EIVÄT PÅ SVENSKA

Översättning av eivät i Svenska

S Synonymer

Resultat: 63554, Tid: 0.3745

Exempel på att använda Eivät i en mening och deras översättningar

Säästötoimet eivät ole periaate, ne ovat väline.
Åtstramningspolitik är inte en princip- den är ett instrument.
Miksi ne eivät ole tähän saakka osallistuneet tasavertaisesti suunnitteluun ja päätöksentekoon?
Varför har de hittills inte deltagit i planeringen och beslutsfattandet på lika villkor?
Korealaiset eivät ennen kriisiä suostuneet kapasiteetin vähennyksiin.
Koreanerna accepterade ingen minskad kapacitet före krisen.
Koska he eivät tiedä mitä he tekevät.
Eftersom de inte vet vad de gör.

Heidän lapsensa eivät saa koulutusta ja kärsivät aliravitsemuksesta.
Deras barn får ingen utbildning och lider av undernäring.
Ne eivät kuihdu, mikä sopii aktiiviselle kommunistille.
De vissnar aldrig och är som gjorda för en aktiv kommunist.
Minbarit eivät tekisi sitä.
Minbarierna skulle aldrig göra det.
Työmarkkinat itse eivät olleet valmiita sellaiseen muutokseen.
Själva arbetsmarknaden var inte redo för en sådan förändring.
He eivät saa koulutusta tai saavat sitä vain rajallisesti.
De har ingen eller endast begränsad tillgång till utbildning.
Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenet eivät henkilökohtaisesti vastaa yhdyskunnan sitoumuksista.
Religionssamfunds medlemmar ansvara icke personligen för samfundets förbindelser.
Matkapuhelinverkot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
Trafikinformation finns ej tillgängligt i alla områden.
Liikkumisvapaus ja hyvät sosiaaliset olot eivät ole keskenään ristiriidassa. pikemminkin päinvastoin.
Det finns ingen motsättning mellan fri rörlighet och goda sociala villkor, tvärtom.
Niille voidaan haudata myös vainajia, jotka eivät kuulu kirkkoon.
Där kan även avlidna som inte är medlemmar i kyrkan begravas.
Kaikki kielet eivät nimittäin ole tässä mielessä samanarvoisia eu:ssa.
Alla språk är nämligen icke jämlika i EU i detta avseende.
Sinun lahjojasi he eivät tajua.
De förstod aldrig dina talanger.
Sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.
Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.
He eivät sulje porttia.
De låser aldrig den dörren.
Rautatiet eivät pysty vieläkään monissa tapauksissa kilpailemaan maantie-, vesi- ja ilmaliikenteen kanssa.
Järnvägarna kan fortfarande inte konkurrera med väg-, sjö- och lufttransporter i många fall.
Välinehankinnat eivät saa ylittää 20 prosenttia myönnetystä kokonaisapurahasta.
Utrustningskostnaderna får ej överstiga 20 % av det totalt beviljade anslagsbeloppet.
Nuoriako eivät autot kiinnosta?
Unga är fortfarande intresserade av bilar.
Poliittiset oppositioryhmät eivät saa mahdollisuutta toimia demokraattisesti.
Politiska oppositionsgrupper får ingen chans att verka demokratiskt.
Muut kuin puolisot eivät voi yhdessä ottaa ottolasta.
Andra än makar kan icke adoptera barn gemensamt.
Nämä eivät ole uusia sääntöjä.
Detta är inga nya regler.
Selkävaivat eivät liity parkinsonin tautiin.
Det finns ingen botande behandling för parkinsons sjukdom.
He eivät anna gideonin ohittaa vetosädettä kauko-ohjauksella.
De låter aldrig gideon fjärrstyra deras energistråle.
Mainitut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Angivna priser är exklusive moms.
Viestit jotka eivät sovi muiden otsikoiden alle.
Åkerman som ej passar in under de andra rubrikerna.
Tarttuvat taudit eivät kunnioita valtionrajoja, etenkään jos muuttovirrat ovat suuria.
Smittsamma sjukdomar respekterar inte gränser, särskilt när det handlar om stora fågelsträck.
Pistemäiset toimintaratkaisut eivät ole ratkaisu.
Lappningar är ingen lösning.
Nämä eivät ole helppoja asioita uusille jäsenvaltioille.
Detta är inga lätta frågor för anslutningsländerna.

Resultat: 63554, Tid: 0.3745

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer