TO CONTINUE WITH PÅ SVENSKA

Översättning av "to continue with" i Svenska

Resultat: 234, Tid: 0.088

Klicka på svenska översättning för att filtrera resultat
fortsätta med vidare med att fullfölja fortsätter med

Exempel på att använda "To Continue With" i en mening och deras översättningar

I would like to continue with an examinat.
Jag önskar fortsätta med en undersökning av tiden.
We would like to continue with the.
Vi vill gärna fortsätta med detta upplägg.
We therefore all agree to continue with r.
Vi samtycker därför alla till att gå vidare med ratifikationen.
Nor do we want to continue with the automati.
Vi vill inte heller fortsätta med de automatiska processerna.
It is good for you to continue with this citizen-centr.
Det är bra att ni fortsätter med den medborgarcentrerade strategin.
Equally, the presidency was encouraged to continue with its prese.
Ordförandeskapet uppmuntrades också att fortsätta med sin nuvarande inriktning.
In 1990 honda decided not to continue with this.
I 1990 honda beslutat att inte fortsätta med denna erfarenhet.
God willing, i will be able to continue with th.
Om gud vill kommer jag kunna fortsätta med den här forskningen.
All we wish, is for him to continue wi.
Allt vi vill, är att han fortsätter, med sitt arbete.
It is therefore necessary to continue with the str.
Det är således nödvändigt att fortsätta med strukturstöden.
I have decided therefore to continue with.
Jag har beslutat att fortsätta med agenturen.
I'm going to continue with the program to obtain bet.
Jag kommer att fortsätta med programmet för att få ännu bättre resultat!
I recommend everybody to continue with thi.
Jag rekommenderar alla att fortsätta med denna träningen.".
But it really is unacceptable to continue with the pre.
Men det är verkligen oacceptabelt att fortsätta med det nuvarande systemet.
I would urge you to continue with t.
Jag vill uppmuntra er att fortsätta med dialogen.
The need to continue with the community Statistic.
Behovet att fortsätta med gemenskapens statistiska program.
I don't know if I'm able to cont.
Jag vet inte om jag kan fortsätta.
Do you wish to continue with the next element, delete the queue or suspen.
Vill du fortsätta med nästa element, ta bort kön eller vänta med kön?
I think we must try to continue with such cooperation and exchange of experienc.
Jag tycker att vi skall försöka fortsätta med sådant samarbete och erfarenhetsutbyte i EU.
Thirdly, i was asked whether we are going to continue with new directives going beyond the emplo.
För det tredje fick jag frågan om vi kommer att gå vidare med nya direktiv som sträcker sig bortom sysselsättningsområdet.
I'm going to continue with it as the first exercise in the mornings, before the oth.
Jag skall fortsätta med den som första övning på morgonen, före andra övningar.
It is important to continue with your medicine for as long as you and your doctor decide that it is.
Det är viktigt att du fortsätter med medicinen så länge som du och din läkare tycker att den hjälper dig.
My goal is, except for making beautiful thing, to give the participants a method to be able to continue with the.
Undervisningen går ut på att, förutom att göra vackra saker, bygga en plattform som ger deltagarna en metod att kunna arbeta vidare med sitt eget skapande.
I'm absolutely going to continue with this, i want to join the four-day course.
Jag tänker absolut fortsätta med det här, jag vill gå på fyra dagars höstkurs i höst.".
The report underlines the need for albania to continue with its responsible attitude towards neighbouring countries, particularly towards Kosov.
I betänkandet understryks behovet av att albanien fortsätter med sin ansvarsfulla attityd gentemot grannländerna, särskilt gentemot kosovo och f.d. jugoslaviska republiken makedonien.
I'm going to continue with it as the first exercise in the mornings, before the othe.
Jag skall fortsätta med den som första övning på morgonen, före andra övningar.
This report emphasises the fact that this situation is worrying, for i do not want the council and the commission to continue with their'business as usual' approach in t.
Jag vill inte att rådet och kommissionen fortsätter med sin ”business as usual” under tiden.
The commission has indeed proposed not to continue with a 10th EDF but to bring aid to ACP countries under the mainstream cooperation instrume.
Kommissionen har föreslagit att man inte fortsätter med en tionde EUF utan i stället ger allt stöd till avs-länderna inom ramen för de vanliga samarbetsinstrumenten.
Local regions in europe need to continue with the cohesion policy in order to achieve the proposed.
Lokala regioner inom EU måste fortsätta med sammanhållningspolitiken för att uppnå de föreslagna målen.
The process of economic reforms needs to continue with particular emphasis on restructuring state owned enterprises and publi.
Den ekonomiska reformprocessen måste fortsätta med särskild tonvikt på en omstrukturering av statligt ägda företag och allmännyttiga företag.

Resultat: 234, Tid: 0.088

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING

"To continue with" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer