RULES OF PROCEDURE PÅ SVENSKA

Översättning av rules of procedure i Svenska

Resultat: 1472, Tid: 0.1471

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Rules Of Procedure i en mening och deras översättningar

The EUEB shall adopt its rules of procedure in consultation with the commission.
EUEB ska anta sin arbetsordning i samråd med kommissionen.
The general court shall establish its rules of procedure in agreement with the court of justice.
Tribunalen skall anta sina rättegångsregler i samförstånd med domstolen.
These rules of procedure shall be published in the official journal of the european union.
Denna arbetsordning ska offentliggöras i europeiska unionens officiella tidning.
The specialised courts shall establish their rules of procedure in agreement with the court of justice.
Specialdomstolarna skall anta sina rättegångsregler i samförstånd med domstolen.
The committee shall adopt its rules of procedure by a qualified majority.
Kommittén skall anta sin arbetsordning med kvalificerad majoritet.
The arbitration tribunal shall determine its own rules of procedure.
Skiljedomstolen skall själv fastställa sina procedurregler.
Annex VIII rules of procedure for the carrying out of inspections.
Bilaga VIII förfaranderegler för genomförande av inspektioner.
The council shall establish its own rules of procedure.
Rådet skall fastställa sina egna procedurregler.
These rules of procedure shall be published in the official journal of the european communities.
Denna arbetsordning skall offentliggöras i europeiska gemenskapernas offciella tidning.
The court of first instance shall adopt its rules of procedure immediately upon its constitution.
Förstainstansrätten skall anta sina rättegångsregler omedelbart efter dess upprättande.
The court of first instance shall establish its rules of procedure in agreement with the court of justice.
Förstainstansrätten skall fastställa sina rättegångsregler i samförstånd med domstolen.
The annexes to these rules of procedure shall be arranged under the following four headings:.
Bilagor till arbetsordningen ska ha följande indelning:.
Each committee shall establish its own rules of procedure.
Varje kommitté skall fastställa sina egna förfaranderegler.
The parties in these rules of procedure are those defined in article 1.
Parterna i denna arbetsordning är de som definieras i artikel 1.
The committee shall draw up its own rules of procedure.
Kommittén skall anta sina egna procedurregler.
The committee shall adopt its own rules of procedure.
Kommittén skall anta sina egna procedurregler.
The annexes to these rules of procedure shall be arranged under the following three headings:.
Bilagor till arbetsordningen skall ha följande indelning:.
Their rules of procedure, as set out in annex II, are hereby adopted.
Deras arbetsordningar som återfinns i bilaga II antas härmed.
The court of first instance shall adopt its rules of procedure immediately upon its conititution(5).
Förstainstansrätten skall anta sina rättegångsregler omedelbart efter dess upprättande5.
These rules of procedure shall be published in the official journal of the european union.
Denna arbetsordning skall offentliggöras i europeiska unionens officiella tidning.
The entry into force of the new rules of procedure allowed the debates to be better structured.
Ikraftträdandet av den nya arbetsordningen möjliggjorde mer välstrukturerade debatter.
See standard rules of procedure — Annex III of document SEC(2005) 1004.
Se standardiserad arbetsordning– bilaga III till dokumentSEK(2005) 1004.
The court of first instance shall establish its rules of procedure in agreement with the court of justice.
Förstainstansrätten sktill fastställa sino rättegångsregler i sam förstånd med domstolen.
It is also appropriate to establish rules of procedure for these special committees,
Det är lämpligt att även fastställa arbetsordningar för dessa särskilda kommittéer.
There is reason to look at certain rules of procedure in the same way.
Det finns anledning att på samma sätt se på vissa procedurregler.
Eu-montenegro- rules of procedure of the stabilisation and association council.
Eu–montenegro– arbetsordningen för stabiliserings- och associeringsrådet.
The board of directors has approved the written rules of procedure for the committees.
Styrelsen har godkänt skriftliga arbetsordningar för utskotten.
It is a question of regulations and rules of procedure.
Det är frågan om ordningsregler och procedurregler.
Its composition, functions and rules of procedure are set out in annex 8.
Utskottets sammansättning, funktion och arbetsordning anges i bilaga 8.
The general court shall establish its rules of procedure in agreement with the court of justice.
Tribunalen ska fastställa sina rättegångsregler i samförstånd med domstolen.

Resultat: 1472, Tid: 0.1471

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Rules of procedure" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer