad och tillsyn av barn efter separation.

Resultat: 1093, Tid: 0.0986

"Rights and obligations" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer