WITH THE OPINION PÅ SVENSKA

Översättning av with the opinion i Svenska

Resultat: 1547, Tid: 0.1573

med yttrandet från med det yttrande med yttrandena från med den åsikt med den uppfattning

Exempel på att använda With The Opinion i en mening och deras översättningar

Mrs hornung-draus disagreed with the opinion in general.
Renate hornung-draus motsatte sig yttrandet i stort.
This decision is in accordance with the opinion of the REACH committee,
Beslutet är förenligt med yttrandet från reachkommittén.

I therefore agree with the opinion expressed in the resolution.
Därför instämmer jag med den ståndpunkt som uttryckts i resolutionen.
The measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the technical committee motor vehicles,
Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.
The measures envisaged by this decision are in accordance with the opinion expressed by the committee in accordance with article 6 of directive 91/692/EEC,
Åtgärderna enligt detta beslut överensstämmer med det yttrande som kommittén avgett i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.
Whereas the measures provided for in this directive are in accordance with the opinion of the standing committee for feedingstuffs,
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga foderkommittén.
Whereas the measures provided for in this directive are in accordance with the opinion of the standing committee on feedingstuffs,
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga foderkommittén.
Whereas the measures provided for in this directive are in accordance with the opinion of the standing committee on seeds and propagating material for agriculture, horticulture and forestry,
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är i enlighet med det yttrande som framlagts av ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.
(6) the measures set out in this decision are in accordance with the opinion of the telecommunications conformity assessment and market surveillance committee,
(6) de åtgärder som angivits i detta beslut är i överensstämmelse med den åsikt som lämnats av kommittén för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet.
Whereas the measures provided in this directive are in accordance with the opinion of the standing committee on seeds and propagating material for agriculture, horticulture and forestry,
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med det yttrande som framlagts av ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.
Whereas the measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the statistical programme committee(SPC),
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med den uppfattning som kommittén för det statistiska programmet delar.
On this point i do not agree with the opinion you have just expressed, commissioner.
På den punkten instämmer jag inte med den åsikt ni just har framfört, herr kommissionär.
Whereas the measures provided for this regulation are in accordance with the opinion of the management committee for cereals,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.
Whereas the measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the nomenclature committe,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från nomenklaturkommittén.
The measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the management committee for direct payments and the management committee for the common organisation of agricultural markets,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från förvaltningskommittén för direktstöd och förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.
The results of this impact assessment coincide with the opinion expressed by most traders and administrations, namely that pan-european electronic customs systems should be implemented as soon as possible.
Resultatet av denna konsekvensanalys överensstämmer med den uppfattning som de flesta näringsidkare och förvaltningar delar, nämligen att det alleuropeiska elektroniska tullsystemet bör genomföras snarast.
(4) whereas the measures envisaged by this decision are in accordance with the opinion expressed by the committee in accordance with article 6 of directive 91/692/EEC,
(4) åtgärderna enligt detta beslut överensstämmer med det yttrande som kommittén avgett i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.
Whereas the measures provided for in this directive are in accordance with the opinion of the standing committee on foodstuffs,
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga livsmedelskommittén.
It was also imperative to ensure that the present opinion was consistent with the opinion on electronic commerce which the committee had just adopted.
Dessutom måste föreliggande yttrande stämma överens med det yttrande om elektronisk handel som ESK nyligen antagit.
Whereas the measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the relevant management committees,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från de berörda förvaltningskommittéerna.
Whereas the measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the management committees concerned,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från de berörda förvaltningskommittéerna.
The director shall send them by 15 march, together with the opinion of the external auditor referred to in article 46, to the governing board for approval.
Direktören ska senast den 15 mars översända den till styrelsen för godkännande tillsammans med det yttrande från den externa revisorn som avses i artikel 46.
Whereas the measures provided for by this decision are in accordance with the opinion of the standing veterinary committee,
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga veterinärkommittén.
Whereas the measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the relevant management committees,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från de tillämpliga förvaltningskommittéerna.
Whereas the measures provided for in this decision are in accordance with the opinion of the standing committee for feedingstuffs,
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga foderkommittén.
(4) the measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of all the management committees concerned,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från samtliga berörda förvaltningskommittéer.
Whereas the measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the EAGGF committtee,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från eugfj-kommittén.
Whereas the meausres provided for in this decision are in accordance with the opinion of the standing veterinary committee,
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga veterinärkommittén.
The measures provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the management committees concerned,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från de berörda förvaltningskommittéerna.
Whereas the modifications provided for in this regulation are in accordance with the opinion of the textile committee,
De ändringarna som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från textilkommittén.

Resultat: 1547, Tid: 0.1573

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING

"With the opinion" i andra språk


TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer