SHALL BE USED PÅ SVENSKA

Översättning av shall be used i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1791, Tid: 0.127

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Shall Be Used i en mening och deras översättningar

Three mice shall be used for each test.
Tre möss ska användas för varje test.
Three rats shall be used for each test.
Tre råttor ska användas för varje test.
It shall be used by the holder.
Den skall utnyttjas av licensinnehavaren.
The results of the monitoring and evaluation process shall be used when implementing the programme.
Resultaten av uppföljningen och utvärderingen skall utnyttjas när programmet genomförs.
This regulation shall be used for the following:.
Denna förordning ska användas för följande ändamål:.
The CPA shall be used by the commission and the member states as a classification.
CPA skall användas av kommissionen och medlemsstaterna som en statistisk indelning.
Only non-perturbing equipment shall be used while monitoring the vehicle.
Endast icke-störande utrustning skall användas när fordonet övervakas.
These data shall be used by the ESCB members exclusively for statistical purposes.
ECBS ska använda dessa uppgifter uteslutande för statistiska ändamål.
Field 075 shall be used for this purpose[24].
Fält 075 ska användas för detta ändamål[24].
All equipment and technical devices shall be used in accordance with validated procedures.
All utrustning och apparatur skall användas i enlighet med validerade förfaranden.
A new sample shall be used for each procedure.
Ett nytt provexemplar ska användas för varje förfarande.
The calibration method that shall be used is described in section 3.
Den kalibreringsmetod som skall användas beskrivs i punkt 3.
The following gases shall be used with a FID analyser:.
Följande gaser ska användas med en FID-analysator:.
Three mice shall be used for each test.
Tre möss skall användas för varje test.
Linear depreciation shall be used for the capital equipment.
Linjär avskrivning ska användas för kapitalutrustning.
Linear depreciation shall be used for capital equipment.
Linjär avskrivning ska användas för kapitalutrustning.
Three rats shall be used for each test.
Tre råttor skall användas för varje test.
The HILUCS system shall be used for classification.
Hilucs-systemet ska användas för klassificeringen.
Qualified, sterile instruments and procurement devices shall be used for tissue and cell procurement.
Godkänd steril utrustning skall användas för tillvaratagande av vävnader och celler.
A separate form shall be used for each donor vessel;
En separat blankett ska användas för varje levererande fartyg.
A new sample shall be used for each procedure.
Ett nytt provexemplar skall användas för varje förfarande.
The results of the monitoring and evaluation process shall be used when implementing the programme.
Resultaten av övervakningen och utvärderingen ska användas vid genomförandet av programmet.
The meat imported shall be used for processing.
Det importerade köttet skall användas för bearbetning.
Deionized water shall be used to rinse the equipment.
Avjoniserat vatten skall användas för att skölja utrustningen.
The registration number shall be used for all subsequent correspondence regarding registration.
Registreringsnumret skall användas för all vidare korrespondens om registreringen.
Only on-board generated information shall be used.
Bara information som genererats ombord ska användas.
A single engine-operating schedule shall be used for all engines in an engine-aftertreatment system family.
Samma driftsplan skall tillämpas för alla motorer med liknande efterbehandlingssystem.
The following two anti forgery measures shall be used for the complementary certificates:.
Följande åtgärder till skydd mot förfalskning ska tillämpas för de kompletterande certifikaten:.
A two‐stage calculation shall be used for capital requirements for foreign‐exchange risk.
En tvåstegsmetod skall tillämpas för beräkning av kapitalkrav för valutakursrisker.
The following procedure shall be used(see also figure 2/1):.
Följande förfarande skall tillämpas(se även figur 2/1):.

Resultat: 1791, Tid: 0.127

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer