YOUR DOCTOR WILL PÅ SVENSKA

Översättning av your doctor will i Svenska

Resultat: 665, Tid: 0.085

Engelsk-svenska ordbok
din läkare kommer att din läkare kan din doktor kommer kommer din läkare din läkare ska

Exempel på att använda Your Doctor Will i en mening och deras översättningar

Your doctor will tell you why you are being treated with filgrastim ratiopharm.
Din läkare kommer att berätta varför du behandlas med filgrastim ratiopharm.
Your doctor will tell you how much mimpara you must take.
Din läkare kan tala om för dig hur mycket mimpara du ska ta.

Your doctor will choose RISPERDAL CONSTA 25 mg or 37.
Din läkare kommer att välja RISPERDAL CONSTA 25 mg eller 37, 5 mg.
Your doctor will note the expiry date on the pack.
Din doktor kommer att kontrollera utgångsdatum på förpackningen.
Your doctor will tell you how much parareg you must take.
Din läkare kan tala om för dig hur mycket parareg du ska ta.
Your doctor will calculate the dose of IDELVION you need.
Din läkare kommer att beräkna den dos du behöver av IDELVION.
Your doctor will need to perform a blood test to measure rapamune concentrations.
Din läkare kan behöva göra ett blodtest för att mäta koncentrationen av rapamune.
Your doctor will therefore be monitoring the effectiveness of your treatment.
Din doktor kommer därför att följa upp effekten av din behandling.
Your doctor will decide whether you should use doribax.
Din läkare kommer att avgöra om du bör använda doribax.
Your doctor will discuss the possible side effects with you and explain the risks.
Din läkare kommer att diskutera möjliga biverkningar med dig och förklara riskerna.
Your doctor will explain more.
Din läkare kan förklara närmare.
Your doctor will discuss this risk with you.
Din läkare kommer att diskutera denna risk med dig.
Your doctor will recommend an appropriate dose for you.
Din läkare kommer att rekommendera en lämplig dos för dig.
Your doctor will recommend you to stop breast-feeding after treatment with cyanokit.
Din läkare kommer att rekommendera dig att sluta amma efter behandling med cyanokit.
Your doctor will tell you what your dose of the medicine is.
Din läkare kommer att berätta vad din dos av läkemedlet är.
If necessary, your doctor will adjust the dose during treatment.
Om så behövs kommer din läkare att justera dosen under behandlingen.
If you have an infection your doctor will closely monitor you.
Om du har en infektion kommer din läkare att övervaka dig noga.
When you take xaluprine your doctor will take regular blood tests.
När du tar xaluprine kommer din läkare att ta regelbundna blodprover.
Checks your doctor will do when you take intuniv.
Kontroller som din läkare kommer att göra när du tar intuniv.
Before starting treatment, your doctor will test for this mutation.
Innan behandlingen påbörjas, kommer din läkare att testa om ditt melanom har denna mutation.
Tests your doctor will do before treatment.
Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen.
Tests your doctor will do during treatment.
Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen.
Before treatment, your doctor will check your general health.
Innan behandling kommer din läkare gå igenom ditt allmänna hälsotillstånd.
Your doctor will advise on the possible need for extra doses.
Om ytterligare doser behövs kommer läkaren att meddela dig det.
Four days after your injection, your doctor will treat your cancer with laser light.
Fyra dagar efter injektionen kommer din läkare att behandla din cancer med laserljus.
If this were the case, your doctor will monitor you closely.
Om så är fallet kommer din läkare övervaka dig noggrant.
If you are elderly your doctor will decide the suitable dose for you.
Om du är äldre kommer din läkare att bestämma lämplig dos för dig.
If necessary, your doctor will adjust the dosage during the treatment.
Om det är nödvändigt kommer din läkare att ändra dosen under behandlingen.
Before treatment, your doctor will check your general health.
Före behandling kommer läkaren att kontrollera din allmänna hälsa.
In such cases, your doctor will recommend a c-section.
I sådana fall kommer din läkare rekommendera en c-avsnitt.

Resultat: 665, Tid: 0.085

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer