TO THE FOLLOWING PÅ SVENSKA

Översättning av to the following i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2118, Tid: 0.1077

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda To The Following i en mening och deras översättningar

Many thanks to the following people who have contributed to & juk;:.
Många tack till följande personer som har bidragit till& juk;:.
Thanks to the following persons their help in developing & kmid;:.
Tack till följande personer som har hjälpt till att utvecklar& kmid;:.
This regulation shall not apply to the following types of securities:.
Förordningen ska inte tillämpas på följande typer av värdepapper:.
This image belongs to the following categories: football(soccer) variants.
Denna bild hör till följande kategorier: fotboll(fotboll) varianter.
This multi-functional fascia can be applied to the following vehicles: TOYOTA corolla 2001-2006.
Denna multifunktionella fascia kan användas på följande fordon: TOYOTA corolla 2001-2006.
I agree to the following terms and conditions.
Jag håller med följande villkor. våra spel.
This image belongs to the following categories: beaches, fishing techniques and methods.
Denna bild hör till följande kategorier: stränder, fiske tekniker och metoder.
Expenditure relating to the following subcontracts is not eligible for co-financing by the Fund:.
Utgifter för följande entreprenörskontrakt berättigar inte till medfinansiering från fonden:.
The initiative is related to the following policy initiatives:.
Initiativet hänger samman med följande politiska initiativ:.
This regulation shall not apply to the following types of aid:.
Förordningen skall inte tillämpas på följande typer av stöd:.
Brookes' gasification shall be carried out according to the following processing standards:.
Brookes förgasning ska genomföras i enlighet med följande bearbetningskrav:.
This image belongs to the following categories: games of physical skill, gotland.
Denna bild hör till följande kategorier: spel fysiska färdigheter, gotland.
Poker bonuses can be purchased up to the following limits every month:.
Pokerbonusar kan köpas enligt följande begränsning varje månad:.
The council adopted replies to the following confirmatory applications:.
Rådet antog svaren på följande bekräftande ansökningar:.
This regulation applies to the following aftermarket equipment:.
Dessa föreskrifter gäller för följande utrustning på reservdelsmarknaden:.
The headlamp shall be subjected to the following cycle until the time specified is reached:.
Ska strålkastaren utsättas för följande cykel tills den angivna tiden uppnåtts:.
Such arrangements shall respond to the following principles:.
Detta ska göras enligt följande principer:.
Theservice packcan only be installed to the following existing systems:.
Servicepacken har utformats för att installeras på följande system som redan finns tillgängliga:.
All candidates will answer each question submitted, subject to the following restrictions:.
Alla kandidater kommer att besvara varje inskickad fråga, med följande undantag:.
Type approval is granted subject to the following requirements:.
Typgodkännande beviljas under förutsättning att följande krav uppfylls:.
This image belongs to the following categories: japanese martial arts, jujutsu.
Denna bild hör till följande kategorier: japanska kampsporter, JIUJITSU.
Extension of EC type-approval to the following type(s) of coupling:…………………………………………….
Utvidgning av eg-typgodkännande för följande typer av kopplingar:…….……………………….……………….
To give priority to the following areas of cooperation.
Att följande samarbetsområden prioriteras:.
The plan shall be subject to the following conditions:.
Planen skall vara förenad med följande villkor:.
The codecision procedure will apply to the following provisions.
Medbeslutandeförfarandet kommer att tillämpas på följande bestämmelser.
Article 35 of directive 78/660/EEC shall apply to insurance undertakings subject to the following provisions:.
Artikel 35 i direktiv 78/660/EEG skall gälla försäkringsföretag enligt följande.
Adverse reactions are listed according to the following categories: very common(1/10).
Biverkningarna är indelade i följande kategorier: mycket vanliga(1/10).
To achieve these objectives, the instrument shall contribute to the following operational objectives:.
För att uppnå dessa mål ska instrumentet bidra till följande operativa mål:.
When untreated, inflammation can lead to the following complications:.
När obehandlad, kan inflammation leda till följande komplikationer:.
Such importation shall be subject to the following conditions: fresh meat must.
För sådan import gäller följande villkor: det färska köttet skall.

Resultat: 2118, Tid: 0.1077

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer