TO PREPARE FOR PÅ SVENSKA

Översättning av to prepare for i Svenska

S Synonymer

Resultat: 825, Tid: 0.3806

för att förbereda (169) förberedelse för (15) förberedelse inför (14) förberedelser för (9) för förberedelserna för (4)

Exempel på att använda To Prepare For i en mening och deras översättningar

I leave you now to prepare for the return trip.
Jag lämnar er nu för att förbereda tillbakaresan.
Go and tell my brothers to prepare for my departure.
Gå och säg mina bröder för att förbereda min avresa.
Plans need to be made to prepare for these changes.
Det behövs planer som förberedelse för dessa förändringar.
Specific measures to prepare for participation in other EU programmes;
Specifika åtgärder som förberedelse inför deltagande i andra eu­program.

Take the necessary steps to prepare for the conclusion of an agreement with europol.
Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda ett avtal med europol.
Take the necessary steps to prepare for the conclusion of an agreement with europol.
Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda ingåendet av ett avtal med europol.
Until we know for sure... we have got to prepare for the worst.
Tills vi vet säkert, måste vi vara beredda på det värsta.
Such an analysis is needed to prepare for the mid-term review of the strategy.
En sådan rapport behövs för att förbereda halvtidsöversynen.
It's exactly what we need to prepare for youmud din.
Det är exakt det vi behöver för att förbereda inför domedagen.
To prepare for their maiden flight, they test their wings and strengthen their flying muscles.
För att förbereda sig testar de vingarna och bygger upp flygmuskler.
To prepare for the future, the union must rely on its achievements.
För att förbereda framtiden bör unionen utgå från sina regelverk.
To prepare for ablation, there are several steps you should take.
För att förbereda ablation, det finns flera åtgärder du bör vidta.
Thirdly, changes are necessary to prepare for the future.
För det tredje är anpassningar nödvändiga för att förbereda framtiden.
This will allow slovakia six months to prepare for the changeover.
Härigenom ges slovakien en tid på sex månader för att förbereda övergången.
She needs time to prepare for what's coming.
Hon behöver tid att förbereda för vad som kommer.
Tell her to prepare for one, maybe two casualties.
Säg åt henne att förbereda för en, kanska två skadade.
I have to prepare for the worst.
Jag är beredd på det värsta.
It is important to prepare for the implementation of the technology.
Viktigt är att förbereda för implementering av tekniken.
To prepare for the piano player and composition activity.
Att förbereda för aktiviteterna då piano spelas och används för komposition.
As the son of king, itamp039s your time to prepare for the fighting.
Som son till kung, itamp039s din tid att förbereda för striderna.
Sir, FEMA's mission is to prepare for the worst.
Fema:s uppdrag är att vara beredd på det värsta.
Now come, we have much work ahead of us to prepare for the ceremony.
Kom nu, vi har mycket att förbereda för ceremonin.
Our first task is to prepare for a signature of the protocol.
Vår första uppgift är att förbereda ett undertecknande av protokollet.
There is no one single solution to prepare for market opening.
Det existerar ingen patentlösning för hur man skall förbereda sig för en liberalisering av marknaden.
We also need to prepare for the euro psychologically.
Euron måste man även förbereda sig psykologiskt på.
How to prepare for a healthy pregnancy».
Hur kan man förbereda sig för en hälsosam graviditet».
I need your facility in order to prepare for a holy reckoning.
Jag behöver ditt ställe för att förbereda en helig räkning.
We need to prepare for a potential fast evacuation.
Vi måste förbereda för att snabbt kunna evakuera.
I have got to prepare for it.
Jag måste förbreda för den.
It's time to prepare for yöur TV appearance.
Det är dags att förbereda dig inför TV.

Resultat: 825, Tid: 0.3806

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer