SHOULD BE AVOIDED PÅ SVENSKA

Översättning av should be avoided i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1065, Tid: 0.1602

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Should Be Avoided i en mening och deras översättningar

Such combinations should be avoided in patients with hepatic impairment.
Sådana kombinationer bör undvikas hos patienter med nedsatt leverfunktion.
This problem should be avoided when implementing the proposal.
Detta problem bör undvikas när förslaget genomförs.
Food and drink should be avoided 1 hour before and 1 hour after vaccination.
Föda och dryck ska undvikas 1 timme före och 1 timme efter vaccination.
Double punishment should be avoided.
Dubbelt straff måste undvikas.
Transitional periods for the implementation should be avoided or be as short as possible.
Övergångsperioder för lagstiftningens genomförande bör undvikas eller vara så korta som möjligt.
Consumption of grapefruit or its juice should be avoidedsee section 4.
Intag av grapefrukt eller grapefruktjuice ska undvikasse avsnitt 4.
The generation of foam should be avoided.
Uppkomst av lödder måste undvikas.
Auctions should be avoided wherever possible.
Auktioner skall undvikas så mycket som möjligt.
The combination should be avoidedsee section 4.
Kombinationen bör undvikasse avsnitt 4.
The use of live vaccines should be avoided during treatment with rapamune.
Användning av levande vacciner ska undvikas under behandling med rapamune.
Food containing grapefruit or seville oranges should be avoided during treatment with kalydeco.
Mat som innehåller grapefrukt eller pomeranser ska undvikas under behandling med kalydeco.
Alcohol should be avoided when taking this medicine.
Alkohol bör undvikas när du tar detta läkemedel.
The use of live vaccines should be avoided during treatment with TORISEL.
Användning av levande vacciner skall undvikas under behandling med TORISEL.
Cleaning processes in which dust is raised into suspension should be avoidedsee figure 3.
Man bör undvika rengöringsmetoder där damm virvlar uppse bild 3.
Excessive spending on defence or futile projects should be avoided.
För mycket pengar till försvaret eller till meningslösa projekt måste undvikas.
Overhydration should be avoided in patients at risk of cardiac failure.
Övervätskning skall undvikas hos patienter med risk för hjärtsvikt.
(28) whereas any abuse of a dominant position or any predatory behaviour should be avoided;
Allt missbruk av dominerande ställning och all underprissättning måste undvikas.
Other xanthine oxidase inhibitors should be avoidedsee section 4.
Andra xantinoxidashämmare bör undvikasse avsnitt 4.
This should be avoided since it mixes structure and presentation.
Man bör undvika detta eftersom det innebär att man blandar struktur och presentation.
Grapefruit juice should be avoided during treatment with lurasidonesee section 4.
Grapefruktjuice ska undvikas under pågående behandling med lurasidonse avsnitt 4.
This leads to fragmentation of the internal market that should be avoided.
Detta leder till en fragmentering av den inre marknaden som borde undvikas.
Certain regulatory traps should be avoided;
Vissa regelmässiga fällor måste undvikas;
The use of live vaccines should be avoided during treatment with votubia.
Användning av levande vacciner bör undvikas under behandling med votubia.
These medicines should be avoided during your treatment with afinitor.
Dessa läkemedel skall undvikas under behandling med afinitor.
This notion is open to misunderstanding and should be avoided.
Detta begrepp kan missförstås och borde undvikas.
Grapefruit juice should be avoided during treatment with pazopanibsee section 4.
Grapefruktjuice ska undvikas under behandling med pazopanibse avsnitt 4.
Pregnancy should be avoided in women receiving atripla.
Kvinnor som tar atripla ska undvika att bli gravida.
This should be avoided in patients taking BUCCOLAM.
Detta bör undvikas av patienter som tar BUCCOLAM.
This notion is open to misunderstanding and should be avoided.
Detta begrip kan missförstås och borde undvikas.
Any market distortion should be avoided.
Varje form av snedvridning av marknaden måste undvikas.

Resultat: 1065, Tid: 0.1602

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

"Should be avoided" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer