TO BE APPLIED PÅ SVENSKA

Översättning av to be applied i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1564, Tid: 0.0957

Exempel på att använda To Be Applied i en mening och deras översättningar

provisions to be applied where the goods are lent, hired out or transferred.
bestämmelser som skall tillämpas om varorna är utlånade, uthyrda eller överförda.
This principle ought only to be applied if there is real risk.
Principen bör endast tillämpas i händelse av verklig fara.
Conditions to be applied following importation.
Villkor som skall tillämpas efter importen.
Reduction percentages to be applied to quantities for under the tranche for september 1999:.
Nedsärtningsprocentsatser som skall tillämpas för begärda kvantiteter för uppdelningen i september 1999:.

This regulation has to be applied in accordance with those rights and principles.
Denna förordning måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.
Sector segmentation to be applied for the collection of aquaculture data.
Sektorsuppdelning som ska användas vid insamling av uppgifter om vattenbruket.
Select the measuring force to be applied as follows:.
Välja vilken mätkraft som ska användas enligt följande:.
It therefore needs to be applied differently, according to the sector.
Därför måste den tillämpas olika beroende på sektor.
The first base year to be applied for time series in NACE rev. 2;
Det första basåret som skall tillämpas för tidsserien i nace rev.

The current EU blue card would continue to be applied without legislative changes.
Dagens blåkort skulle fortsätta användas utan någon ändring av lagstiftningen.
Testing on cylindrical surfaces can be performed, but correction factors need to be applied.
Mätning på cylindriska ytor kan göras, men korrektionsfaktorer behöver användas.
Laying down specific measures to be applied by cyprus with regard to scrapie.
Om särskilda åtgärder som skall tillämpas av cypern för skrapie.
It's normally supposed to be applied on your lids to make your lashes grow.
Vanligtvis appliceras det på ögonloc- ken för att ögonfransarna ska växa.
This regulation is to be applied in accordance with those rights.
Denna förordning måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.
The methods to be applied for the selection of control samples;
De metoder som ska användas för urvalet av stickprov.
Size: 50 mldirections it is to be applied on cleansed skin.
May i ask for the rules of procedure to be applied in this case?
Kan jag få be om att arbetsordningen skall tillämpas i detta fall?
The strategy will of course have to be applied effectively.
Strategin kommer självklart att behöva tillämpas effektivt.
Shield label to be applied after radiolabelling.
Skyddsbehållarens etikett som ska appliceras efter radiomärkning.
The new system is only now beginning to be applied.
Det nya systemet har precis börjat att tillämpas.
Yes. the condition to be applied to the logarithm is that.
Funktionen som ska appliceras på logaritmen är.
The objective is for the new system to be applied in the course of 2002.
Målet är att det nya systemet skall tillämpas under 2002.
Security controls to be applied by a known consignor.
Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av kända avsändare.
GTN may be given as a patch to be applied over the skin.
GTN kan ges som en lappa som ska appliceras över flå.
Additional measures to be applied to slaughterhouses, border inspection posts or means of transport.
Kompletterande åtgärder som skall vidtas på slakterier, gränskontrollstationer eller i transportmedel.
Security controls to be applied by a known supplier.
Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av kända leverantörer.
Security controls to be applied by a known supplier or airport operator.
Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av kända leverantörer eller av flygplatsoperatörer.
This convention needs to be applied immediately by all states.
Samtliga stater måste börja tillämpa konventionen omedelbart.
The concept of employment to be applied is that of the domestic occupied population.
Det sysselsättningsmått som skall användas är den inhemska sysselsättningen.
The methods to be applied for the selection of control samples;
De metoder som skall användas för urval av kontrollprov,

Resultat: 1564, Tid: 0.0957

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"To be applied" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer