AKUUTTI PÅ SVENSKA

Översättning av akuutti i Svenska

S Synonymer

Resultat: 413, Tid: 0.4088

Exempel på att använda Akuutti i en mening och deras översättningar

Munuaiset ja virtsatiet akuutti munuaisten vajaatoiminta, veren ureapitoisuuden nousu yleinen.
Njurar och urinvägar akut njursvikt, förhöjt blodurea vanliga.
Sertindolilla on vähäinen akuutti toksisuus.
Sertindols akuta toxicitet är liten.
Sweetin oireyhtymän tapauksia( akuutti kuumeinen dermatoosi) on raportoitu syöpäpotilailla joskus.
Förekomst av sweets syndrom( akut febril neutrofil dermatos) har i enstaka fall rapporterats hos cancerpatienter.
Nyt on akuutti tilanne, voitaisiin miettiä, missä sulla on paras.
Nu i den här akuta situationen kunde vi fundera var du har det bäst.

Virtsanpidätyskyvyttömyys akuutti munuaisten vajaatoiminta.
Inkontinens akut njursvikt.
Hengitysvaikeudet, hengistyselinten sairaudet, astma akuutti hengitysvaikeus.
Andningssvårigheter, luftvägssjukdom, astma akuta andningssvårigheter.
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina akuutti hengitysvajaus1, interstitielli keuhkosairaus tuntematon.
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum akut respiratorisk svikt1, interstitiell lungsjukdom okänd frekvens.
Potilaat, joilla on akuutti sydänsairaus.
Patienter med akut hjärtsjukdom.
Akuutti yliherkkyysreaktio mukaan lukien urtikaria, angioedeema, bronkokonstriktio, anafylaksi§ umpieritys ee.
Akuta överkänslighetsreaktioner inklusive urtikaria. angioödem, bronkokonstriktion, anafylaxi§ endokrina systemet tä.
Akuutti sydäninfarkti, sydäninfarkti, angina pectoris, elektrokardiografiassa pitkä QT- aika.
Akut myokardinfarkt, myokardinfarkt, angina pectoris, förlängt QT- intervall på EKG.
Ja puhelin löytyy silloin, kun tilanne on akuutti.
De besöker jouren när problemen blir akuta.
Vuorokauden ajan tai kauemmin, kunnes kipu hellittää ja akuutti vamma saadaan hoidettua.
Dagar eller mer tills smärta och akuta symptom börjar försvinna.
Akuutti munuaisten vajaatoiminta.
Akut njursvikt.
Oireita aiheuttava infektio voi olla akuutti tai krooninen.
Symptomatiska infektioner kan vara akuta eller kroniska.
Melko harvinaiset: akuutti munuaisten vajaatoiminta.
Mindre vanliga: akut njursvikt.
Akuutti mastiitti.
Akuta mastiter.
Munuaisvaivat; akuutti munuaisten vajaatoiminta.
Njurproblem; akut njursvikt.
Minulla on akuutti silmävamma.
Det här är akuta ögonbesvär.
Akuutti munuaisten vajaatoiminta; korkea veren ureapitoisuus.
Akut njursvikt; förhöjd halt urea i blodet.
Akuutti tyypillisesti koirat alle 2.
Akut vanligtvis hundar yngre än 2.
Suhteessa aikana tulehduksen erottaa akuutti ja krooninen nielurisatulehdus.
Testerna skiljer inte mellan akuta och kroniska infektioner.
Sydän- tai abdominaalikirurgian seurauksena komplikaatioita, monivammaisille onnettomuuspotilaille tai potilaille, joilla on akuutti hengityspysähdys.
Bukoperation, multipelt accidentellt trauma eller patienter med akut andningssvikt.
Akuutti stressireaktio.
Akuta stress symptom.
Akuutti munuaisten vajaatoiminta, uremia.
Akut njursvikt, uremi.
Akuutti diffuusi keuhkoinfiltraatio tai perikardiitti.
Akut diffus infiltrativ pulmonell och perikardiell sjukdom.
Akuutti kipu suositusannos on 400 mg kerran päivässä.
Akut smärta rekommenderad dos är 400 mg en gång dagligen.
Akuutti munuaisten vajaatoiminta, hematuria munuaistulehdus, proteinuria munuaistiehyiden kuolio.
Akut njursvikt, hematuri nefrit, proteinuri tubulär njurnekros.
Akuutti interstitiaalinefriitti, mesangiokapillaarinen glomerulonefriitti, virtsaumpi.
Akut interstitiell nefrit, mesangio- kapillär glomerulonefrit, urinretention.
Akuutti, vaikea kuumetauti.
Allvarlig akut febersjukdom.
Munuaisten toiminnan häiriö akuutti munuaisten vajaatoiminta, hematuria, proteinuria.
Njursvikt akut njursvikt, hematuri, proteinuri.

Resultat: 413, Tid: 0.4088

SE ÄVEN

"Akuutti" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer