SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PÅ SVENSKA

Översättning av social and environmental i Svenska

Resultat: 1914, Tid: 0.079

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Social And Environmental i en mening och deras översättningar

These encompass economic, social and environmental dimensions.
Dessa inbegriper ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
List of international social and environmental conventions referred to in article 18(2).
Förteckning över internationella sociala och miljörelaterade konventioner som avses i artikel 18.2.
Between economic, social and environmental objectives,
Mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga mål.
The economic, social and environmental challenges facing cities and URBAN II areas.
Ekonomiska, sociala och miljörelaterade problem i städerna och URBAN ii-områdena.
Building economic, social and environmental governance around the spring european council.
Att bygga upp ekonomiska, sociala och ekologiska styrelseformer kring europeiska rådets vårmöte.
Building social and environmental considerations into economic decisions;
Att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i de ekonomiska besluten.
The potential economic, social and environmental impacts have been considered in detail.
De potentiella effekterna på ekonomi, samhälle och miljö har studerats i detalj.
Examples of economic, social and environmental impacts include:.
Bland de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna kan följande nämnas:.
Economic, social and environmental impacts of the proposal.
Förslagets ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.
Combining economic, social and environmental objectives in a european perspective.
Kombination av ekonomiska, sociala och miljörelaterade mål i ett europeiskt perspektiv.
Economic, social and environmental objectives all affect the quality of life.
De ekonomiska, sociala och miljömässiga målen påverkar alla livskvaliteten.
Economic, social and environmental council of france.
För ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor.
Extending national accounts to social and environmental aspects;
En utvidgning av nationalräkenskaperna till samhälleliga och miljömässiga aspekter,
Economic, social and environmental investments;
Ekonomiska, sociala och miljörelaterade investeringar.
Main economic, social and environmental impacts of the options selected.
Centrala ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av de valda alternativen.
We need a dynamic economy to fuel our wider social and environmental ambitions.
Vi behöver en dynamisk ekonomi som grund för våra sociala och miljöpolitiska målsättningar.
Social and environmental statistics are often two to three years old.
Statistiken om sociala frågor och miljöfrågor är ofta två till tre år gammal.
The economic, social and environmental impacts of the options.
Alternativens ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.
The linkages between economic, social and environmental issues necessitate a broader interpretation.
Kopplingarna mellan ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor kräver en vidare tolkning.
The economic, social and environmental impacts of the proposal will be indirect.
De ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av förslaget kommer att vara indirekta.
Their overall economic, social and environmental impact is large and positive.
De övergripande ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna är stora, och positiva.
Social and environmental considerations into our economic decisions;
Sociala och miljömässiga aspekter i ekonomiska beslut.
Economic, social and environmental diversity and fragmentation in the adriatic ionian region, and.
Ekonomisk, social och ekologisk mångfald och uppsplittring i adriatisk-joniska regionen och.
We include social and environmental sustainability in competitiveness.
I konkurrenskraft inkluderar vi social och miljömässig hållbarhet.
Fostering sustainable economic, social and environmental development, and.
Stimulera en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, och.
Fostering sustainable economic, social and environmental development, and.
Stimulera hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, och.
Promotion of social and environmental labelling.
Främja miljömässig och social märkning.
(b) the project displays economic, social and environmental viability; and.
(b) projektet är ekonomiskt, socialt och miljömässigt bärkraftigt.
Globalisation- international economic, social and environmental development.
Globalisering– internationell ekonomisk, social och miljömässig utveckling.
We social democrats are calling for social and environmental sustainability.
Vi socialdemokrater vill se en social och miljömässig hållbarhet.

Resultat: 1914, Tid: 0.079

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Social and environmental" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer