SHALL BE CONSIDERED PÅ SVENSKA

Översättning av shall be considered i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1353, Tid: 0.1025

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Shall Be Considered i en mening och deras översättningar

The following shall be considered as wholly obtained in the community or in Turkey:.
Följande produkter ska anses som helt framställda i gemenskapen eller i Turkiet:.
Ceuta and melilla shall be considered as a single territory.
Ceuta och melilla ska anses som ett enda territorium.
Such information shall be considered confidential and shall be used only for aggregate purposes;
Dessa uppgifter ska anses vara konfidentiella och ska användas endast i sammanställningssyfte.
The following shall be considered wholly obtained in a Party:.
Följande produkter ska anses som helt framställda i en part:.
The authority shall be considered the legal successor of CEBS.
Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till CEBS.
The rear marking plate shall be considered acceptable if the tests were passed.
Den bakre skylten ska anses vara godtagbar om den klarat provningarna.
The participant guarantee fund shall be considered as a sufficient guarantee under the financial regulation.
Garantifonden för deltagarna ska anses som en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen.
These factors shall be considered when selecting and using steel.
Dessa faktorer ska beaktas när stålsorten väljs och används.
Doors at exits shall be considered to form part of this protection.
Dörrar och utgångar ska anses vara en del av detta skydd.
The authority shall be considered the legal successor of CEIOPS.
Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till ceiops.
This requirement shall be considered satisfied if the following two requirements are met:.
Detta krav ska anses uppfyllt om följande två krav är uppfyllda:.
Generation units shall be considered as primary owners of the relevant information they provide.
Produktionsenheterna ska anses vara primärägare av den relevanta information de tillhandahåller.
The phases that shall be considered during operation are standstill and running.
De faser som ska beaktas under drift är stillastående och körning.
The authority shall be considered the legal successor of CESR.
Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till CESR.
Amendments to this protocol shall be considered and adopted by the meeting of the parties.
Ändringar i detta protokoll ska övervägas och antas av partsmötet.
All remaining surrounding parts shall be considered part of the physical protection.
Alla kvarvarande omgivande delar ska betraktas som en del av det fysiska skyddet.
The following elements shall be considered for inclusion in the resource use and emissions Profile:.
Följande element ska övervägas för införlivande i resursanvändnings- och utsläppsprofilen:.
All these factors shall be considered on a case-by-case basis.
Alla dessa faktorer ska bedömas från fall till fall.
Dsos shall be considered as primary owners of the relevant information they provide.
Systemansvariga för distribution ska anses vara primärägare av den relevanta information de tillhandahåller.
Power-generating modules within the following categories shall be considered as significant:.
Kraftproduktionsmoduler inom någon av följande kategorier ska anses som betydande:.
Opening roofs shall be considered only in the closed position.
Tak som kan öppnas ska beaktas endast i stängt läge.
The following options shall be considered and used as appropriate:.
Följande alternativ ska beaktas och användas när så är lämpligt:.
Power exchanges shall be considered primary owners of the information they provide.
Elbörser ska anses vara primärägare av den information de tillhandahåller.
The following products shall be considered to be drinking milk:.
Följande produkter ska betraktas som konsumtionsmjölk:.
Histopathology shall be considered to evaluate questionable lesions.
Histopatologi ska övervägas för att bedöma misstänkta skador.
Note: each individual filament lamp requirement shall be considered as a characteristic.
Anmärkning: varje enskilt krav på en glödlampa ska beaktas såsom en egenskap.
The following products shall be considered as drinking milk:.
Följande produkter ska betraktas som konsumtionsmjölk:.
Production units shall be considered as primary owners of the relevant information they provide.
Produktionsanläggningarna ska anses vara primärägare av den relevanta information de tillhandahåller.
Histopathology shall be considered to discern questionable lesions.
Histopatologi ska övervägas för att bedöma misstänkta skador.
Paddy rice shall be considered of sound and fair merchantable quality if:.
Paddyriset ska betraktas som sunt och som ris av god och marknadsmässig kvalitet när.

Resultat: 1353, Tid: 0.1025

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Shall be considered" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer