TO A MAXIMUM PÅ SVENSKA

Översättning av to a maximum i Svenska

Resultat: 900, Tid: 0.0993

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda To A Maximum i en mening och deras översättningar

Transfers are limited to a maximum amount of EUR 150 per transfer;
Överföringarna är begränsade till högst 150 euro,
Tables are limited to a maximum of ten columns.
Tabeller är begränsade till maximalt tio kolumner.
The scores range from 0 to a maximum of 10 points.
Poäng ges från 0 till högst 10 poäng.
You can earn up to a maximum of 250 free spins in any onebonus.
Dukan tjäna upp till ett maximum av 250 gratis-snurr i varje bonus.
The bonus can be retriggered up to a maximum of 100 free spins per bonus.
Bonusen kan återaktivera upp till högst 100 gratissnurr per bonusrunda.
The student is entitled to a maximum of five examinations.
Studenten har rätt till maximalt fem examinationstillfällen.
The grant component of this assistance shall amount to a maximum of EUR 35 million.
Bidragsdelen av stödet ska uppgå till högst 35 miljoner EUR.
Each channel is limited to a maximum of 300 aops and 100 sops.
Varja kanal är begränsad till maximalt 300 aopar och 100 sopar.
Grinding is reduced to a maximum of two steps shortening the preparation process immensely.
Slipning reduceras till ett maximum av två steg och förkortar preparationsprocessen betydligt.
Some patients may require up to a maximum of 2 inhalations twice daily.
Vissa patienter kan behöva upp till maximalt 2 inhalationer 2 gånger dagligen.
The service is limited to a maximum of six units per boat.
Tjänsten är begränsad till högst sex enheter per båt.
In particular, the annual travelling time should be limited to a maximum of three days.
Särskilt bör de årliga resdagarna begränsas till högst tre dagar.
In total the programme will be offered to a maximum of 30 people.
Sammanlagt kommer programmet riktas till maximalt 30 personer.
Note: images are uploaded to a maximum of 600 pixels wide.
Notera: bilder laddas upp till maximalt 600 pixlar breda.
The council decision limited the selection duration to a maximum of nine months.
I rådets beslut har urvalsprocessen begränsats till högst nio månader.
We keep our groups to a maximum of 8 people.
Vi begränsar våra grupper till maximalt 8 personer.
Superficial pyoderma may require treatment for up to a maximum of 21 days.
Ytlig pyodermi kan fordra behandling upp till maximalt 21 dagar.
Flat-rate grants may be used up to a maximum of EUR 25000 per grant.
Schablonbidrag får användas upp till högst 25000 EUR per bidrag.
Limiting the drop heights if possible to a maximum of 0,5 m.
Begränsning om möjligt av fallhöjder till maximalt om 0,5 meter,
Genotyping tests up to a maximum of EUR 6 on average per test;
Genotypning, upp till högst 6 euro i genomsnitt per test,
To a maximum of EUR[1300-1450] million in 2013; and.
Till högst[1300–1450] miljoner euro för 2013, och.
(a) the authorization must be limited to a maximum period of three years;
tillståndet skall begränsas till att gälla högst tre år.
To a maximum of EUR[1250-1400] million in 2014.
Till högst[1250–1400] miljoner euro för 2014.
It is subject to a maximum amount of EUR 7 per guest.
Det är föremål för ett maximalt belopp på 7 euro per gäst.
Dimensions vessels up to a maximum size of 31,2 x 4,9 x 5,3 m.
Dimensioner cisterner med maximal storlek om 31,2 x 4,9 x 5,3 m.
For 2013 to a maximum of EUR[1300-1450] million; and.
Till högst[1300–1450] miljoner euro för 2013, och.
Beds to a maximum of 8 adults and 2 children.
Bäddar till max 8 vuxna och 2 barn.
For 2014 to a maximum of EUR[1250-1400] million.
Till högst[1250–1400] miljoner euro för 2014.
Mbq[90Y]- radiolabelled zevalin per kg body weight up to a maximum of 1200 mbq.
Kg kroppsvikt upp till max 1200 mbq.
The scheme was limited to a maximum duration of four years.
Ordningen var begränsad till en maximal varaktighet på fyra år.

Resultat: 900, Tid: 0.0993

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"To a maximum" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer