SHALL BE MADE PÅ SVENSKA

Översättning av shall be made i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2301, Tid: 0.1409

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Shall Be Made i en mening och deras översättningar

A fair comparison shall be made between the export price and the normal value.
En rättvis jämförelse ska göras mellan exportpriset och normalvärdet.
Payment of such guarantee capital and guarantees shall be made in usable currencies.
Betalning av garantikapital och garantier skall ske i användbar valuta.
The following amendments shall be made to the annexes to the EEA Agreement:.
Följande ändringar ska göras i bilagorna till EES-avtalet:.
That notification shall be made in the form of a letter.
Det meddelandet ska lämnas i form av en skrivelse.
The applications shall be made on the form included in appendix 1 to this annex.
Ansökningarna ska göras enligt blanketten i tillägg 1 till denna bilaga.
Diplomatic representations shall be made before countermeasures are taken.
Diplomatisk uppvaktning skall ske innan motåtgärder vidtas.
Funding decisions shall be made on the basis of this ranking[32].
Beslut om finansiering ska göras på grundval av denna rangordning[32].
Payment shall be made before the end of july 1993.
Betalningen skall ske före slutet av juli 1993.
These funds shall be made available to tbc bodies concerned.
Dessa belopp skall ställas till de berörda strukturernas förfogande.
Compensation shall be made without undue delay.
Ersättning ska lämnas utan onödigt dröjsmål.
The Commission's report shall be made available to the public.
Kommissionens rapport ska göras tillgänglig för allmänheten.
This set shall be made available to the member states central authorities.
Denna uppsättning skall ställas till medlemsstaternas centrala myndigheters förfogande.
The following disclosures shall be made in consolidated financial statements:.
Följande upplysningar ska lämnas i koncernredovisningen.
Payments for 1998 and 1999 shall be made before 30 september.
Utbetalningarna för åren 1998 och 1999 skall ske före den 30 september.
Community checks concerning third countries shall be made in accordance with directive 97/78/EC.
Gemenskapskontrollerna i tredje land skall utföras i enlighet med direktiv 97/78/EG.
A separate calculation shall be made for each flight and for each fuel.
Separata beräkningar ska göras för varje flygning och varje bränsletyp.
Wiring conduits shall be made of non-flammable material.
Ledningsrören ska vara tillverkade i ett oantändligt material.
A cabotage authorization shall be made out in the name of the carrier.
Ett cabotagetillstånd skall ställas ut i transportföretagets namn.
The following measurements shall be made:.
Följande mätningar skall utföras:.
All requests for financial support within investment windows shall be made to the commission.
Alla ansökningar om finansiellt stöd inom investeringsfönster ska lämnas till kommissionen.
Payment for the warrants shall be made in cash not later than 5 june 2017.
Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 5 juni 2017.
Linear interpolation shall be made for intermediate speed values.
Linjär interpolation skall utföras för mellanliggande hastigheter.
Door panels shall be made of insulating material or insulated from the trolleybus body.
Dörrpaneler ska vara tillverkade i isoleringsmaterial eller isolerade från trådbussens karosseri.
The report shall be made available to the commission and the european data protection board.
Rapporten ska göras tillgänglig för kommissionen och europeiska dataskyddsstyrelsen.
Payment for the warrants shall be made in cash not later than 16 may 2014.
Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 16 maj 2014.
Decisions on appeals shall be made within 30 days.
Beslut om överklaganden skall fattas inom 30 dagar.
The results of the evaluation shall be made available to the public, on request.
Resultaten av utvärderingen skall ställas till allmänhetens förfogande.
This information shall be made available to the commission.
Uppgifterna skall ställas till kommissionens förfogande.
A summary of such evaluations shall be made publicly available.
En sammanfattning av sådana utvärderingar ska göras offentligt tillgänglig.
Payment shall be made in cash.
Betalning ska erläggas kontant.

Resultat: 2301, Tid: 0.1409

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Shall be made" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer