WITH THE PRINCIPLES PÅ SVENSKA

Översättning av with the principles i Svenska

Resultat: 879, Tid: 0.1014

Engelsk-svenska ordbok
med principerna principerna de principer med principer med grundsatserna principer med principen följer principerna

Exempel på att använda With The Principles i en mening och deras översättningar

Be compatible with the principles of the internal electricity market;
Vara förenligt med principerna för den inre elmarknaden,
The student is familiar with the principles of sustainable use of natural resources.".
Studerande känner till principerna för ett hållbart utnyttjande av naturresurser.

Moreover, they are incompatible with the principles of a single market.
Dessutom är det oförenligt med principerna för inre marknaden.
Moreover, they are incompatible with the principles of the single market.
Dessutom är det oförenligt med principerna för inre marknaden.
The commission shall analyse the compliance with the principles of economy, effectiveness and efficiency.
Kommissionen skall kontrollera att principerna för sund ekonomi och effektivitet uppfylls.
LUST- compare with the principles explanation of the fall of man.
LUST- jämför med principernas förklaring av människans fall.
This is all in accordance with the principles that we have always upheld.
Detta är helt i linje med de principer som vi alltid har hävdat.
The specifications shall comply with the principles set out in annex II.
Specifikationerna ska stämma överens med de principer som anges i bilaga II.
This approach is in line with the principles followed until now.
Detta tillvägagångssätt ligger i linje med de principer som följts fram till idag.
Doubts about compliance with the principles of free movement.
Är förslaget verkligen förenligt med principerna om fri rörlighet?
They are in line with the principles we hold dear.
De står i överensstämmelse med de grundsatser som vi högaktar.
Tariff principles must be consistent with the principles stated in article 3(1).
Taxeprinciperna måste överensstämma med de principer som fastställs i artikel 3.
Compatibility of the levy with the principles of freedom to provide services and non-discrimination.
Avgiftens förenlighet med principerna om friheten att tillhandahålla tjänster och icke-diskriminering.
Both these phenomena are incompatible with the principles upon which the EU is founded.
Båda dessa fenomen är oförenliga med de principer som EU grundas på.
Such a system is effectively in line with the principles adopted by the council.
Ett sådant system är helt förenligt med de principer rådet antog.
The authorising officer may adopt such changes in accordance with the principles of sound financial management and of proportionality.
Utanordnaren får anta sådana ändringar i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet.
(c) reasonable and comply with the principles of sound financial management, in particular value for money and cost-effectiveness.
(c) de ska vara skäliga och följa principerna för sund ekonomisk förvaltning, särskilt de som gäller prisvärdhet och kostnadseffektivitet.
The authorising officer may adopt such changes in accordance with the principles of sound financial management and proportionality.
Utanordnaren får anta sådana ändringar i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet.
The commission therefore concludes that the FSA measure is compatible with the principles of the impaired assets communication.
Kommissionen konstaterar att fsa-åtgärden är förenlig med principerna i meddelandet om värdeminskade tillgångar.
This creates the basis for monitoring compliance with the principles of maximisation of recovery and safe disposal.
Härigenom skapas en grundval för övervakning av huruvida principerna för maximal återvinning och säkert bortskaffande följs.
Processing of personal data by the CPCS users in the member states may only take place under conditions and in accordance with the principles that the data protection directive establishes.
Cpcs-användare i medlemsstaterna får endast behandla personuppgifter på vissa villkor och enligt de principer som fastställs i dataskyddsdirektivet.
These principles of PIFC broadly coincide with the principles applicable to the sound financial management of community funds.
Dessa principer sammanfaller i stor utsträckning med principerna för en sund ekonomisk förvaltning av gemenskapsmedlen.
(c) the environmental risk assessment in accordance with the principles set out in annex II to directive 2001/18/EC; and.
en miljöriskbedömning enligt principerna i bilaga II till direktiv 2001/18/EG, samt.
It is pointed out that as a member of the council of europe, russia is bound to comply with the principles on which the council is founded.
Det påpekas att som medlem av europarådet är ryssland skyldigt att respektera de principer som europarådet bygger på.
To safeguard the common values, fundamental interests, independence and integrity of the union in conformity with the principles of the united nations charter,
Skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen, oavhängighet och integritet i överensstämmelse med grundsatserna i förenta nationernas stadga,
In the year just gone, iceland demonstrated its willingness to comply on many fronts with european policy and with the principles that inspire it.
Under det gångna året har island visat sin villighet att på många plan anpassa sig till eu:s politik och de principer som genomsyrar den.
For the purposes of the calculation of the solvency capital requirement the commission shall adopt implementing measures defining a standard formula in accordance with the principles set out in articles 103 to 107.
Kommissionen skall anta genomförande­åtgärder beträffande beräkningen av solvens­kapital­kravet avseende definitionen av en standardformel som följer principerna i artiklarna 103–107.
The EESC recognises the need to simplify the control system for ensuring compliance with the common fisheries policy(CFP) and agrees with the principles of the proposed reform.
EESK inser behovet av att förenkla kontrollsystemet i den gemensamma fiskeripolitiken och står bakom principerna i den föreslagna reformen.
Preserve peace and strengthen international security in accordance with the principles of the UN Charter; promote international cooperation;
Att bevara freden och stärka den internationella säkerheten i enlighet med grundsatserna i förenta nationernas stadga.
This regulation should be implemented in compliance with the principles relating to privacy and the protection of personal data.
Förordningen skall genomföras i överensstämmelse med principerna om privatliv och skydd av personuppgifter.

Resultat: 879, Tid: 0.1014

SE ÄVEN
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer