TO PARTICIPATE IN PÅ SVENSKA

Översättning av To Participate In i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1292, Tid: 0.1727

att delta i (318) att medverka (18) deltagande i (17) medverkan i (9) delaktiga i (7) att ha att delta i (8) delaktighet i (5) deltagande (4) deltagande vid (4) att deltaga i (4)

Exempel på att använda To Participate In i en mening och deras översättningar

Att delta i

In order to participate in the courses, you must be a member of TRIP.
För att delta i kursen ska du vara medlem i TRIP.
For me it is really important to participate in the practice group and to repeat courses.
För mig är det jätteviktigt att delta i träningsgruppen och att repetera kurser.

Deltagande i

They should therefore be encouraged to participate in the Sixth Framework Programme.
Deras deltagande i sjätte ramprogrammet bör därför uppmuntras.
They should therefore be encouraged to participate in the 2002-2006 framework programme.
Deras deltagande i ramprogrammet 2002-2006 bör därför främjas.

Delta i

To allow you to participate in interactive features on our website.
För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner på vår hemsida.
If you wish to participate in a course, you can register there.
Om Du vill delta i kurs kan Du kan anmäla Dig där.

För att delta

To participate in the tender, offers were to be submitted in October 2010.
För att delta i upphandlingen skulle anbud lämnas i oktober 2010.
To participate in level 2, you need to be familiar with the basics of yoga.
För att delta på nivå 2 bör du känna till grunderna i yoga.

Delta

Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting of Shareholders must.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska.
Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting must.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska;
Andra meningar exempel
Invitations to Participate in Project Applications.
Inbjudningar till deltagande vid projektansökningar.
What does it cost to participate in a Yoga of Hope class?
Vad kostar det att delta i en Yoga of Hope-klass?
EU Commission which enabled us to participate in project PT Access.
EU Kommissionen som under året bekostade ILI:s deltagande i projektet PT Access.
How would you like to participate in all eight events of the league?
Hur skulle du vilja att delta i alla åtta händelser i ligan?
How would you like to participate in all eight events of the league?
Hur skulle du vilja att delta i alla åtta evenemang i ligan?
Is it mandatory to participate in the survey?
Är det obligatoriskt att delta i undersökningen?
Why is it important to participate in the survey?
Varför är det viktigt att delta i undersökningen?
I convinced him to participate in the operation that killed him.
Jag övertygade honom att delta i operation som dödade honom.
Is it mandatory to participate in the experiment?
Är det obligatoriskt att delta i försöket?
We would like to encourage everyone to participate in our new ULTIMAGSM.com project.
Vi vill uppmuntra alla att delta i vårt nya ULTIMAGSM.com projekt.
All interested parties should be able to participate in collection and recycling schemes.
Alla berörda parter bör ha möjlighet att delta i insamlings- och återvinningssystemen.
You can invite your friends to participate in the contest too!
Du kan bjuda in dina vänner att delta i tävlingen också!
This is an important reason for us to participate in the camp.
Detta är för oss en viktig orsak att delta i campangnen.
You only apply for re-registration if you are going to participate in teaching.
Du ska endast ansöka om omregistrering om du ska vara delaktig i undervisning.
With the pilgrimage of trust we want to participate in the search for these changes.
Med pilgrimsfärden för tillit vill vi delta i i sökandet efter dessa förändringar.
Right to participate in the Meeting.
Rätt att deltaga på stämman.
Shareholders who wish to participate in the AGM must.
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska.
To participate in the language groups you need to spend at least 45 kr in the café.
För att delta i språkgrupperna måste du handla för minst 45.
Shareholders wishing to participate in the Shareholders' Meeting shall.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska.
Also learn how to participate in the upcoming Swedish and European research projects.
Lär dig även hur du deltar i de kommande svenska och europeiska forskningsprojekten.

Resultat: 1292, Tid: 0.1727

Se även


opportunity to participate in
möjlighet att delta i
to participate in this
delta i denna
wish to participate in
önskar delta
invited to participate in
inbjuds att delta
you to participate in
not to participate in
inte delta
to participate in any
de ska delta i någon delta i alla
to participate in these
att delta på dessa
to participate in today
delta idag att delta i dagens
continued to participate in
fortsatte att delta har fortsatt sin medverkan i
wanted to participate in
ville delta
the opportunity to participate in
möjlighet att delta i
to participate in the operation
att delta i transaktionen delta i förfarandet att delta i operation
to participate in this study
att delta i studien
you participate in
du deltar i du medverkar
they participate in
de deltar i

Ord för ord översättning


participate
- delta medverkar deltagande delaktiga participate

S Synonymer till "to participate in"


participation in
involvement in
taking part in
to contribute
attendance at
engagement in
inclusion in
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer