SHALL BE GRANTED PÅ SVENSKA

Översättning av shall be granted i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1669, Tid: 0.1552

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Shall Be Granted i en mening och deras översättningar

Such exclusive or partially exclusive licences shall be granted on a normal commercial basis.
Sådana exklusiva eller delvis exklusiva licenser skall beviljas på sedvanlig handelsmässig basis.
The EUMM shall be granted the status of a diplomatic mission.
EUMM skall ges status som diplomatisk beskickning.
The refund shall be granted on application by the party concerned.
Exportbidraget skall beviljas på ansökan av berörd part.
The aid shall be granted, without prejudice to article 6( 3), and.
Stöd skall ges, utan att tillämpningen av artikel 6.
Aid shall be granted for the private storage of locally manufactured cheeses:.
Stöd skall beviljas för privat lagring av följande lokalt producerade ostar:.
This support shall be granted for a period of three to five years.
Stödet skall utbetalas under en period av tre till fem år.
The EUPM shall be granted the status equivalent to that of a diplomatic mission.
EUPM skall tillerkännas samma status som en diplomatisk beskickning.
Specific recognition shall be granted within three months of lodging the application.
Det särskilda erkännandet skall ges inom tre månader efter det att ansökan gavs in.
The refund shall be granted on exports of products:.
Bidrag skall beviljas vid export av produkter.
Access rights to pre-existing know-how shall be granted under fair and non-discriminatory conditions.
Nyttjanderätt till befintlig know-how skall upplåtas på skäliga och icke-diskriminerande villkor.
Such authorisation shall be granted only where there is reason to believe:.
En sådan tillåtelse skall ges endast om det finns anledning att tro.
Area payments shall be granted per hectare of permanent pasture:.
Arealersättningarna skall beviljas per hektar permanent betesmark.
Approval shall be granted only to warehousekeepers who undertake in writing:.
Godkännande skall ges endast till lagerhavare som skriftligen åtar sig.
Area payments shall be granted per hectare of permanent pasture:.
Arealersättning skall beviljas per hektar för permanent betesmark.
Access rights in accordance with articles 26 and 27 shall be granted on written request.
Nyttjanderätt enligt artiklarna 26 och 27 skall upplåtas på skriftlig begäran.
Access to relevant data shall be granted upon formal request.
Tillträde till relevanta uppgifter ska beviljas efter en formell begäran.
An authorisation shall be granted for a maximum period of 10 years.
Godkännanden ska ges för högst tio år.
Aid shall be granted for the private storage of traditionally manufactured cheeses:.
Ett stöd skall beviljas för privat lagring av följande traditionellt tillverkade ostar:.
No compensation shall be granted in respect of those costs.
Ingen ersättning skall ges för sådana kostnader.
A parallel trade permit shall be granted within two months from submission of an application.
Ett parallellhandelstillstånd ska beviljas inom två månader från inlämnandet av ansökan.
Aid shall be granted for the products listed in article 1.
Stöd skall beviljas för de produkter som förtecknas i artikel 1.
The authorisation shall be granted before the sowing of the crop.
Godkännandet skall ges innan grödan sås.
EEPR assistance shall be granted on the basis of commission decisions.
Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska beviljas på grundval av kommissionens beslut.
An authorisation shall be granted for a maximum period of 10 years.
Produktgodkännanden ska ges för högst tio år.
The authorisation shall be granted before the sowing of the crop.
Godkännandet ska ges innan grödan sås.
EU type-approvals shall be granted in accordance with articles 16 and 17.
Eu-typgodkännande ska beviljas i enlighet med artiklarna 16 och 17.
The aid shall be granted only in respect of boxes:.
Stödet skall ges endast för lådor.
Total relief from import duties shall be granted for the following:.
Fullständig befrielse från importtullar skall beviljas för följande:.
Access rights shall be granted on request.
Rätt till tillgång till kunskap skall ges på begäran.
Financial and technical assistance shall be granted at the request of each sugar protocol country.
Finansiellt och tekniskt bistånd skall beviljas på begäran av varje sockerprotokolland.

Resultat: 1669, Tid: 0.1552

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Shall be granted" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer