SHALL NOT EXCEED PÅ SVENSKA

Översättning av shall not exceed i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1697, Tid: 0.053

Exempel på att använda Shall Not Exceed i en mening och deras översättningar

Their overall duration shall not exceed three hours per day.
Den sammanlagda sändningstiden får inte överstiga tre timmar per dag.
shall not exceed 10 000 bar/litre.
får inte överstiga 10 000 bar/liter.
The number of engines in each engine category shall not exceed the following ceilings:.
Antalet motorer i varje motorkategori får inte överskrida följande tak:.
The support period shall not exceed three years.
Stödperioden ska inte överstiga tre år.

That period shall not exceed 24 hours from the notification.
Perioden får inte överskrida 24 timmar räknat från anmälan.
The costs mentioned shall not exceed the best estimate of the actual costs incurred.
Kostnaderna får inte överstiga den bästa uppskattningen av de faktiska kostnaderna.
The maximum limits shall not exceed five years.
Taken för innehav ska inte överstiga fem år.
The HPC for the remaining areas shall not exceed 1700 for both headforms.
Hpc-värdet för återstående områden får inte överskrida 1700 för bägge huvudformerna.
(the upper limit shall not exceed a value recommended by the manufacturer).
(den övre gränsen ska inte överskrida ett värde som rekommenderas av tillverkaren).

And shall not exceed the following:.
The numbers in a batch shall not exceed 5000 units.
Antalet i en sats får inte överstiga 5000 enheter.
The interval between review meetings shall not exceed three years.
Tidsmellanrummet mellan granskningsmöten skall inte överstiga tre år.
The number of engines in each engine category shall not exceed the following values:.
Antalet motorer i varje motorkategori får inte överskrida följande värden:.
Exhaust emissions shall not exceed the applicable emission limits specified in paragraph 5.2.2.
Avgasutsläpp ska inte överskrida de tillämpliga utsläppsgränsvärden som anges i punkt 5.2.2.
The overall amount shall not exceed the maximum possible contribution for this appointment.
Det sammanlagda beloppet ska inte överstiga den högsta möjliga ersättningen för denna uppgift.
Financial contributions by the community shall not exceed the following levels:.
Det ekonomiska stödet från gemenskapen ska inte överskrida följande nivåer:.
This period shall not exceed six months.
Denna tidsfrist skall inte överskrida sex månader.
This extension shall not exceed six months.
Denna frist skall inte överstiga sex månader.
The CO2 level shall not exceed 5000 ppm in all normal operating conditions.
Co2-nivån ska inte överstiga 5000 ppm under alla normala driftsförhållanden.
These filters shall not exceed 60 kvar capacitive reactive power at the fundamental frequency.
Dessa filter skall inte överskrida 60 kvar kapacitiv reaktiv effekt vid grundtonsfrekvensen.
(c) in the start-up period, which shall not exceed three financial years:.
under inkörningsperioden, som inte skall överstiga tre budgetår,
The amount of advertising shall not exceed 15% of the daily transmission time.
Reklamtiden skall inte överstiga 15 % av den dagliga sändningstiden.
Shall not exceed EUR 790000 for italy.
Får inte överstiga 790000 euro för italien.
The general government deficit shall not exceed 4,5% of GDP in 2012.
Det offentliga underskottet ska inte överstiga 4,5 % av BNP 2012.
The capacity of these tanks shall not exceed 1000 litres.
Dessa tankars volym ska inte överskrida 1000 liter.
Intake depression shall not exceed that of the type approved engine.
Att insugningsundertrycket inte skall överstiga den typgodkända motorns.
The interruption shall not exceed ten working days.
Avbrottet skall inte överskrida tio arbetsdagar.
The general government deficit shall not exceed 5,0% of GDP in 2012.
Underskottet i de offentliga finanserna ska inte överstiga 5,0 % av BNP 2012.
The amount of variable salary shall not exceed basic salary.
Den rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen.

Resultat: 1697, Tid: 0.053

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "shall not exceed"


"Shall not exceed" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer