WE MUST ALSO PÅ SVENSKA

Översättning av we must also i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1957, Tid: 0.2803

Engelsk-svenska ordbok
vi måste också vi måste även vi måste dessutom vi bör också vi skall också vi behöver också vi ska också vi bör även vi får heller

Exempel på att använda We Must Also i en mening och deras översättningar

But we must also aid artistic creation in europe.
Men vi måste också stödja det konstnärliga skapandet i europa.
But we must also do more to improve the teaching and learning of languages.
Men vi måste även göra mer för att förbättra språkundervisningen och språkinlärningen.

We must also protect national cultural and linguistic diversity.
Vi måste också skydda den nationella, kulturella och språkliga mångfalden.
We must also have territorial cohesion.
Vi måste också ha en territoriell sammanhållning.
We must also have instruments of political cooperation.
Vi måste även ha instrument för politiskt samarbete.
We must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Vi måste dessutom se till att de miljöskadliga subventionerna avvecklas.
We must also take into account the situation in each member state.
Vi måste även ta hänsyn till situationen i varje medlemsstat.
And we must also achieve a timetable which makes realistic demands.
Och vi bör också uppnå en tidsplanering som är reell och genomförbar.
We must also convince others, so that we are not alone.
Vi måste dessutom övertyga andra så att vi inte står ensamma.
We must also invest more in research and development policies.
Vi måste också investera mer i forsknings- och utvecklingspolitiken.
We must also improve other social infrastructure, such as water and sanitation facilities.
Vi måste också förbättra övrig social infrastruktur, som vatten och sanitet.
We must also continue to support integration between our partners.
Vi måste även fortsättningsvis stödja en integration mellan våra partner.
But we must also act globally.
Men vi skall också agera globalt.
We must also call on the union governments to do the same.
Vi bör också göra en framställan till unionens regeringar och be dem göra detsamma.
However, we must also revamp supervision.
Vi måste dessutom förnya tillsynsverksamheten.
We must also provide a future for the stability and growth pact.
Vi måste även sörja för stabilitets- och tillväxtpaktens framtid.
We must also reiterate that demand.
Vi bör även upprepa denna begäran.
We must also urge ship-owners to make use of technological developments.
Vi bör också uppmuntra fartygsägare att ta till sig den tekniska utvecklingen.
We must also send out political signals in this spirit.
Vi måste också skicka ut politiska signaler i denna anda.
We must also consider the possibility of free movement within the EU.
Vi måste dessutom tänka på vad den fria rörligheten inom EU innebär.
Yet we must also guard against any excesses in this area.
Men vi skall också akta oss för alla överdrifter i denna fråga.
We must also agree on the free trade agreement soon.
Vi bör också ingå ett frihandelsavtal snart.
We must also ensure that our organisational structure supports our ambition and accountability.
Vi ska också säkerställa att vår organisationsstruktur stöder vår ambition och vårt ansvarstagande.
We must also try to answer the following questions:.
Vi måste även försöka svara på följande frågor:.
We must also remember that children are at great risk on the roads.
Vi skall också komma ihåg att barn drabbas väldigt allvarligt på vägarna.
We must also enhance the institutional mechanisms for implementing the convention.
Vi måste också stärka de institutionella mekanismerna för konventionens genomförande.
We must also send a clear signal to emerging industries in asia.
Vi måste också skicka en tydlig signal till tillväxtindustrierna i asien.
We must also be good examples.
Vi ska också vara goda exempel.
We must also reinforce our presence and our commitment in the middle east.
Vi bör också öka vår närvaro och vårt engagemang i mellanöstern.
We must also show real results in line with this european union policy.
Vi måste även visa verkliga resultat som ligger i linje med denna eu-politik.

Resultat: 1957, Tid: 0.2803

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "we must also"


also require
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer