WHICH ARE NOT PÅ SVENSKA

Översättning av which are not i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1793, Tid: 0.1199

Engelsk-svenska ordbok

Exempel på att använda Which Are Not i en mening och deras översättningar

(c) delivery of goods which are not in conformity with the contract;
(c) leverans av varor som inte är i överensstämmelse med avtalet,
Member states shall return revenues which are not disbursed to the EIB.
Medlemsstaterna ska återföra intäkter som inte har betalats ut till EIB.
Buoys which are not marked in accordance with article 10.
Vakare som inte är märkta i enlighet med artikel 10.
Halves which are not cut vertically shall also be considered as mechanically damaged;
Halvor som inte har skurits vertikalt skall också anses som mekaniskt skadade,
Regional aid schemes which are not transparent should always be notified to the commission.
Regionala stödordningar som inte är genomsynliga bör alltid anmälas till kommissionen.
Oblique lighting will show details which are not visible before photography.
Indirekt ljus visar detaljer som ej är synliga innan fotografering.
(°) low population density counties which are not notified in their entirety.
(°) fylken med låg befolkningstäthet som inte har anmälts i sin helhet.
Financial instruments which are not admitted to trading.
Finansiella instrument som inte är upptagna till handel.
Fashion accessories for children which are not for use in play.
Modeaccessoarer för barn, som inte ska användas vid lek.
Most of those which are not green are yellow.
De flesta som inte är gröna är gula.
Synthetic macromolecules used are often intermediate structures which are not fully polymerised.
De syntetiska makromolekyler som används är ofta intermediära strukturer som inte är fullständigt polymeriserade.
The reply‘not applicable' can be given to questions which are not applicable.
Svaret ”inte tillämpligt” kan ges på frågor som inte är tillämpliga.
Extension to least-developed and developing countries which are not members of the WTO.
Utvidgning till de minst utvecklade länderna och utvecklingsländer som inte är wto-medlemmar.
Gay-lussac pycnometer(for non-volatile liquids which are not too viscous).
Gay-lussac pycnometer(för icke-flyktiga vätskor som inte är för viskösa).
Transactions which are not covered are put back into the queue.
Transaktioner för vilka det inte finns någon täckning kommer åter att placeras i kö.
For measures which are not introduced in the national support programme"0" must be indicated.
För åtgärder som inte införts i det nationella stödprogrammet ska ”0” anges.
Non-economic services are services which are not performed for economic consideration.
Icke-ekonomiska tjänster är tjänster som inte utförs av ekonomiska skäl.
Member states shall not define minimum requirements which are not established in annex II.
Medlemsstaterna får inte fastställa minimikrav som inte föreskrivs i bilaga II.
There are also a lot of things which are not measured in Skolverket's statistics.
Det finns också många saker som inte mäts i skolverkets statistik.
Plates which are not used immediately can be preserved in the same desiccator.
Plattor som inte används omedelbart kan förvaras i samma exsickator.
Looking for and which are not.
Sökning och som inte är det.
Meat products heat-treated in an impermeable package which are not handled thereafter;
Köttprodukter värmebehandlade i en ogenomsläpplig förpackning vilka inte hanteras därefter,
This may cover vehicles which are TSI compliant or which are not.
Detta kan omfatta fordon som överensstämmer med tsd:erna eller som inte gör det.
For research and development services contracts which are not covered by directive 2004/18/EC;
För kontrakt som gäller forskning och utveckling och som inte omfattas av direktiv 2004/18/EG.
Hydrogas-messer also has carbon dioxide operations in sweden, which are not affected.
Hydrogas-messer driver även koldioxidverksamhet i sverige som dock inte berörs.
According to UOP, the process market proposes products which are not comparable.
UOP menar att marknaden för processer omfattar produkter som inte går att jämföra.
This regulation should therefore not apply to products which are not CE marked when made available on the market.
Denna förordning bör därför inte tillämpas på produkter som inte är ce-märkta när de tillhandahålls på marknaden.
We must prevent additional descriptions which are not absolutely necessary, as confusion is no protection for consumers.
Vi måste förhindra tillsatsbeteckningar som inte är absolut nödvändiga, för förvirring är inget konsumentskydd.
The EU sets conditions for the accession candidates which are not fulfilled by many of its own member states.
EU ställer krav på kandidatländerna som inte har uppfyllts ens i flera medlemsstater.
(b) findings of epidemiological importance with respect to diseases which are not in annex III or which are new diseases, without delay; and.
utan dröjsmål om resultat av epidemiologisk betydelse vad avser sjukdomar som inte finns i bilaga III eller som är nya sjukdomar,

Resultat: 1793, Tid: 0.1199

SYNONYMER

S Synonymer till "which are not"


"Which are not" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer